Strategi og samarbeid

NGUs strategi gjelder fra 2020 til 2030 og er tett koblet opp mot vårt årlige tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet. Digitalisering, effektivisering og strategisk samarbeid med privat næringsliv og offentlige aktører er viktige innsatsfaktorer for at vi i NGU skal nå våre mål og løse vårt samfunnsoppdrag.