RAPPORT

Pathways and pitfalls to better sub-urban planning

TU1206
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2018
ISBN
978-82-7385-201-4
Summary
Increasing urbanisation challenges the sustainability and resilience of cit-ies world-wide. At the same time, often overlooked are the resources and opportunities in the ground beneath cities.

This is one of the reasons why a European network of specialists joined together with the aim of improving the understanding and use of under-ground space. The participants of COST Sub-Urban Action (2013-2017) display a cross-section of skills and knowledge of subsurface issues in 31 European countries and 26 cities. After sharing their experiences, the common pathways (and pitfalls) to good planning became more evident. A key recommendation from this Action was improving communication between urban subsurface experts and urban planners...
Forfattere
Venvik, Guri
Liinamaa-Dehls, Anne
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum (ORMEL 1 og 2) : sluttrapport fra prosjektene

NGU-RAPPORT
2022.024
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2022
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
363200
Summary
ORMEL-prosjektet er i mål. ORMEL står for «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i
Melhus og Elverum» og er støttet av Regionale forskningsfond Midt-Norge. Kommunene Melhus og
Elverum har store grunnvannsressurser og er foregangskommuner vedbruk av oppumpet grunnvann som
varmekilde til varmepumper. Fra oppstarten av prosjektet i 2015 og ut 2018 er det blitt gjort omfattende
kartlegging av grunnvannsressursene i sentrumsområdene i de to kommunene. Vi har studert driftsforhold
ved eksisterende grunnvarmeanlegg og har på grunnlag av det utarbeidet klare forbedringsforslag til
hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Prosjektdeltakerne har i tillegg til Melhus
(prosjekteier) og Elverum kommuner, vært instituttene Geovitenskap og petroleum (prosjektledelse) og
Energi- og prosessteknikk ved NTNU, Norges geologiske undersøkelse og konsulentselskapet Asplan
Viak. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, med eierne av
grunnvarmeanleggene og med institutt for Energiteknikk ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Hovedproblemstilling
Hovedmålet i ORMEL har vært å fremskaffe et faglig solid og bærekraftig grunnlag for optimal utnyttelse og
forvaltning av grunnvannsressursene i de to kommunesentrene. Dette er blant annet gjort gjennom et
omfattende boreprogram, testing og modellering. Manglende kartlegging av selve grunnvannsressursene,
samt varierende erfaring og kompetanse ved bruk av grunnvann til energiformål har tidligere vært
begrensende faktorer for utnyttelse av denne fornybare energiressursen.
Data innhentet i prosjektene ligger tilgjengelig i NGUs Nasjonale grunnvannsdatabase Granada
(ngu.no), knyttet til tilhørende brønner.
Forfattere
Venvik, Guri
Dagestad, Atle
Ramstad, Randi K.
Frengstad, Bjørn (red.)
Kommune
MELHUS
ELVERUM
Fylke
TRØNDELAG
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging av organisk karbon i sjøbunnssedimenter i Stavanger kommune

NGU-RAPPORT
2024.015
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
405400
Summary
NGU har gjennomført en kartlegging av organisk karbon på sjøbunnen i Stavanger kommune. Målet med prosjektet har vært å øke kunnskapsgrunnlaget om karbonrike sedimenter og potensielle utslipp av karbon i sjøområdene i kommunen. Resultatene skal brukes som faggrunnlag ved utarbeidelse av oppdaterte arealplaner i sjø, slik at kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta de kystnære sjøområdenes funksjon som karbonlager.
I juni 2023 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Geologen og hentet opp sedimentkjerner og grabbprøver fra førti lokaliteter i Stavanger kommune. Omtrent halve kommunens areal er kartlagt i prosjektet. Valg av prøvetakingsutstyr var avhengig av forventet bunntype. Basert på de innhentede prøvene ble tørr romvekt, innhold av organisk karbon og karbonreaktivitetsindeks (som uttrykker andelen av labilt organisk karbon) analysert i overflatesedimentene (de øverste 10 centimeterne av sjøbunnen). Analyseresultatene ble brukt til å lage kart over mengde organisk karbon og labilt (organisk karbon som brytes ned raskt) organisk karbon ved hjelp av maskinlæring. Vi estimerer at det finnes omtrent 83 000 tonn organisk karbon i de øverste ti centimeterne i det kartlagte området. Derav er 25 000 tonn labilt organisk karbon. Karbonlagrene varierer fra område til område, og er høyest i midtre deler av Mastrafjorden. Arealer med mye labilt organisk karbon er mer utsatt for karbonutslipp som resultat av menneskelige aktiviteter.
Basert på ti sedimentkjerner tatt på toktet med F/F Geologen og to kjerner fra Knies m.fl. (2021) har vi beregnet akkumulasjonsrater for organisk karbon. Akkumulasjonsratene varierer mellom 18,7 og 82,5 g/m2/år, med en gjennomsnittsverdi av 44,6 g/m2/år. Gjennomsnittlige akkumulasjonsrater for organisk karbon er større enn i Trondheimsfjorden, men lavere enn i Ofotfjorden, Tysfjorden og Vestfjorden. Basert på den gjennomsnittlige akkumulasjonsraten beregner vi at det avsettes 2163 tonn organisk karbon per år i områder med avsetning fra suspensjon.
Forfattere
Diesing, Markus
Knies, Jochen
Elvenes, Sigrid
Bøe, Reidulv
Kommune
STAVANGER
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Nature and origin of the Gohta magnetic high, Southwestern Barents Sea

NGU-RAPPORT
2017.036
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2017
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
372400
Summary
The Gohta High is located in the southwestern Barents Sea and part of the Loppa High. It is characterized by relatively shallow depth to the crystalline basement (<4-5 km) and a prominent magnetic anomaly of ~850 nT. The origin of the structural high and the strong magnetic signature is not fully understood yet. This report focuses on the origin and nature of the magnetic source(s) that gives rise to the atypical Gohta magnetic anomaly. 2D forward modelling along seismic lines NBR10-230110 (Finnmark Platform to Vestbakken Volcanic Province) and NBR-07-137451 (Senja Ridge to eastern Nordkapp Basin) was carried out to develop and test concepts focusing on the depth to basement, the dimensions of different terranes and their relevant physical properties. The final concept was implemented in a 3D model in order to verify the developed ideas under consideration of full 3D geometries and possible edge effects. The developed 2D and 3D integrated models are consistent in explaining the origin of the Gohta magnetic high by an upper-crustal body with average density of 2800-2850 kg.m-3 and high magnetic susceptibilities of ~0.04-0.08 SI. This body is assumed to be part of or lying on top of a thick Precambrian continental crustal block. Analogues as the Seiland Volcanic Province (Finnmark) and West Troms Basement Complex suggest the presence of Caledonian nappes and the involvement of old Neoarchaean to Palaeoproterozoic terranes. Even though the structure and evolution of the Gohta High and its surroundings was better derived by this study, it also revealed that the complex basement structure of the Loppa High is still not fully understood and needs further investigation.
Forfattere
Haase, Claudia
Gernigon, Laurent
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Integrated modelling and interpretation in the SW Barents Sea

Deep structures of the Norwegian margin: 2D/3D modelling and crustal evolution of the Rån ridge area

NGU-RAPPORT
2015.072
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2016
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
363700
Summary
2D/3D crustal models of the southwestern Vøring Basin have been established from gravity,
magnetic and recent seismic data. The Rån ridge area, in particular, has been investigated and discussed.
Two regional 2D seismic lines (MNR07-7319 and MNR8-7292) provided by Repsol have been modelled
across the soutwestern Vøring Basin. They helped to better constrain some of the controversial crustal
units as well as the top basement and Moho depths. The modelling shows that the continental crust has
been highly stretched and thinned in large parts of the southwestern Vøring Basin. Depth to basement
estimation suggests also that Triassic-Jurassic sediments are probably preserved on the Rån ridge, less
affected by the thinning process compared to the adjacent sub-basins. The modelling shows that the
Hevring sub-basin (as newly defined in this report) represents one of the thinnest crustal segments of the
Vigrid Syncline. To explain the apparent lack of classic rotated fault blocks in the Vigrid Syncline and
Hevring sub-basin, a decoupled model suggesting crustal boudinage is proposed to explain the evolution
of the Rån ridge. The LCB often coincides with the crustal raft and/or 'boudin' as modelled at the present
day. 3D seismics on the Rån ridge also show that deep lower-crustal bodies (LCB) already controlled the
structural style in the early rifting stage of the rifted margin and before the onset of more drastic crustal
thinning expected in the Late Jurassic - Early Cretaceous. A distinct phase of mid. Cretaceous extension is
also recognised in the Rån basin. It preceded the Late Cretaceous-Paleocene event leading to breakup in
the outer part of the outer Vøring Basin. The Rån ridge seems to have not been affected by this last rifting
event. The high-density lower-crustal block underneath the Rån ridge most likely represents old remnants
of the original Caledonian crust.
Forfattere
Gernigon, Laurent
Haase, Claudia
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Deep structures of the Norwegian margin

Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Meråker, Trøndelag County

NGU-RAPPORT
2021.039
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2022
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388900
Summary
As an addition to NGU’s general geophysical mapping in Trøndelag, NGU conducted a high-resolution airborne geophysical survey in Meråker area in Trøndelag County on request of Norra Metals. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 1054 line-km data, covering an area of 219 km2 flown on July 21st, 2021.
The NGU modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain electromagnetic system supplemented by an optically pumped Cesium magnetometer and the Radiation Solutions 1024 channels RSX-5 spectrometer mounted on a AS350-B3 helicopter was used for data acquisition.
Forfattere
Mrope, Frida Mathayo
Dumais, Marie-Andrée
Ofstad, Frode
Stampolidis, Alexandros
Nasuti, Aziz
Kristiansen, Tom
Tassis, Georgios
Kommune
MERÅKER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Flygeofysisk kartlegging av Norge

Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Bleikvasslia, Nordland County

NGU-RAPPORT
2021.036
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2022
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388900
Summary
As an addition to NGU’s general geophysical mapping in Nordland, NGU conducted a high-resolution airborne geophysical survey in Bleikvasslia area in Nordland County on request of Norra Metals. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 326.7 line-km data, covering an area of 59.3 km2 flown on August 21st, 2021.
The NGU modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain electromagnetic system supplemented by an optically pumped Cesium magnetometer and the Radiation Solutions 1024 channels RSX-5 spectrometer mounted on a AS350-B3 helicopter was used for data acquisition.
Forfattere
Stampolidis, Alexandros
Dumais, Marie-Andrée
Ofstad, Frode
Mrope, Frida Mathayo
Nasuti, Aziz
Kommune
HEMNES
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Flygeofysisk kartlegging av Norge

Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Evje and Hornnes and Iveland, Agder County

NGU-RAPPORT
2021.030
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2021
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388900
Summary
As an addition to NGU’s general geophysical mapping in Agder, NGU conducted a high-resolution airborne geophysical survey in Evje & Hornnes and Iveland area in Agder county on request of Norse Minerals AS.
This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 301 line-km data, covering an area of 31.5 km2 flown on June 12th, 2021.
The NGU modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain electromagnetic system supplemented by an optically pumped Cesium magnetometer and the Radiation Solutions 1024 channels RSX-5 spectrometer mounted on a AS350-B3 helicopter was used for data acquisition.
Forfattere
Mrope, Frida Mathayo
Dumais, Marie-Andrée
Ofstad, Frode
Baranwal, Vikas Chand
Tassis, Georgios
Kommune
EVJE OG HORNNES
IVELAND
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Flygeofysisk kartlegging av Norge

Calcium availability in soil and humus : limitations of machine-learning driven mapping

NGU-RAPPORT
2024.003
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
390800
Summary
Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can
favour the occurrence and/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were
carried out in the northern Trøndelag county to assess calcium availability in different media (soil, humus,
and water) and within areas located below and above the marine limit. This study used stream water (only
regional), humus, and mineral soil data to quantify the availability of calcium. These datasets were combined
with the previously defined calcium availability index for bedrock units to elaborate an integrated calcium
availability map using Fuzzy Logic and Index Overlay approaches.
Calcium availability in soil and humus from areas below and above the marine limit are undistinguishable.
The stream water samples located below the marine limit are slightly enriched in calcium relative to those
taken above, but this is likely due to contamination derived from nearby farming. Notably, the spatial
correlation between calcium in humus and bedrock is greater than that of calcium in soil and bedrock
regardless of the survey scale. This suggests that for some elements, humus may be a better media to
characterize the underlying lithologies, which may have important implications for mineral exploration
surveys and environmental assessments. Our methodology is validated by the fact that in both surveys
(regional and local), lime-rich forest types were mainly contained in areas having intermediate to high calcium
availability values in different media and the integrated calcium availability map. Despite its limitations, the
methodology described in this study provides a first order tool to identify forest types that commonly occur
in areas with low and high calcium availability.
Forfattere
Acosta-Gongora, Pedro
Wang, Ying
Finne, Tor Erik
Taftø, Siw
Heldal, Tom
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket