Naturstein

Naturstein er bergarter som deles opp i plater, blokker og emner. De kan brukes til blant annet kledning av gulv, vegger, bord, benker og tak. Naturstein brukes også som brostein og murestein, i ovner, og til gravstøtter, skulpturer og monumenter.

Hva finnes av naturstein i Norge?

  • I NGUs kart over mineralressurser finner vi både naturstein som er i produksjon og den som kan komme i produksjon i fremtiden.
  • Noen av disse har også stor historisk verdi; kartet kan blant annet lære oss om bruk av kleberstein til gryter, glimmerskifer til kvernstein og kvartsskifer til brynestein.
Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.

Hvordan tas naturstein ut?

Natursteinen tas gjerne ut i store blokker før de sages eller splittes videre opp til plater og emner.  Bergartene granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt regnes som harde steintyper, mens blokkstein av mer mykere materiale er kalkstein, marmor, kleberstein og serpentinitt.

Er skifer naturstein?

Naturstein omfatter også skifer, som brukes til tak, gulv og fasader. Den kan spaltes til plater langs naturlige sjikt med flakformige glimmermineraler. Her finner vi både kvartsskifer, glimmerskifer, leirskifer og fyllitt.

Hva slags klimaavtrykk har naturstein?

Natursteinsprodukter har lavt klimaavtrykk, lang holdbarhet og tidløse, estetiske egenskaper sammenlignet med andre ikke-organiske byggematerialer. NGU ser det som sannsynlig at vi vil se vekst i næringen, og det kan være muligheter for å gjenoppta drift i nedlagte driftsområder. Noen av de norske forekomstene er i verdensklasse og har store ressurser for fremtiden.

Norsk natursteinsdrift gjennom 1000 år har etterlatt historisk viktige steinbruddlandskap, og ikke minst mye av vår mest verneverdige arkitektur. Det er viktig å ivareta både de kulturhistoriske verdiene i landskapet og samtidig kunne ta ut stein for å ivareta den arkitektoniske arven.

PS.: To eksempler: Nasjonalmuseet i Oslo er kledd med skifer fra Oppdal. Også torget i Trondheim er prydet med norsk stein.

Ta kontakt