Mineraler for det grønne skiftet : Geologi for samfunnet : NGU-tema 1

NGU-TEMA
|
1
|
Forfattere
Heldal, Tom
Schiellerup, Henrik
Aasly, Kari Aslaksen
|
Utgivelsesår
2019
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2019
ISSN
2535-7050
Summary
Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens historie vært avgjørende for velstand og utvikling.
Hver ny epoke kjennetegnes av at nye mineralske råstoffer ble tilgjengelig i menneskets
verktøykasse, som igjen ledet til nye teknologiske vinninger. Steinalder ble
avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel.
I dagens samfunn er nær sagt alle anvendelige elementer i det periodiske
system tilgjengelige for oss, noe som muliggjør stadig mer avansert teknologi.
Råstoffer som omtrent ikke var i bruk for 20 år siden er i dag helt nødvendige for hverdagsteknologien vi alle benytter.
Det grønne skiftet vil kreve betydelig satsing på grønn teknologi. I hovedsak dreier dette seg om fornybar
energi (bioenergi, hydrogen, vann, vind og sol), bedre lagring og mindre tap av energi (batterier og energitransport),
mindre forbruk av fossil energi (elektrifisering av kjøretøy, lettere materialer) og avansert og smart teknologi.
De fleste av disse områdene er mineralkrevende. På lang sikt er det mulig å legge til rette for at en vesentlig del
av de råstoffene vi trenger resirkuleres. Imidlertid vil befolkningsvekst, og spesielt velstandsutvikling, medføre et
fortsatt økende ressursbehov som ikke umiddelbart kan dekkes av resirkulerte
materialer. Derfor må vi i overskuelig framtid fortsatt basere oss på å hente
mesteparten av råstoffene fra berg og løsmasser, inntil tilgjengelige lagre av
resirkulerbare materialer i samfunnet er store nok til å monne og til at gjenvinningsteknologien er god nok.
I de følgende kapitlene går vi nærmere inn på ulike aspekter av mineraler i det
grønne skiftet, Norges muligheter og utfordringer, og skisser for hvordan et
privat-offentlig samarbeid kan bidra.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket