Blogg

Omslaget til boka.
Vitenskap kan være vanskelig å forstå. De som framskaffer ny viten har ofte et eget språk med spesielle ord, uttrykk og vendinger som ikke blir så mye brukt blant folk flest. Det å gjøre seg forstått er en kunst som ikke alle forskere behersker like godt.
FF "Seisma".
KRONIKK: Resultatene fra pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» peker ut kursen framover.
Erik Storrønning analyserer vannprøver.
I oktober var jeg på feltarbeid i Bolgatanga-området i Nord-Ghana som mentor og faglig veileder for masterstudent Erik Storrønning. Erik, som er student ved Bygg og miljøteknikk på NTNU, skriver en masteroppgave på kjemisk og bakteriologisk kvalitet på drikkevannsvannforsyning i utvalgte landbruksområder i Upper East Region.
Pukkverk,
Pukk betyr «knust berg som kan selges med gevinst». Pukk med god kvalitet er avgjørende for det norske samfunnet. Det er ikke alle bergarter som er egnet for bransjens behov, og det kreves omfattende mekaniske tester for å vurdere dette.
Sted for prøvetaking av humus.
I Norge har områder med høyt kalkinnhold stor sammenheng med mangfoldet av arter og naturtyper. Kalkrik grunn er viktig for blant annet framveksten av sjeldne planter i Grenlandsområdet og frodige løvskoger i Vestfold.
De fire artikkelforfatterne tar en selfie i regnet på et fjell.
Fra Hessdalen til Litjskarven i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark går det en tynn stripe med uvanlige magnetiske egenskaper, som er fanget opp med data fra helikoptermålinger. Denne uvanlige målingen eller anomalien på fagspråket, er minst 50 km lang, men er ikke like lett å se ute i naturen.
Geologer i arbeid
2. september skjedde det igjen: Et jordras i Valsøyfjord i Trøndelag tok med seg hus og terreng. Verst av alt: En person omkom. Hendelsen inntraff kun kort tid etter at høringsfristen på Gjerdrumutvalgets NOU 2022:3 «På trygg grunn" utløp, og minner oss alle om at vi på ingen måte kan ta trygg grunn under føttene for gitt. Klima- og naturkrisen øker risikoen for jord- og leirskred ytterligere, og krever at vi setter geologisk kartlegging høyere på dagsordenen.
Bilde av fjord og fjell
I et godt samarbeid mellom maringeologer, landbaserte kvartærgeologer, geofysikere og biologer, på tvers av institusjoner og nasjonaliteter, seilte en gjeng med internasjonale forskere om bord på FF «Helmer Hanssen» i isfritt farvann til nordspissen av Svalbard, og videre inn i Polhavet i juli 2022.
A big mountain top with grey fog around the top.
The stages will have different topics and some keywords are mineral resources, remains of North America in Europe, crossing borders and ophiolite fragments.
En stor fjelltopp med grå tåke rundt toppen.
Stikkord for de ulike etappene i årets ritt er ressursrike Rana, rester av Nord-Amerika i Norge, geologi på tvers, gammel havbunnsskorpe og gammel havbunn.
Black stone with purple colour. A hammer is in the right corner.
The race from 9 to 14 August offers a lot of geological fun facts.
Svart stein med lilla belegg. En hammer ligger i hjørnet.
Sommeren er for mange sykkeltid – ikke bare det å sykle selv, men også å følge med på internasjonale sykkelritt gjennom vakre og varierte landskap med variert geologi. Ett av disse rittene er kvinnenes Tour of Scandinavia, som pr nå er det eneste WorldTour-rittet i Skandinavia og pågår 9-14 august.
En stein satt sammen av mange andre stein holdes opp.
«Kul stein», sa barna da jeg kom hjem med denne "kulesteinen" fra Kuli. Det gamle konglomeratet fra ca 360-400 millioner år siden former noe av det mest særegne landskapet vi har i Norge.
Kart over Telemark og Oslo med ulike farger ut fra alder.
Nye geologiske funn og magnetisme fra gamle bergarter fra Sør-Norge stiller spørsmål ved eksistensen til et ca. en milliard år gammelt superkontinent kalt Rodinia. I så fall kan vi måtte tenke nytt i forhold til årsaken til globale klimaendringer gjennom geologisk tid, utviklingen av livet på jorden og når tektoniske prosesser, lik de vi har på jorden i dag, startet.
Fjorden Tosen
For 20 000 år siden var søndre Helgeland omsvøpt av ugjestmilde og uendelige hvite vidder. En gigantisk innlandsis strakte seg fra sokkelkanten i vest til Russland i øst. Fjordene var fylt av hurtigstrømmende isbreer som transporterte sand, grus og is, fra innlandet og mot endestasjonen på sokkelen i vest. Breene grov, gravde og skulpterte terrenget til det imponerende landskapet vi kan betrakte i dag.
Bildet viser prøvetaking av kjerner på et jorde.
Sur sulfatjord etser betong og jernkonstruksjoner, og kan være årsak til fiskedød.
Bildet viser geologene Synnøve Elvevold og Ane K. Engvik i Antarktis.
På feltarbeid i Antarktis må vi bo og arbeide på verdens største isbre for å nå fram til fjellene som skal gi oss kunnskap om berggrunnen på jordas minst utforskede kontinent.
Bilde av en stor vindgrop i Antarktis
Naturen i Antarktis er storslagen og vakker, men også ugjestmild og barsk. Dimensjonene i den hvite villmarka er enorme og i Antarktis føler vi oss veldig, veldig små. Antarktis er det kaldeste, høyestliggende, tørreste, og sist, men ikke minst; det mest forblåste kontinentet på jorden.
I Antarktis, like ved den norske forskningsstasjon Troll, har naturen formet eiendommelige skulpturer i granitt og gneis.
Antarktis, kontinentet rundt Sørpolen, var en gang kjernen i et stort superkontinent kalt Gondwana. Den gang lå Dronning Maud Land nærmere ekvator, midt i en tid da livet eksploderte på jorda.
Vi er på plass i den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Forberedelsene til reisen ut i isen og fjellene på flere ukers feltarbeid er i full gang.
Selv om det meste av Antarktis er dekket av is, finner vi fjellkjeder der nunataker stikker opp av isen. En av disse, Jøkulkyrkja, rager 3148 meter over havet. Vi er på veg til Dronning Maud Land.
Vi drømte om en julaften på Dronning Maud Lands isvidder, i midnattssol blant gul-skimrende nunataker. Men vi ble sittende «julefast» i karantenehotellet på Gardermoen.
Relativt sterke jordskjelv er ikke så eksotiske i Norge som man skulle tro. Regelmessig kan vi oppleve store jordskjelv også i Norge, med styrke på mer enn 4,0 på Richters skala.
I dypet av myrer og innsjøer rett vest for Leksvik i Midt-Norge har vi funnet spennende lagfølger i sedimentene. De kaster lys over en ekstrem klimaforverring på slutten av siste istid…
I anledning Geologiens dag 2021 forteller vi en historie basert på flere møter med barn og geologer. Den handler om gleden med å oppdage geologiens betydning i samfunnet og hvor mye vi faktisk trenger stein i hverdagen.
Etableringen av fyrene er en viktig del av historien om Norges infrastruktur. Både byggingen og driften i havgapet krevde sitt. Fremdeles gir fyrtårnene lys for sjøfarende, men viser også vei til vår nære historie og et levende kystmiljø. En del av denne historien handler om gamle steinbrudd, bygningshistorie og steinarbeid av ypperste kvalitet.
Vi kartlegger Kristiansund! NGU prioriterer større byområder i kartleggingen av norsk berggrunn og vi er nå i gang med å kartlegge Kristiansund, og naboøyene Frei og Tustna.
Geothermal drilling in Trondheim could have led to unstable ground conditions and clay landslide.
Det er naturlig å stille noen til ansvar når store katastrofer rammer Norge uten at vi er forberedt. Det viser erfaringer fra blant annet Tsjernobyl-katastrofen i 1986, terrorangrepet i 2011 og utbruddet av koronapandemien i 2020. Hvem får denne rollen når et stort jordskjelv inntreffer?
Åpningen av Knipovichryggen helt nord i Norskehavet skjedde mye senere enn vi hittil har trodd. Flymagnetiske data forandrer denne geologiske historien i Arktis.
I tre områder langs norskekysten kartlegger vi sjøbunnen helt inn til fjæresteinene. Med god erfaring fra kartlegging i kystområdene ved Stavanger og Ålesund i 2020, starter vi nå arbeidet i farvannene ved Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke. Vi skal bidra til å styrke marine og maritime næringer.
Her er historien om et voldsomt kapittel i norsk naturhistorie; katastrofetappingen av den bredemte Nedre Glomsjø mot slutten av siste istid. Nye resultater rundt hendelsen antyder nå at flommen var langt mer dramatisk enn tidligere antatt...
Finnes det er leire og kvikkleire der jeg bor? Når det går store skred i kvikkleire spør vi oss gjerne om det er leire der vi selv holder hus. Hvordan kan vi finne ut hvordan grunnforholdene er, og om det kan gå skred? Og hva om det regner mye, kan det gå kvikkleireskred da?
Geologi og hardtslåande musikk går som kjend godt i lag. Geology rocks, og på NGU er sjansen god for at kollegaen likar både vrengde gitarar og doble basstrommer. Men inspirasjonen kan gå båe vegar.
Funfact, nerdestoff, turistattraksjon eller verdifull naturhistorie? Få ting skapte så stort engasjement og interesse på Twitter-profilen min i år, som da jeg fortalte om geologiske ganger eller årer som kutter og krysser gjennom helt vanlig stein.
Årets andre og siste Mareano-tokt med FF «G.O. Sars» er avsluttet. Vi summerer opp seilasen fra Tromsø og sørover til Træna og Sklinna, med en titt på forskernes toktdagbøker.
Energiboring i Trondheim kunne ført til ustabile grunnforhold og i ytterste konsekvens leirskred.
Naturkunnskap gir økt glede med å ferdes ute. Langs turstien på Farstadsanden i Møre og Romsdal gir nye informasjonstavler inspirasjon til større opplevelser ute. Geologi er en del av denne kunnskapen som kan fortelle oss hvordan landet vårt har utviklet seg gjennom uminnelig tid.
Mens koronaviruset forbindes med dødsfall, sykdom og mange tiltak for å hindre smitte, er korona i stein vakkert og viktig.
Årets første tokt med havbunnskartlegging i regi av Mareano-programmet, er avsluttet. FF "G.O.Sars" har i vel to uker saumfart kysten av Midt-Norge, med blant andre fire NGU-forskere om bord. Her er et sammendrag av toktdagbøkene som ble laget på reisen.
Bli med på en spennende isbreereise, som strekker seg over 100 år tilbake i tid.
Vann har den unike egenskapen at det er livsviktig! Men i byer og tettbygde strøk er det ofte fraværende håndtering av store mengder nedbør, som kan føre til store skader. På den andre siden kan grunnvann være en fornybar energikilde med stort potensiale, som Melhus kommune demonstrerer. I anledning verdens vanndag 22. mars gir vi VANN og grunnvann litt ekstra oppmerksomhet.
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima. Suksessen skyldes et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en lang historie om breer, vulkaner og fjellkjeder.
Jeg har min egen blogg i nettavisen forskning.no. Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell.
Each year the EU Commission directs its focus on mineral resources by organizing the Raw Material Week in Brussels. At this conference, participants look at the role of resources for value chains in Society and sustainable development. This year, the event provided more evidence that Europe is the main driving force for a global green shift.
Hvert år retter EU-kommisjonen fokus på mineralressurser gjennom Raw Material Week i Brussel. Her ser de på hvilken rolle ressursene har for verdikjeder i samfunnet og for en bærekraftig utvikling. Årets uke styrker inntrykket av Europa som den viktigste drivkraften på veien til det grønne skiftet.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
Alle 118 identifiserte naturlige og kunstig fremstilte grunnstoffer har funnet sin plass i et klassifikasjonssystem som bygger på stigende atomnummer.
Det største skjelvet i Nord-Europa i historisk tid skjedde i Lurøy-Sjona-området den 31. august 1819. Lurøyskjelvet, også kalt Helgelandsskjelvet, kunne merkes over hele Nordland, Trøndelag, Troms og nordlige deler av Sverige og Finland.
I jakten på Norges eldste grafittgruve, og Norges første kvinnelige gruvesjef, havnet vi i Blyantverksveien. Det sorte sølvet grafitt, lik det vi kan finne i den gamle gruven, har nemlig ei framtid i det grønne skiftet.
Ved store, arealkrevjande utbyggingsprosjekt i Norge, er det lovpålagt å gjennomføre arkeologiske undersøkingar i forkant. Dette for å kartleggje menneskets historie og bruk av området, før spora blir borte for all ettertid.
Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett på bruksområdene. Vi må vurdere alternativ transport, som båt og tog, der det er mulig. Og underjordsdrift der det er økonomisk forsvarlig. Dette kan redusere klimagassutslippene ved transport av grus og pukk som i dag hovedsakelig skjer som tungtransport langs vei, skriver NGU-forsker Eyolf Erichsen i dette innlegget.
Plutselig var vi havnet midt oppe i thulitt-rushet ved Mjønes i Snillfjord. Vi hadde ankommet på en diger jernhest av en buss, med blankpolerte hammere klare for duell. Lukten av thulitt-bonanza lå iskald i luften, som en tykk og tung rosa tåke.
Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert snødekket landskap med sol i ansiktet. Vel tilbake på hytta gleder du deg til å lese en spennende påskekrim. Men du er jo selv med i et stort geologisk mysterium! Kanskje du kan bidra til å oppklare saken?
For drøye 12 000 år siden sto havet langs Helgeland mer enn 100 meter høyere enn i dag, og gigantiske isfjell fløt rundt i fjordene. Det hadde vært varmt og kraftig issmelting gjennom flere tusen år, men med ett hadde klimaet snudd. Innlandsisen nærmet seg igjen kysten, sjøen frøs til og de rike havområdene ble beinkalde og ugjestmilde.
Nord i Hedmark lå det for 10 000 år siden en innsjø dobbelt så stor som Mjøsa. Brede og langstrakte terrasser i terrenget – eldgamle strender hvor bølgene pisket og slo høyt over dagens dalbunn – fastslår sjøens eksistens og enorme utbredelse. I sør kalvet en stadig vikende innlandsis i gigantsjøen og svære fjell av bre-is drev nordover med det iskalde smeltevannet. Da breen ikke lenger klarte å stå imot presset fra vannmassene brast dammen, syndfloden ble sluppet løs og Norges største naturkatastrofe var en realitet.
Diskusjonen rundt konsesjonen til Nussir ASA for en kobbergruve i Kvalsund i Finnmark, har tidvis vært sterk og følelsesladet. TV-programmet Debatten på NRK 1 sist torsdag kveld, samt en rekke gode reportasjer i media de siste dagene, har hevet debatten og faktagrunnlaget opp til god folkeopplysning. Det er viktig og prisverdig.
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer. Men landskapet vårt kan ikke utryddes, kan det vel?
Black Friday er ingen klimapådriver. Kanskje det er mulig å omstille Black Friday til et mer klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst?
The new research vessel RV Kronprins Haakon (Fig. 1) set sail on Tuesday 23.10.2018 at 20:00 local time after an unintended extra day at the quay in Longyearbyen, Svalbard.
VESTERÅLEN: Vi er på feltarbeid i Vesterålen for å kartlegge gamle gneiser og granitter. Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
Åpne databaser og nettportaler er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er "en norsk greie som funker".
- Geologiske prosesser rommer enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog. Å lese landskapet rundt meg gir innblikk i hvordan Norge har blitt formet gjennom 3 milliarder år.
Eg sykla Rallarvegen i sommar – og angrar ikkje! Den over 100 år gamle anleggsvegen frå høgfjell til fjord gir flotte naturopplevingar med mykje geologi.
Recent observations of extensive methane release from the seafloor into the ocean and atmosphere cause concern as to whether increasing air temperatures across the Arctic are causing rapid melting of natural methane hydrates.
NGU har vore i felt langs Altafjorden og samla inn nye kjerneprøver frå innsjøar, for presist å kunne bestemme alderen til dei ulike heva strandnivåa. Her er vår reise i bilder.
Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.
The Norcrust project attracting French students: Here is the story from two interns about Arctic paleoclimates and fluid-flow dynamic.
We are establishing a chronology of methane-release from the Norwegian seabed.
Er du en av de som sitter med kommodeskuffen full av brukte mobiltelefoner? Da er du kanskje rikere enn du trodde. Forskning viser at din og min smarttelefon er spekket med edle metaller.
ANTARKTIS: Jutulhoggets loddrette fjellvegg kneiser 900 meter rett opp og bærer på en nesten 1200 millioner år gammel historie.
ANTARKTIS: Mangel på vegetasjon gir geologene en unik mulighet til å studere geologiske prosesser som skjedde for mange hundre millioner år siden dypt nede i jordskorpen.
ANTARKTIS: Vi er på vei med snøscooter over isviddene, mellom nunatakker, langsetter fjellkjeden. Sledene er tunge av teltutstyr, mat, drivstoff, og bresikringstauet er lett tilgjengelig. Målet ligger noen timers kjøring foran oss.
ANTARKTIS: Nunatakkene i Dronning Maud Land stikker opp av isen som dekker Antarktis. Selv om vi er på den kaldeste delen av jordkloden, vitner fjellene om varme prosesser dypt i jordskorpen i riktig gamle dager.
pH, the measure of "sourness", is a scientific term that is used very often in our daily lives. For example, when you accidently taste lemon juice, you will notice the sourness of it. You can say the pH of lemon juice is low, lower than our drinking water which is obviously not sour.
Within the Norcrust project, we are studying the paleo-records of methane emission from different seep environments.
Du kan verken lukte eller se radon-gassen, men hvert år dør cirka 300 mennesker av lungekreft som følge av radon. Bare røyking gir større fare for å få lungekreft. Til sammenligning omkom det 135 personer i trafikken i 2016.
Do you know where marine sediment cores from the International Ocean Discovery Program (IODP) are stored? Partly, they are in Bremen, Germany in a huge reefer hall.
Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid. I en natur der klimaet forandrer seg raskt, slik at levevilkår for planter og dyr stadig endres, framstår ofte det geologiske mangfoldet som en stabil og robust faktor i naturmangfoldet. Så enkelt er det imidlertid ikke. Også geologisk mangfold kan være sårbart, sjeldent og trenge beskyttelse.
En ny rapport fra EU-kommisjonen viser at 62 prosent av det Europa trenger av mineraler for å sikre dagens industri, og for å kunne utvikle og produsere moderne høyteknologiske produkter og renere energi, nå leveres av Kina. Tilgang til kritiske mineraler og materialer er høyt oppe på EUs agenda. Men hva med Norge?
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) har framskaffet ny viten om jordskorpen og geologiske prosesser som virker rundt oss, og har i betydelig grad bidratt til å fremme internasjonalt samarbeid innen geovitenskapene. Etter 15 år som medlemsland kan vi konkludere med at norske forskningsmiljø har vært aktive partnere i programmet.
Michael Mann's The Madhouse Effect is a well-written book about research, politics and debate about climate emissions and global warming.
Michael Manns The Madhouse Effect er en velskrevet bok om forskningen, politikken og debatten rundt klimautslipp og global oppvarming.
I sommer har media interessert seg for potente steinformasjoner med muligheter for turistopplevelser og grovkornede ordspill. Noen har også fått med seg at den mest omtalte - Trollpikken - ligger i en geopark. En del har kanskje også hørt UNESCO nevnt i samme åndedrag som geopark. Mange treffer på slike parker i inn- eller utland. Men hva er nå disse geoparkene for noe?
Det er ikke bare enkelt å bygge tunneler i Norge. Historien viser at det har vært mange problemer med ustabilt fjell og vannlekkasjer. Nye Veier går til flymålinger for å kartlegge problemsonene før tunneler planlegges.
Bli med når direktøren ved NGU inviterer en nysgjerrig sommervikar på fossiljakt.
Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til.
Thrillersuksessen Valkyrien med Sven Nordin i front skremte mange av oss. Men T-banestasjonen skjuler enda en spenningshistorie, som slett ikke er fantasi.
"Jeg glemmer aldri den gangen geografilæreren min skulle undervise oss i et tema som for studenter flest er og blir et knusktørt tema: Bergarter", skriver tekststudent Johanna Holt Kleive i Aftenposten, hvorpå hun fortsetter: "De fleste av oss hadde motvillig tatt opp bøkene, vi grudde oss til nok en platt time, men det skulle vise seg at denne timen ville forandre livet vårt når det gjelder å fatte interesse for fenomener som i utgangspunktet ikke står en nær. Geografilæreren min, med sitt alderstegnete, posete ansikt, nærmest dirret av ekstase mens han skrek ut mot forsamlingen: I dag skal jeg fortelle dere hvorfor bergarter er alle geografilæreres favorittemne! Bergarter er, tro det eller ei, bedre enn sex!"
Mens storskredet fra Mannen i Romsdal lar vente på seg, fravristes fjellet en gammel hemmelighet ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Kartlegging av landformer på havbunnen i Barentshavet viser blant annet hvordan tidligere isbreer har brukt krefter til å forme landskapet med både utgraving og avsetning.
Trekantformede jordskred (innenfor kategorien ikke-kanalisert jordskred; på engelsk debris avalanche) er en type løsmasseskred som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg kontinuerlig langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Det gjør at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende.
MAREANO har nå publisert geologiske havbunnskart fra åtte nye områder i Barentshavet. Kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker et transekt fra Bjørnøyrenna til Kong Karls Land på Svalbard, og en del av området MAREANO Øst langs grenselinjen mot Russland.
The first Indian-Norwegian meeting on Pliocene Arctic Climate Telconnections (PACT) took place at NCAOR in Vasco-da-Gama, Goa from 16th -18th January, 2017.
Første møte i prosjektet 'pliosen fjernforbindelse mellom klimaet i Arktis og monsunberørte asiatiske områder' fant sted på National Center for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Vasco-da-Gama i Goa 16.-18. januar 2017.
Hvor gammel er egentlig jordkloden vår? Og hva har den opplevd siden den ble dannet? Et litt annerledes tilbakeblikk på året som (nesten) har gått…
I starten av desember 2016 var tre av prosjektdeltakerne i klimaprosjektet PACT (Pliocene Arctic Teleconnection) på plass i Bremen for å samle inn prøver fra Ocean Drilling Project (ODP) kjerner boret på Yermakplatået nordvest for Svalbard.
På NGU er vi veldig opptatt av kartlegging med geologiske og geofysiske metoder. Det har vi holdt på med i 158 år. Er vi ikke snart ferdige?
Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.
I DN denne uken kunne vi lese at Donald Trump kan få problemer med å innføre handelsrestriksjoner på kinesiske produkter fordi kina kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne jordartselementer er helt nødvendige for å kunne produsere bl.a. mobiltelefoner og batterier til vindmøller og el-biler. Per i dag er skiftet til en grønnere, mer karbonfri, hverdag avhengig av kineserens velvilje.
I Dagens Næringsliv 1. november var det en artikkel med overskriften "Når det er tomt her - er verden ille ute". Artikkelen bruker sterke ord: "varselklokkene ringer", "en gryende katastrofe som kan utløse hungersnød og endre maktbalansen i verden". Det er hverken Trump eller Syria artikkelen refererer til, men en konferanse i forrige uke som omhandlet grunnstoffet fosfor. Et grunnstoff som verden er fullstendig avhengig av tilgang til for å produsere mat. Europa importerer 90% av forbruket, Norge 100.
Hva er fellesnevneren mellom isbjørn, papir og grotter? Svaret har den norske naturen selv gitt over drøssevis av år og lagret som i et arkiv langt inne i fjellets naturlige hulrom blant spektakulære formasjoner. Vi kan faktisk knytte noe så hverdagslig som et papir eller sement til områder hvor vi finner slike huler.
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) kan i år feire 20 års suksess med et 40-talls vellykkede vitenskapelige boreprosjekter på fem kontinenter. Programmet har bidratt til ny viten om jordskorpen og de geologiske prosessene som former naturen rundt oss. ICDP har også i betydelig grad fremmet internasjonalt samarbeid innen geovitenskapene, gjennom praktisk arbeid i felt og forskning på høy nivå. I dag er 20 land med i programmet, og nye medlemsland er på vei inn.
Vi har kommet til episode 3 i NRKs storslåtte serie «Nobel - Fred for enhver pris». Scenen er et sted i Afghanistan. Den norske utenriksministeren konverserer med en lokal landeier. "Jeg kom til å tenke på geologene", sier han, og fortsetter: "At en geolog kan se hva som ligger under jorda. Det er et uanselig fag, men det kan gi stor makt og rikdom".
Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR). PACT er ledet av Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), ved Universitetet i Tromsø (UiT). Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany (BSIP), Lucknow i India, og National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Goa i India, Universitetet i Plymouth (PU) og Universitetet i Leeds (UiL) i England.
På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannsskillet og den stadig tilbakesmeltende innlandsisen. Da isdemningen brast, styrtet en elv tilsvarende Amazonas' vannføring ned Glomdalen og forandret dalføret for alltid. En ny studie av hendelsen viser at katastrofeflommen etterlot seg voldsomme spor i terrenget ...
På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra havbunnen. De forskjellige prøvetakerne brukes til forskjellige formål, men felles for dem alle er at de gir informasjon om sedimenttypene på havbunnen.
På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra havbunnen. De forskjellige prøvetakerne brukes til forskjellige formål, men felles for dem alle er at de gir informasjon om sedimenttypene på havbunnen.
Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1). Disse opptrer enkelte steder i klynger, i såkalte sammensatte pockmark. Pockmark er kraterliknende fordypninger i havbunnen i områder med finkornige sedimenter. De er vanligvis dannet av gasser eller væsker som strømmer, eller har strømmet, ut av havbunnen.
En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen.
Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1).
Den som kunne hatt en geolog i lomma! En du kunne ta fram for å forklare deg hva du ser, hver gang du trenger det.
Det har versert mange diskusjoner i fagmiljøet om hvordan de vakre og spektakulære Lofotenøyene har blitt til. Men at dinosaurpiss har hatt noe med det å gjøre, har neppe blitt lansert før...
Tenker du at helt vanlige fotballtrøyer med bevegelig reklame eller at en heis til månen er kult, men ærlig talt litt vel science fiction? Da kan det hende du blir overrasket når du leser om hva steinen på Senja kan utrette.
Kanskje Jan Zalasiewicz får rett? Om hundre millioner år vil det eneste sporet etter vår tid være en tynn og særegen stripe, dypt nede i mektige pakker med sedimenter?
Det er ganske så rart at når du beveger deg opp på en tind på 1238 meters høyde, går du på noe som overhode ikke er et fjell, men ei forsteinet rot fra en fjellkjede. Den har ligget nede på 80 kilometers dyp. Det vil si en distanse på hele 70 Tromsdalstinder under hverandre ned i jordskorpen. Det er dypere enn dagens tykkeste jordskorpe under Himalaya. Og den inneholder diamanter.
Økningen i bruk av kart er fomidabel, både i offentlig forvaltning, kommuner, næringsliv - og blant folk flest. Stadig flere bruker kart og kartbasert informasjon, ikke minst i spillverdenen.
Andreas Orset har fått i oppdrag å gå gjennom hele Norge. I Nordmarka i Oslo, ser han spor av betydelige geologiske endringer. For mange tusen - og geologiske epoker - siden, kunne reiseskildringen kanskje sett slik ut....:
Den 20. april kunne vi lese i Adresseavisen om en oppsiktsvekkende plakat i Ringvebukta. Den kunngjorde et forbud mot å kaste flate steiner fra stranda, fordi de var blitt så sjeldne. Vi som liker å «kaste flyndre» (også kalt «å kaste smutt») ble heldigvis raskt beroliget, plakaten viste seg å være bare en spøk.
Bergarten eklogitt fortjener å komme på lista over verdens vakreste steiner, og et av de flotteste eksemplarene finner vi på Vestlandet. I tillegg til å være svært vakker gir den oss et unikt innblikk i hva som foregår dypest nede i jordskorpa.
Selv med nedgang i oljeindustrien er det et stort behov for geo-kompetanse i mange yrker.Nå er tiden for valg av studieretning, både i høyere utdanning og videregående skole. Hva skal du bli når du blir stor?
Et skifte til en grønnere hverdag krever økt tilgang til en rekke mineraler og nye materialer. Byggeklossene i den nye steinalderen er sjeldne mineraler som inngår i dagliglivets nye og smarte teknologiske løsninger og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi.
Idéen om å bygge boliger til 50 000 nye innbyggere, vil forandre hele Trondheim sentrum. Nå blir det viktigere enn noen gang å vite hva som befinner seg under bygatene.
I et år med fallende råvarepriser over hele linjen står litium fram som en vinner.
Feltgeologar gjer av og til funn dei slett ikkje hadde forventa. Forskingshistoria fortel oss at det ofte er ved slike uventa funn at dei verkeleg store oppdagingane skjer. Dette er ikkje historia om eit slikt funn. Men overraska vart vi.
I den populære leken "stein, saks, papir" vinner stein over saks, saks over papir og papir over stein. Men hvordan blir det i virkeligheten?
Torsdag 15.10 starter årets siste MAREANO-tokt. Målet er å teste ut om AUV'er skal inngå i fremtidens verktøykasse for datafangst. AUV er forkortelse for "autonom undervannsfarkost", og betyr at en torpedoliknende gjenstand som er omtrent 7-8 meter lang og med en diameter på en litt mindre enn en meter slippes ut fra et fartøy, går ned mot bunnen og samler data langs linjer som er bestemt på forhånd i ti-femten timer, før det returnerer til moderfartøyet. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet, Kartverket og Forsvarets forskningsinstitutt, og er et ledd i metodeutvikling innen MAREANO.
På tv-aksjonen i år var temaet regnskog. Regnskogen er en naturtype som er veldig viktig for oss her på jorden. Selv om den bare dekker 2% av jordas overflate, mener man at den er hjem til kanskje så mye som 50% av alle jordas arter.
Lukta var aldeles for jævlig. Når vinden blåste i vår retning måtte vi ta inn klestørken for at lukta ikke skulle sette seg i tøyet som hang ute på snora. Vi bodde drøye fire kilometer unna, men merket det godt når vinden fra vest tok med seg ranheimslukta til Hundhamaren. "Det e kjemi", sa vi når bussen passerte brua over Lutelva. Hvorpå kameraten ved siden av skulle svare: "Det e'kkje mi heller", med referanse til den illeluktende gassen som vi av og til slipper ut nedentil. Like morsomt hver gang.
Analyser av sedimenter langs Øst-Finnmark, Barentshavet og Norskehavet viser et høyt nivå av nikkel i sedimentene lengst øst i Varangerfjorden.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.
MAREANOs høsttokt ble avsluttet med kartlegging av overgangssonen mellom kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen vest for Sandnessjøen (Figur 1). Havbunnen viser spor av flere geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid for omkring 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag.
Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge Eggakanten sør for Skjoldryggen på midtnorsk sokkel, og er i full gang med Eggakanten mellom Skjoldryggen og Trænadjupet. Det er samlet inn sedimentprøver fra ti lokaliteter, inkludert fem med multicorer.
Når G.O. Sars seiler mellom de forskjellige stoppestedene på tokt, samles det inn seismikk av høy kvalitet med en skrogmontert akustisk kilde (TOPAS). Nord for Storeggaraset fant forskerne ei lang sprekkesone.
Videoopptak like øst for Storeggaraset (Fig. 1), viser mange blokker med karbonatskorpe. Disse er funnet i et område med mange groper, såkalte pockmarks, utenfor Midt-Norge.
På sommerens bil- eller sykkeltur skal du selvsagt holde øye med veien. Men husk også å få med deg rauker og annet geologisk snadder langs veikanten!
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø. Nøyaktig det samme skjedde på Svalbard for 600 år siden da Paulabreen rykket fram gjennom Rindersbukta, stengte av de indre deler av Van Mijenfjorden og demmet opp en innsjø som strakte seg inn hele Kjellstrømdalen. Innsjøen var større enn noen av dagens innsjøer på Svalbard og hadde en overflate som lå nesten 30 meter høyere enn dagens havoverflate.
MAREANOs first video station of 2015 documented a conspicuous seabed structure, about 300 km north-northeast of mainland Norway, known as The Helmet. The circular structure which looks like the top of a helmet sticking out of the seabed is 30 m high and has a diameter of 800 m.
Han hakker, graver, skraper og pirker. Dveler ved det mest fundamentale ved vårt land. Er væpnet med hammer og spade. Går alene i skog, fjell og mark, fra morgenen gryr til mørke renner. Kommer ut på den andre siden med viten, kunnskap og kompetanse. Og han gjør det for deg og meg og samfunnet.
I Barentshavet finnes det millioner av sirkulære groper i havbunnen. De er titalls meter i diameter og opptil flere meter dype.
Den iøynefallende havbunnsstrukturen ”Hjelmen” fikk æren av å bli målet for årets første MAREANO-videostasjon. Strukturen, som ligger ca. 300 km nord-nordøst for Vardø, ligner på en hjelm eller halvkule som stikker opp av havbunnen. Hjelmen er 30 meter høy og har en diameter på 800 meter.
Bor du i en storby - og har lurt på hva som finnes under asfalten? Det er ikke bare kabler, kloakkledninger, kjellere og tuneller, det er også geologi. En skikkelig blanding.
På slutten av siste istid rystet en rekke voldsomme jordskjelv Skandinavia og skapte forkastninger som ennå i dag setter tydelig preg på landskapet.
Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer. Her har vi geologer et stort ansvar.
Interessen for geofag øker. Behovet for gode geologer og geografer blir stadig større. Men rekrutteringa er ennå for dårlig.
Norway is geologically diverse. NGU invites you to a geological 'barn-raising' event, to help identify our geological landscape's golden nuggets - places that will help us illuminate the geological diversity of Norway.
Norge er geologisk mangfoldig. NGU inviterer til dugnad der det geologiske mangfoldets gullkorn gjøres kjent for folk flest.
Leting etter gull er en morsom og spennende hobby for mange. Den følelsen du har når du tror du har funnet gull kan også overgå det meste. Men to gamle ordtak sier at "det er ikke gull alt som glimrer" og "ikke alt gult er gull." Så når du står der i gullfeberrusen, hvordan vet du om det gullglinsende mineralet du har funnet er gull?
Jeg blir brått revet ut av søvnen med en forferdelig smerte. Jeg har fått krampe, og det iler gjennom hele leggen. Jeg klarer ikke bevege meg for å gjøre noe med det. Den store magen er i veien. Jeg er høygravid og våkner til en grufull start på dagen.
NGU har ansvaret for den kvartærgeologiske kartleggingen av Norge. Dette innebærer å få oversikt over løsmasser og yngre geologiske spor som kan knyttes til perioden kvartær (siste ~2,5 millioner år).
Hvis Trondheim skulle brukt det berømte fjellet Gråkallen til å dekke sitt behov for stein og sand og grus, ville toppen vært borte i løpet av 25 år.
På NGU sine nettsider kan hvem som helst stille spørsmål til en geologi-ekspert. I tillegg kommer det mange telefonsamtaler fra en undrende Ola eller Kari. Et gjennomgående tema er hvor dypt det er ned til fast fjell.
Etter ganske nøyaktig 35 år med grus- og pukkregistrering er det er en aktiv og etterspurt database som stadig fanger opp ny geologi av betydning.
Det finnes like mye landskap under som over vann. Selvfølgelig, sier du, det er vel ingen som tror at øyer og fjell slutter i fjæra, de må jo stå på noe. Likevel er det uvant å forestille seg, for det landskapet vi snakker om her har ingen noen gang sett...
Får du ikke bygge på hyttetomta di fordi kommunen sier det kan være skredfarlig? Og skjønner du ikke hvorfor? Da er du ikke alene. Forklaringen er sannsynligvis at tomta ligger innenfor en aktsomhetssone for skred.
Du kan verken lukte eller se radon-gassen, men bare røyking gir større fare for lungekreft. Gassen dannes ved nedbryting av uran, og er verdt å være oppmerksom på i hjemmet ditt.
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
Hvor farlig er det egentlig å bo i skred-Norge? Dette er et spørsmål mange kan stille seg etter å ha hatt kontakt med en kommune i en byggesak i bratt terreng, eller etter å ha klikket seg inn på "varsom.no" eller lignende nettsteder.
Norges geologiske undersøkelse har innledet det nye året med å skifte logo og grafisk profil. Geologhammeren og fjærpennen er tilbake som bærende symboler.
Den 22. oktober ble seks italienske vitenskapsmenn (seismologer) og en representant for sivilforsvaret dømt for uaktsomt drap. De var anklaget for å ha gitt "unøyaktig, ufullstendig og mostridende" informasjon i forkant av jordskjelvet som rammet L'Aguila 6. april 2009. I alt 309 mennesker omkom i skjelvet som ble målt til 6.3 på Richters skala. Ødeleggelsene i og omkring middelalderbyen var omfattende.