Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS)

Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS) på Løkken i Trøndelag er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner. NBPS har mer enn 700 000 meter kjerneprøver fra hele landet, og er stadig mer besøkt av leteselskaper og øvrige aktører i mineralnæringen.

Kontakt vårt borkjernelager:

Nasjonalt Borkjerne- og Prøvesenter (NBPS)

 • NGUs senter på Løkken i Orkland kommune er et nasjonalt arkiv for geologisk prøvemateriale, med hovedvekt på borkjerner.
 • Senteret ble etablert i 1991 som en støttefunksjon for malm- og mineralindustrien i Norge.
 • Økende etterspørsel etter mineralske ressurser, nye bruksområder, bedre analysemetoder og ny geologisk kunnskap, er årsaker til at lagrede borkjerner undersøkes på nytt.

Den største delen av materialet her kan brukes både av allmenheten, og av gruve- og prospekteringsselskaper. En del av materialet er klausulert mot avgift og beskyttet mot innsyn av hensyn til rettighetshaver.

Prøvemateriale

I tillegg til borkjerner inneholder senteret prøvemateriale knyttet til:

 • Naturstein og bygningsstein
 • Miljøgeologi
 • Maringeologi
 • Kvartærgeologi
 • Gruve- og bergverkshistorie
 • Generell geologisk kartlegging
 • Referansemateriale fra NGUs laboratorier
 • Mindre spesialsamlinger

Nettsiden prospecting.no, som drives av NGU og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard i samarbeid, gir informasjon om mineralressurser myntet på prospekteringsselskaper, konsulentbransjen, gruveindustri og andre brukere av geologiske data.

Nettsiden viser først og fremst registrerte forekomster, men også geologi, geofysikk, registrerte utmål, verneområder, topografi etc., både i tekst- og kartformat. Rundt 5000 forekomster er beskrevet med ulik detaljeringsgrad.

Borkjerner fra kjerneboring og andre prøver som er omtalt i prospecting.no, finnes for en stor del lagret på Løkken. Senteret er også lager for NGUs trykte kart, NGU-publikasjoner, eldre originalkart og -illustrasjoner.

Innhold og data

Borkjernelageret er registrert i en database hvor borete forekomster kan søkes etter forskjellige kriterier. Databasen gir blant annet opplysninger om:

 • Malmtype
 • Lengde boret
 • Lengde lagret
 • Kjernediameter
 • Retning
 • Helning
 • Koordinater (hvor de finnes)

Utskrift fra databasen kan skaffes via prospecting.no eller ved henvendelse til senteret.

Til mye av borkjernematerialet finnes tilgjengelige kjernelogger. Det meste av dette er i arkivene til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, men noe finnes også ved NBPS. Dessverre er det få borelokaliteter som har stedfesting i UTM-koordinater i databasen. I kjerneloggene er ofte plasseringen av borehullene angitt med en lokal stedsangivelse.

En spesiell del av borkjernelageret er viet NGUs LITO-prosjekt, som inneholder borkjerner på tre og fire meters lengde. LITO-prosjektet har kartlagt den geokjemiske sammensetningen og de petrofysiske egenskapene til alle definerte bergartsenheter i Norge basert på de landsdekkende geologiske kartene i 1:250 000 målestokk.

Loggehall og bistand

I loggehallen på Løkken finnes et rullebord for borkjerner med kapasitet på 18 standard borkjernekasser (180 meter 36 mm kjerne) av gangen. Personalet ved NBPS henter kjerner fra lageret og kan legge ut kjernekassene på rullebordet.

Etter nærmere avtale kan NGUs forskere med spesialkompetanse på de enkelte forekomstenes geologi delta i loggearbeidet.

Vi tilbyr også:

 • Fluorescensscanning
 • Måling av radioaktivitet
 • In-situ analyser med håndholdt XRF
 • Oppsett for fotografering av kjerner
 • Saging (splitting) av kjerner og mindre prøver
 • Prøveuttak, pakking og forsendelse til analyselaboratorium