Glad i naturen? Norge trenger deg!

Image
Heimsnesfjellet, Foldereid
En ung NGU-geolog gleder seg over naturen ved Heimsnesfjellet i Foldereid, ei bygd i Nærøysund kommune i Trøndelag. Foto: Lina Bøe

Vi søker deg som søker Samordna opptak: Se hit, gamle Norge trenger deg.

Fossil energi skal «fases ut», og vi snakker om grønne mineraler og nye energikilder. Energispørsmål er ofte spørsmål om de geologiske ressursene som samfunnet avhenger av. Men visste du at geologien viser vei inn i en bærekraftig framtid på flere måter…?

Vi har nylig hørt at norsk natur bygges ned i stadig raskere tempo. Naturvern, inngrep, sårbarhet og klimaendringer er brennhete tema i samfunnsdebatten. Geologisk kunnskap utgjør her et sentralt faktagrunnlag, og er aktuelt som aldri før. Hos Norges geologiske undersøkelse (NGU) ser vi hvordan et samfunn og naturmiljø i rask endring gjør faget relevant på stadig nye områder.

Drama og død

Vi ønsker å løfte geologifagets mangfoldige natur og bruksområder, fordi mennesker også er mangfoldige. Kanskje nettopp din nysgjerrighet, naturinteresse og verdier harmonerer med delene av geologifaget som samfunnet i stadig økende grad trenger?

Geologiens undre er sikkert ikke ukjente for deg: Du kjenner nok til både vulkanutbrudd, jordskjelv, tsunamier, meteornedslag og massedød. Kanskje vet du også at geologi ikke bare forteller hvor vi finner olje, men også hvor vi bør lete etter mineralene som skal elektrifisere det fossile samfunnet? Geologien forteller jordas historie: Hvordan klimaet, havnivået og kontinentene har endret seg. Geologien tydeliggjør hvorfor dagens globale miljøforandringer overskrider de naturlige prosessene. Faget forklarer hvordan Norge ble til og hvorfor landet ser ut som det gjør. Det beskriver landheving og erosjon gjennom ulike tidsrom, og dannelsen av det verdensberømte fjordlandskapet og fossene som har gitt oss vannkraft og varme i over hundre år.

Et fantastisk fag, synes vi. Og kanskje flere med oss? For geologiens verden kan åpne dører til enda mer.

Mat og mangfold

Geologien og klimaet legger grunnlaget for økologien, for hvor artsmangfoldet er rikt og mat kan dyrkes. Geologiske formasjoner har egenverdi, de kan være sårbare og bli rødlistet. Geologisk kunnskap er viktig for å forutsi hvordan forurensning spres, og havnivået svinger. Den forteller hvor vi bør lagre farlig avfall og hvor vi finner kortreiste byggeråstoffer. Faget redegjør for hvordan kontinenter forandres og fjellkjeder dannes. Det viser hvordan fortidas sjøis, havstrømmer og isbreer utviklet seg. Ikke minst, så forteller geologien om landskapet vi lever av i dag. Den geologiske historien forklarer selve naturvariasjonen i Norge – et unikt mylder av vakre landskap som gir oss livsgrunnlag, arbeidsplasser, stolthet og identitet.

Dette landskapet bygges ut i økende tempo. Naturen forsvinner stille, men raskt. Parallelt med høyt utbyggingstempo, gir ekstremvær mer skred, erosjon og flom. Stadig oftere ser vi landskapet rase foran øynene våre. Utsatt infrastruktur, hus og hjem seiler på sørpe og begraves i løsmasser. Trusselen fra klimaendringer og naturfarer forsterkes ofte som følge av våre inngrep. Vi ser økende erosjon og antatt trygg grunn brått bli utrygg. Vi ser liv og helse trues i naturkatastrofer, dramatiske hendelser, som bedre geologisk kunnskap og kart kunne ha avdekket og advart om.

Kart og kunnskap

Ekstremværet Hans og Gjerdrum-skredet var ingen avvik i vår regntunge, skredutsatte nasjon. Geologer vet at det har skjedd utallige ganger før, og at slike hendelser vil skje, igjen og igjen. Men vi vet også at kunnskapsbasert planlegging i mange tilfeller kan avverge store ødeleggelser og begrense tap av menneskeliv. Vi skal vite om og ta hensyn til utrygg grunn i dette landet.

Men kunnskapshullene er mange. Landet har mangelfull dekning av geologiske kart. Den store naturvariasjonen i Norge medfører høye krav til detaljert geologisk kartlegging. Vi trenger mer geologisk kartlegging, og ny og dypere kunnskap om geologiske sammenhenger i norsk natur. Slik kan framtidas beredskap forbedres.

Utfordringen er at samfunnet ikke har nok geologer til å utvikle kunnskapen og kartlegge landet for en trygg og bærekraftig samfunnsutvikling. Derfor rekker vi ut hånden til deg som er ung, naturinteressert og samfunnsengasjert. I mange deler av samfunnet er en geofaglig utdanningsbakgrunn svært ettertraktet. Den gir kunnskap som ofte er umiddelbart anvendbar. Yrkesmulighetene er mange. Geofagene trenger gode hoder, nysgjerrighet og drivkraft. Og gjerne en kjærlighet til naturen. Vi håper dette vekker noe i deg.

Fortid og framtid

For mens historien om jordas utvikling er en fantastisk fortelling, er det også en som menneskeheten i stadig større grad forfatter selv. Vi trenger deg til å være med å forstå, forske frem, anvende og formidle denne kritiske kunnskapen. Naturen er ustyrlig, men liv og helse kan beskyttes og bevares. Samtidig må naturen selv beskyttes og bevares når samfunnet utvikles. Geologisk kunnskap om endringer i fortid og framtid står sentralt i alle spørsmål om naturens sårbarhet, mangfold og vern.

Norge trengte deg helst i går - men håper å ta imot deg om noen år. Søk geologi i vår!

PS: NGU har nå (februar/mars 2024) utlyst flere stillinger innenfor kvartærgeologi.

Image
Vinter ved Bogen i Bindal, på Helgeland i Nordland. Foto: Lina Bøe