Hvorfor er geologisk mangfold viktig å ta vare på?

Image
Kvernstein er en rund stein med hull i midten.

Et geologisk mangfold er helt nødvendig for at vi skal få variasjoner i dyreliv, planteliv, naturformer og kulturlandskap. Variasjoner i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innenfor et gitt område gir oss geologisk mangfold. I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) skal også geologisk mangfold tas hensyn til.

Hvorfor er geologisk mangfold viktig for biologi, naturformer og kulturlandskap?

Bergarter gir fra seg ulike næringsstoff til jorda avhengig av bergartens sammensetting og hvor harde bergartene er. Det påvirker hvilke dyr og planter som kan leve der:

 • Kalkrike bergarter gir opphav til en frodig vegetasjon og artsmangfold.
 • Kvartsrike bergarter gir et artsfattigare jordsmonn.
 • Magnesiumrike bergarter gir en annen flora enn fosfatrike.
 • Tungmetall i berget kan gi en unik flora som tilpasser seg til «giftstoffene» i berget.

Løsmasser er løst og oppdelt materiale som ligger over den faste berggrunnen. For eksempel steiner, grus, sand, leire, torv og morenemateriale. Ulike løsmasser vil ha ulike egenskaper.

Det ser vi blant annet ved å studere kornstørrelse, lagdeling og sortering, samt gjennomstrømningsevne og porøsitet som forteller om evnen til å holde på vann. Den geologiske sammensetningen vil påvirke hvordan landskapet ser ut:

 • Harde bergarter med lite næringsstoffer gir nakne og bratte fjell med lite løsmasser fra forvitring.
 • Mykere og mindre motstandsdyktige bergarter gir daler og mykere landformer og forvitringsmasser.

Geologiske variasjoner kan også komme som et resultat av en interaksjon mellom menneske og geologien. Dette kan være:

 • Gruvedrift eller andre uttak av geologiske ressurser.
 • Byggearbeid.
 • Jordbruk.

Hvorfor er det geologiske mangfoldet viktig å ta vare på?

Geologisk mangfold er en viktig regulerende faktor for biologisk mangfold. Kunnskap om geomangfoldet gir også kunnskap om biomangfoldet. I tillegg har geologisk mangfold, i likhet med biologisk mangfold, en egenverdi.

I tillegg til nødvendigheten for variasjon for planter, dyr, naturformer og kulturlandskap, er det geologiske mangfoldet også viktig for forskning og forståelsen for hvordan Jorda har blitt til.

Geologisk mangfold deles gjerne opp i to

 • Geotoper er ett avgrenset område med en bestemt geologisk sammensetning, noen geotoper er tatt med i Artsdatabankens rødliste.
 • Geosteder, den delen av geologisk mangfold som viser oss geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, kan omtales som geologisk arv. Den geologiske arven er viktig for opplevelse, læring og for forskning.