Skred og ras

Skred, også kalt ras i media og dagligtale, er masser av fjell, stein, jord, leire og/eller snø som beveger seg ned skråninger, ofte sammen med mye vann. Over 1000 mennesker har mistet livet i skredulykker i Norge siden år 1900. De ulike typene skred forebygges på forskjellige måter.

Lær mer om skred

På bildet ser vi de forferdelige ødeleggelsene på Gjerdrum etter kvikkleireksredet i 2020. Foto: Inger- Lise Solberg, NGU.

Hva slags typer skred finnes det?

Vi deler skred hovedsakelig inn i tre kategorier basert på hvilke masser de inneholder:

  • Fjell.
  • Løsmasser.
  • Snø.

De forskjellige typene skred utløses og forebygges på ulike måter.

Skred fra fjell

Når steinblokker løsner og faller fra en bratt fjellvegg kaller vi det steinsprang eller steinskred.

I Norge har vi tradisjonelt definert skredvolum på inntil noen få hundre kubikkmeter som steinsprang, og har skilt det fra steinskred eller fjellskred, som brukes om større volum.

Skred med løsmasser

Jordskred og flomskred er skredtyper hvor en blanding av jord, stein og vann sklir ut. De river med seg stadig mer masser og vegetasjon når de beveger seg ned bratte skråninger.

Kvikkleire er en marin leire med bestemte egenskaper. Hvis kvikkleire blir overbelastet blir den flytende og kan føre til kvikkleireskred.

Snøskred

Ulike typer snøskred kan du lese mer om på NVEs nettsider.