Havbunnsmineraler

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt NGU i oppgave å prioritere kartlegging av kritiske mineraler på land. Sokkeldirektoratet er Energi-departementets fagetat og kartlegger havbunnsmineraler.

Image
Sulfidprøve fra havbunnen hvor steinen har mørkeblå, lyseblå, grønn, gul farge.
Sulfidprøve fra Mohns-ryggen, hentet opp av Sokkeldirektoratet i 2020. Foto: Sokkeldirektoratet.

Åpning for kartleggging og leting

Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juli 2019. Ved årsskiftet 2022/2023 ble det gjennomført en offentlig høringsrunde om konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel. NGU skrev i sitt høringssvar at vi er enige i at private aktører bør få utføre kartlegging, leting og undersøkelser av mineralressurser på havbunnen. Samtidig sto det i høringssvaret at høringsteksten ikke var tilstrekkelig faktaorientert.

I desember 2023 vedtok Stortinget å åpne for leting etter havbunnsmineraler.

Høringssvar og ressursestimater fra NGU

Norges mineralstrategi

Norges gjeldende mineralstrategi fra 2023 skriver regjeringen følgende:

"Mineralutvinning fra havbunnen på dypt vann er en ny og umoden næring i både nasjonal og internasjonal sammenheng. I tråd med praksis fra ressursforvaltningen av andre stedbundne naturressurser på kontinentalsokkelen, legger regjeringen opp til en skrittvis tilnærming til aktivitet i området som åpnes. Dette betyr at det, etter en eventuell åpning, vil legges til rette for en skrittvis utforskning av området gjennom tildeling av tillatelser som vil bidra til kunnskapsoppbygging og datainnsamling i regi av private aktører. I tillegg vil staten gjennomføre kartlegging av ressurser og miljøforhold i dyphavsområdene.

En forutsetning for at utvinning kan finne sted er at lønnsomme ressurser kan påvises og utvinningen kan skje på en forsvarlig og bærekraftig måte. Havbunnsmineralloven, som regulerer slik næringsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, fastsetter og legger grunnlaget for at dette skal kunne foregå på en forsvarlig måte. Regjeringen vil når kunnskapsoppbyggingen på statlig og privat hånd har kommet lengre, og man har høstet erfaring med regulering av næringen, på nytt vurdere om det er hensiktsmessig og behov for å fastsette områdespesifikke rammer for virksomheten som et virkemiddel for å beskytte miljøverdier på regionalt nivå i området som blir åpnet. Man tar sikte på at en slik vurdering vil bli gjort før første søknad om utvinningsplan godkjennes" (kilde: Norges mineralstrategi s. 42 - regjeringen.no)

NGUs kartlegging av havbunn i Mareano-programmet

NGU deltar som utøvende part i Mareano-programmet og kartlegger geologi på havbunnen. Vår geologiske kartlegging skal blant annet svare på hvordan landskapet på havbunnen ser ut og hva havbunnen består av. Totalt skal Mareano-programmet bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.

NGU om havbunnsmineraler