Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS)

Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS) på Løkken i Trøndelag er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner. NBPS har nærmere 800 000 meter kjerneprøver fra hele landet, og er stadig mer besøkt av leteselskaper og øvrige aktører i mineralnæringen.

Kontakt vårt borkjernelager:

Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS)

 • NGUs senter på Løkken i Orkland kommune er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner.
 • Senteret ble etablert i 1991 som en støttefunksjon for malm- og mineralindustrien i Norge.
 • Økende etterspørsel etter mineralske ressurser, nye bruksområder, bedre analysemetoder og ny geologisk kunnskap, er årsaker til at lagrede borkjerner undersøkes på nytt.

Den største delen av materialet er tilgjengelig for allmenheten, gruve- og prospekteringsselskaper, konsulentelskaper og forskning.

En del av materialet er klausulert mot avgift og beskyttet mot innsyn av hensyn til rettighetshaver.

Prøvemateriale på NBPS

I tillegg til borkjerner inneholder senteret prøvemateriale knyttet til:

 • Naturstein og bygningsstein
 • Miljøgeologi
 • Maringeologi
 • Kvartærgeologi
 • Gruve- og bergverkshistorie
 • Generell geologisk kartlegging
 • Referansemateriale fra NGUs laboratorier
 • Mindre spesialsamlinger

Senteret er også lager for NGUs trykte kart, NGU-publikasjoner, eldre originalkart og -illustrasjoner.

Innhold og data på NBPS

Borkjernelageret er registrert i mineralessurskartet, hvor borete forekomster kan søkes etter forskjellige kriterier. Kartet gir blant annet opplysninger om:

 • Borekjernekategori
 • Lengde boret
 • Lengde lagret
 • Kjernediameter
 • Retning
 • Helning
 • Koordinater (hvor de finnes)

Utskrift fra kartet kan skaffes ved henvendelse til senteret.

Til mye av borkjernematerialet finnes tilgjengelige kjernelogger. Det meste av dette er i arkivene til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Senterets ansatte kan også bistå i å skaffe kjernelogger. Senteret er også lager for NGUs trykte kart, NGU-publikasjoner, eldre originalkart og -illustrasjoner.

Loggehall og bistand

I loggehallen på Løkken finnes et rullebord for borkjerner med kapasitet på 15 standard borkjernekasser av gangen. Personalet ved NBPS henter kjerner fra lageret og kan legge ut kjernekassene på rullebordet.

Etter nærmere avtale kan NGUs forskere med spesialkompetanse på de enkelte forekomstenes geologi delta i loggearbeidet.

Vi tilbyr også:

 • In-situ analyser med håndholdt XRF
 • Oppsett for fotografering av kjerner
 • Saging (splitting) av kjerner og mindre prøver
 • Prøveuttak, pakking og forsendelse til analyselaboratorium
 • Mottak av nytt kjernemateriale