Ressursregnskap for byggeråstoffer Trøndelag 2018: NGU-Tema 3

Samfunnet har et økende behov for mineralressurser, både ved utbygging av infrastruktur og ved overgangen til et grønnere samfunn. Vi trenger et faktabasert kunnskapsgrunnlag for å sikre en god og bærekraftig forvaltning av geologiske ressurser. Rapporten belyser ressurssituasjonen for grus og pukk i Trøndelag. Den viser hvor byggeråstoffene er produsert, hvor de er transportert og hva de er brukt til. Miljøkostnader ved transport og levetid for massetak er også beregnet og framstilt. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serienr:
NGU-Tema 3
Page number:
110 s.
ISSN:
2535-7050
Dokumenttype:
NGU Tema
Fylke:
Trøndelag