Geologisk tid

Geologisk tid er et rammeverk for å plassere jordas lange og komplekse historie inn i ett og samme system.

Image
Bilde av en trapp med tidsperioder på trappetrinnene.
Eksempel på inndeling av geologisk tid i «perioder».

Den geologiske tidsskalaen blir regulert og oppdatert av den internasjonale kommisjonen for stratigrafi.

Følgende typer tidsrom brukes til å dele inn vår geologiske historie, med de lengste aldersspennene først: Eon, æra, periode, epoke og alder. Det er begrepet «periode» som vanligvis blir brukt av menigmann, her finner vi for eksempel begrepene kritt, jura, trias, perm og karbon.

Store hendelser

Inndelingen i tidsskalaen henger gjerne sammen med store og viktige hendelser i jordas historie.

For eksempel startet perioden trias med oppblomstring av liv etter masseutryddelsen i overgangen mellom perm og trias. På samme måte definerer masseutryddelsen for 65 millioner år siden, der blant annet dinosaurene døde ut, overgangen mellom periodene kritt og paleogen.

Fagfolk i geovitenskap bruker flere metoder for å plassere begivenheter i geologisk tid.

  • Relativ kronologi brukes til å fastsette rekkefølgen av geologiske hendelser. Prinsippet her er at yngre enheter blir avsatt på toppen av eldre avsetninger. Det kalles litostratigrafi.
  • Fossiler av planter, dyr og mikro-organismer kan forklare store endringer i dominansen av spesielle livsformer, og kan brukes til å se sammenhengen mellom geografisk adskilte områder.
  • Geokronologi fastsetter absolutt alder, basert på naturlig radioaktiv nedbryting i mineraler eller organisk materiale; det som heter radiokarbondatering. Informasjon om retning og intensitet i jordas magnetfelt kan også gi informasjon om relativ alder.
  • Magnetostratigrafi bygger på at bergarter og sedimenter kan ha en målbar variasjon i nedarvede magnetiske egenskaper. Endringer i jordas polaritet under avleiring av sediment kan brukes som et viktig verktøy. Sammen med andre stratigrafiske metoder kan det bidra til å finne alderen på en avsetning.