96 resultater
... Aivo Lepland, som har ledet arbeidet. Kartene er lagt ut mareno.no, nettstedet til programmet som kartlegger dybde, bunnforhold, ...  (lenke)      Slik ser det ut bunnen av indre Oslofjord. Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan nå ...
... Havforskningsinstituttet fant da de kartla den dype renna havbunnen ved Hola mellom Eggagrunnen og Vesterålsgrunnen utenfor ... tidsskriftet, og det har eksistert siden 1964. Renner sokkelen, som den ved Hola, er skapt av store og mektige brestrømmer. ...
VERDENS STØRSTE: Planen er å ta prøver deltaene til verdens 26 største elever. Områdene hvor tilsiget og ... fem hundre tusen til flere millioner kvadratkilometer. Klikk bildet for stor versjon. FELTARBEID: Forskere tar prøver ...
... definert til å være 1,8 millioner år gammel, basert alderen noen marine avsetninger i Italia. Mange geologer har imidlertid ment at ...
... av kvikkleire i dette området. Det er også indikasjoner stabil marin leire. Dette er mest market i vest profilene 3, 6 og 7, men indikeres også deler av profil 1 og 2. I øst ...
... er utført feltarbeid i indre del av Susendalen med fokus skifer og murestein. Dette er gjort etter initiativ fra prosjektet "Nye ... fylkeskommune. Det har i tidligere tider vært drift skifer i Susendalen, spesielt takskifer, men noe har også vært brukt som ...
... med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette ... ble benyttet under prøvepumpingen med et samlet uttak ca. 20 l/s. Det ble under prøvepumpingen utført nivåmålinger av ...
... og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en ... blitt identifisert fra InSAR analysen. Innmåling av GPS 10 av de 13 lokalitetene som var etablert frem til 2007 har blitt ... 2007 (Dusnjarga, Ruovddasvarri, Gamanjunni og Kråketinden). Dusnjarga er det entydig bevegelse, mens det de andre lokalitetene ikke ...
... formål. De største og vik-tigste forekomstene ligger sørsiden av Varangerfjorden. To forekomster er vurdert som meget viktige. 50 Gandvik øst har et volum nærmere 10 mill. m3 med sand og grus av god kvalitet. 45 Nyelv har et ...
... I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D ...
... LGN-områder er prøvetatt og 111 vannprøver er analysert NGU lab. Målet om etablering av et LGN-område Svalbard ble ikke oppnådd og det må arbeides videre med å finne en ...
... geologi og bunnforhold i de aktuelle fjordområdene basert dybdeforhold og bunnreflektivitet (backscatter) prosessert fra ... (FFI) og Statens kartverk Sjøkartverket, data innsamlet MAREANO-tokt, prøver innsamlet i regi av NGU og Universitetet i Tromsø, ...
... virksomheten ved Veolia miljø og renspyling av småbåter kaikanten i Nyhavna. Tiltak for å redusere/fjerne kildene bør ... høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser i noen av kummene PIR 2. Kilden til de påviste høye konsentrasjoner av PAH-forbindelsene i ...
... har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen ... 17 og 18 inneholder PCB. Bygg 7, og 8 samt de øvre etasjene høyblokka har høye PCB-konsentrasjoner i fugemassene rundt vinduene (200 ...
... som er konstant. Både micro-Deval og Los Angeles utføres prøvemateriale med konstant vekt. De tre metodene utføres som ... i området 2.61-3.15 g/cm3 er undersøkt ved testing de tre mekaniske metodene utført med prøvemateriale med henholdvis ... enn ved konstant prøvevolum, uavhengig av nivået materialets densitet. Det kan derfor ut fra denne studien ikke konkluderes ...
... kvalitetsmessig beste del av forekomsten har en bredde omkring 200 m og en lengde 1 km. Dette tilsvarer 5 mill. tonn pr 10 m avsenking, og kvartsitten som ...
... vist stabil vasstemperatur gjennom året. Dette tyder at grunnvatnet i hovudsak har lang opphaldstid i grunnen. Likevel tyder enkeltmålingar at oppkoma kan påverkast av smeltevatn med kortare opphaldstid i grunnen. ...
... Mareano-programmet gjør alle sine data tilgjengelige mareano.no Mareano gjør sine data fritt tilgjengelige: Her et fargerikt dyreliv steinblokker 80 meters dyp fiskebankene utenfor Troms. - Det er ...
... målinger etter at årets feltsesong er avsluttet. Klikk bildet for stor versjon. Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet i ... av selskapene, NGU og Oljedirektoratet. Nytt utstyr 1990-tallet fikk vi nytt og mer STRUKTURER: Utsnitt av fjorårets ...
... samarbeidsprosjekt mellom Norge og Chile. Her ser vi både hvordan vi kan forutse skred og hvordan fjellskred utvikler seg, forteller forsker Iain Henderson ved ...
... å seie for nordmenn gjennom fleire tusen år. Difor er det høg tid å auke merksemda rundt alt som er sjåverdig i geologien, det vi ... landet vårt vart skipa til. Atter andre er gode eksempel geologiske prosessar eller fenomen. Noko vert verdsett i internasjonalt ...
... (NGU). Han er prosjektleder for SciencePub, som ser de naturlige klimaendringene de siste 130.000 årene og menneskenes tilpasning til disse forandringene. Ut til publikum ...
Isdekket Grønland har mye å fortelle oss. Kjemien i isen, eller i de ørsmå ... isen ble dannet, avspeiler forholdene i luften over isdekket samme tid. Hvis vi kan måle kjemien i isen et visst dyp, og kjenner alderen dette dybdenivået, så har vi ...
... verdiene i stor grad skapes. 4800 ansatte fordelt 807 bedriftssteder tok ut hele 85 millioner tonn mineralske råstoffer i ... har økt fra 6,1 milliarder til 7,2 milliarder kroner bare ett år. Årsaken til stigningen er først og fremst at kullproduksjonen ...
... Torbjørn Løland fra Hyllestad studerer håndverksteknikken bygdemuseet i Rognan i Saltdal i vår. Her startet formidlingen av ... Forsker Gurli Meyer blir intervjuet av NRK under starten Millstone-prosjektet i Saltdal nylig. Foto: Helge Titland (Millstone) ...
... tegner, forklarer og diskuterer med unge kartleggere hurtigbåtterminalen Brekstad. Foto: Rolv Dahl Ved skolestart høsten 2007 ble geofag startet ...
... rapporterer alle boringer av grunnvann- og energibrønner land. Konsulenter og forskere er pålagt en tilsvarende ordning for ... hvordan de opplever oppgaveplikten og hvordan de ser NGUs forvaltning av ordningen, forteller Pål Gundersen. Negative ...
... gode terrengmodeller av det undersjøiske som av landskapet land. - Samtidig som vi måler dybden med ekkolodd, registrerer vi også hardheten bunnen. Ved å sammenligne de målte data med videobilder og prøver fra ...
... administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. -  lengre sikt kan det være aktuelt å utvikle felles prosjekter rettet mot ... Ukrainas geologiske undersøkelse har felles mål. Rikt ressurser Smelror understreker at NGU også vil bruke samarbeidsavtalen ...
... i berggrunnen fra meget lav til svært høy. Klikk bildet for stor versjon. Illustrasjon: Christophe Pascal/NGU Sammen med ... (NGU). Han har i høst gjort en rekke punktmålinger bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot ...
NGU kan svare generelle spørsmål om dannelse og transport av radon i grunnen, om hvilke ... er assosiert med radon. Ellers kan vi si noe om radonfaren Østlandet der vi har publisert kart i samarbeid med Statens Strålevern. Kartene finnes våre nettsider: Om radon NGUs nettsider Vår kartlegging ...
Den første gulldriften i Norge kom i gang Eidsvoll i 1758 etter at det ble funnet synlig gull i en kvartsgang i en av ... drev. Senere ble lignende gullførende kvartsganger funnet Bømlo i Telemark og i Bindal i Nordland. Det ble neppe utvunnet mer ...
... den i Stortinget løpet av vårsesjonen, sa Ola Borten Moe NGU-dagen i Trondheim i februar. Regjeringen ønsker at loven skal ... hensyn til samiske interesser i alle samiske områder. høy tid Generalsekretær Elisabeth Gammelsæther i Norsk Bergindustri ...
... i dag. Enkelte kystområder i Norge ligner også dette landskapet, som for eksempel Fosen her i Trøndelag. samme tidspunkt var klimaet, slik Norge da var plassert kloden, ...
... elektrokjemi og fraktal geometri er viktige fyrtårn denne veien. Bjørn Bølvikens evne til å se muligheter førte ham i ... i kjemi i 1953. Etter ett år som vitenskapelig assistent høyskolen, begynte han som geokjemiker NGU. I 1980 ble han direktør ...
... siste istid, eller leire om ble avsatt under vann men som grunn av landhevingen nå utgjør tørt land. Disse områdene utgjør i dag de beste jordbruksarealene. Et godt eksempel dette er området Jæren. Her er det store mengder av løsmasser, og ...
... mer spesifikk informasjon om utdannelse og jobbmuligheter de forskjellige universiteter som har geologi i fagkretsen. Når det gjelder fordeling kjønn, er vel geologi som andre realfag. Kvinner har tradisjonelt vært ...
Regjeringen Stoltenberg III presentert Slottsplassen. Foto: Arbeiderpartiet / Flickr. Trond Giske tar nå ... vår øverste sjef og tar gjerne i mot ham til besøk her NGU dersom han tar turen innom fødebyen, sier avdelingsdirektør ved ... regjeringen etter 20 år i norsk politikk og satser nå en jobb i det private næringsliv. Hun er en av seks statsråder som ...
... Ore Deposit Database (FODD) , med metallpriser basert gjennomsnittet i perioden 1995-2005, kan vi sette en in-situ verdi forekomstene til 24 milliarder kroner. Det er komplisert å sette en ...
... en liten, slak helning. Der havbunnen synker bratt kan den sett og vis "dra" i den overliggende kontinentalskorpa, noe som vil føre ... i løpet av Andesfjellenes historie.  Dersom du går inn Google Earth og kikker f.eks. Stillehavet, vil du se at havbunnen ikke ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.