Geologisk mangfold

Et geologisk mangfold er helt nødvendig for at vi skal få variasjoner i dyreliv, planteliv, naturformer og kulturlandskap. I henhold til Naturmangfoldloven skal det tas hensyn til naturen når kommuneplaner, områdereguleringer og detaljreguleringsplaner utarbeides.

Vi arrangerer ofte kurs i Geologisk mangfold. Terje Solbakk

Se hva som er registrert og registrer dine steder

Se hvilke steder som er registert i NGUs kart over Geologisk arv. Du kan registere ditt geosted eller geotop. Bruk gjerne veiledningene nedenfor for hjelp til hvordan du bør registrere steder.

Veiledninger til registrering av geosted og geotop

Naturmangfold er i Naturmangfoldloven på lovdata.no definert som summen av biologisk mangfold, landskapsmangfold, geologisk mangfold og økologiske prosesser.

Den reviderte KU-veilederen sier at også konsekvenser for geologisk mangfold skal utredes i en KU.  

Hvordan er veilederne bygget opp?

Veilederene for geotop og geosted ovenfor følger samme struktur som Miljødirektoratets veileder.

Begge har en tre trinns metode for vurdering av KU; verdi, påvirkning og konsekvens. Konsekvens blir imidlertid ikke behandlet i denne veilederen. 

En kan fra to ulike utgangspunkt - se diagrammet over - komme fram til en begrunnelse for om det skal gis en verdivurdering; enten hvor en vurderer geotopen som en kilde til variasjon, eller som geosted hvor en vurderer det som geologisk arv.   

Verdisetting gjøres av et utvalg eksperter i henhold til metodikken beskrevet her.

Lokaliteter som er fredet ved lov vil alltid få høy verdi, men må få ny vurdering.

På sidene om geotop og geosted kan du lese mer om definisjonen av geologisk mangfold og hvordan informasjon kan innhentes, om registrering, kartlegging og verdisetting av geologisk mangfold og krav til dokumentasjon etter utredninger. Du finner også en egen begrepsliste i margen.