NGUs datapolitikk

Eierforhold og hovedprinsipper

Data samlet inn av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er virksomhetens eiendom.

Informasjon fra NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU, skal følgende tekst oppgis: "Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU)."

NGU etterstreber at våre data skal være gjenfinnbare, tilgjengelige, interoperative, reproduser- og etterprøvbare, jf. de internasjonale FAIR-prinsippene. Data som NGU benytter til egen forskning og metodeutvikling behandles i tråd med regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Ved gjenbruk av NGUs data skal tredjepart følge samme prinsippene for NGUs datasett.

NGU oppfordrer til å bruke våre geologiske kart. Da får du de mest oppdaterte data til enhver tid. Vi har oppkoblingsadresser for WMS-tjenester, og du kan også sende en forespørsel med informasjon om hva du trenger til wmsdrift@ngu.no.

NGU behandler data i henhold til nasjonalt lov- og regelverk, og NGUs til enhver tid gjeldende krav til innsamling, kvalitetssikring, arkivering og formidling. I tillegg til data samlet inn av NGU, forvalter vi også data fra andre nasjonale og internasjonale virksomheter. Slike data kan ikke utleveres uten avtale med dataeier, med mindre de er delt av NGU under NLOD.

Brukerlisens

For å sikre NGUs og opphavspersonens rett til å bli navngitt ved videre bruk av data, og for å sørge for ansvarsfrihet ved videre bruk, bør data fra NGU publiseres under åpne datalisenser som NLOD eller kompatible internasjonale lisenser som Creative Commons (CC-BY-4.0).

Datasett

Et datasett er en organisert samling av data. Denne datapolitikken omfatter alle vitenskapelige og andre typer datasett som NGU kan dele med omverden. Disse data kan defineres som:

  • Overvåknings‐ og kartleggingsdata
  • Eksperimentelle data
  • Bearbeidete data, eksempelvis leveranser til det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
  • Dokumentasjon, eksempelvis bilder, publikasjoner og dokumenter.

Disse kan igjen deles inn i flere kategorier:

  • Metadata – informasjon om selve dataene som tid, sted, måleinstrument og lignende
  • Aggregerte data – tilpassede data i valgte oppløsninger
  • Prosesserte data – tolkede data fra rådata
  • Grunnlagsdata/rådata – ikke‐aggregerte data

Tilgjengelighet og bruk

  • Innsamling av data og kartlegging har skjedd over lange tidsperioder med ulike metoder og instrumenter for ulike datasett. Det vil derfor være til dels ulik kvalitet på stadfesting og tolkning både på tvers av NGUs datasett men også potensielt innen hvert enkelt datasett.
  • NGUs data er en verdifull nasjonal ressurs og skal formidles så snart dataene er kvalitetssikret.
  • NGU legger til rette for aktiv formidling av data via Internett.
  • NGU sørger for at dataene er i en form som gjør dem håndterbare for bearbeiding og videreformidling.
  • NGU har en selvbetjent nedlastingstjeneste som omfatter stadig flere av NGUs datasett, og som også kan nås via geonorge.no.
  • NGU har som mål å ha en oppdatert oversikt over alle sine vitenskapelige data.
  • Utveksling av data med andre forskningsmiljø og datasentre utføres i henhold til internasjonale standarder og behov, samt på klart definerte og åpne formater.
  • NGU krever å bli referert til ved eventuell publisering av resultater basert på data fra våre databaser.
  • NGU krever at alle data behandles forskningsetisk forsvarlig.
  • Tolking av forskningsdata er brukerens ansvar.
  • Enkelte datakilder kan være mer hensiktsmessig å formidle på andre måter, eksempelvis eksterne harddisker eller skyløsning.

Unntak for åpen tilgang

  • I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene kan true enkeltmenneskers eller nasjonal sikkerhet, skal datasettene ikke gjøres åpent tilgjengelig.
  • I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene ikke kan anonymiseres blant annet for å oppfylle regelverk for personvern, skal datasettene ikke gjøres åpent tilgjengelig.
  • Av hensyn til publisering og prosjektsamarbeid kan full tilgjengelighet til spesifikke data utsettes i inntil 2-10 år etter prosjektslutt. Det skal alltid vurderes om metadataene kan frigis tidligere.
  • Avtale om utsettelse når det foreligger bindende avtale med tredjepart, private bedrifter, oppdragsgivere eller lignende, skal inneholde en dato for opphevelsen av unntaket. Siden dette vil påvirke datatilgjengelighet og dermed NGUs datapolitikk, må slike avtaler godkjennes av NGUs direktør eller den som blir bemyndiget.

Tvister

Håndtering av eventuelle uenigheter om eierforhold og tilgang til data reguleres på avtalenivå i hvert prosjekt.

Relevante dokumenter