NGU og bærekraft

Image
NGU er sertifisert som miljøfyrtårn
NGU ble sertifisert miljøfyrtårn i 2023. På bildet fra 18. januar ser vi blant annet konsulent Pål Svenssen (midt i bildet), som har bistått NGUs bærekraftsgruppe med sertifiseringen. Foto: NGU

Geologi er viktig for bærekraftig utvikling. NGU ble miljøfyrtårnsertifisert i 2023 og jobber aktivt med å implementere egen bærekraftstrategi i hele organisasjonen.

Bærekraft er en viktig del av NGUs virksomhetsstrategi

Image
Logo av av at bedriften er miljøfyrtårnsertifisert.
NGU er stolte over at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Foto: Miljofyrtårn.no

NGUs strategi for 2020-2030 understreker betydningen av bærekraft i all vår virksomhet:

FNs bærekraftsmål er globale og alle land har ansvar for å bidra til at målene nås. De 17 bærekraftsmålene skal fungere som en felles ambisjon for land , næringsliv og og sivilsamfunn.

Geologisk kunnskap er viktig for å oppnå mange av disse målene. Den virker inn på matsikkerhet og befolkningsutvikling, tilgjengelighet på naturressurser som vann og mineraler, naturgitt miljø og naturmangfold, industri og byutvikling.

Hvordan bidar NGU til at bærekraftsmålene blir oppnådd?

Image
Illustrasjon av FNs 17 bærekraftsmål i ulike farger.
Illustrasjon av FN på de 17 bærekraftsmålene.

NGU bidrar til at bærekraftsmålene oppnås ved å samle inn, tolke, tilrettelegge, og forvalte geologisk kunnskap og data. Vi legger til rette for at kunnskapen som er tilgjengelig blir brukt, og blir brukt riktig.

For flere av FNs17 bærekraftsmål bidrar NGUs aktiviteter til måloppnåelsen. Det gjelder for eksempel målene om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann, bærekraftige byer og liv under vann.

For andre bærekraftsmål hjelper NGUs bidrag andre aktører å oppnå mål. Det gjelder spesielt målene om ren energi for alle, utrydde sult, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, og å stoppe klimaendringene.