Enorme mengder plast i havet

Image
Havsuler ligger på reir som er bygget opp av plastbiter.
Havsuler har bygget seg «plastreir» på øya Runde på Sunnmøre. Flere millioner tonn plast havner i havet hvert år. Foto: Roger Brendhagen

- Mikroplast finnes så å si overalt, forteller geokjemiker Henning K. B. Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nylig arrangerte Mareano-programmets kjemigruppe et fagmøte om mikroplast i marine sedimenter.

FNs miljøprogram anslår at det årlig havner mellom ni og 14 millioner tonn plast i havet.

- I Mareano har vi registrert og kvantifisert mikroplast siden 2016. Resultatene viser fra null til nesten 15 000 partikler pr. kilo sediment, og lokaliteten med høyeste konsentrasjon er funnet nord for Svalbard, sier Jensen.

Mikroplast

Mikroplast kan dannes når større plastgjenstander brytes ned til mindre bestanddeler. Det skjer for eksempel når gummi slites av bildekk, ved vasking av plastbaserte klær i vaskemaskin, når plast som ligger ute i naturen brytes ned, eller blir sprø og sprekker opp i små biter.


Mikroplast er også blitt påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden.  (Kilde: Store norske leksikon)

Spres og avsettes

Forskerne gransker mikroplast i sedimentene fra kjerner som de tar opp fra havbunnen. Introduksjonen av plast i det marine miljøet skjedde rundt 1950, men kjemiprøvene påviser også plast under 1950-nivået i kjernene.

- Hvorfor det er slik er foreløpig ikke godt nok forstått. Det kan ha noe med bioturbasjon å gjøre, at små organismer som graver seg nedover i sedimentene også kan trekke med seg plast, antyder Jensen.

Han opplyser at plasten spres og avsettes på ulike steder i havet gjennom både havstrømmer, sedimentasjonsmiljøet, forsøpling og smelting av sjøis.

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder.


Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe og gjennomfører den daglige driften i programmet. Ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene ligger hos programgruppen, som ledes av Miljødirektoratet. (Kilde: Mareano)

Fra jord til sjø

Om lag 40 personer deltok på mikroplastseminaret, som ble arrangert ved NGU tidlig i mars. Her fortalte stipendiat Jakob B. Cyvin ved NTNU blant annet om et pågående forskningsprosjekt om hvordan kystnær jord også er kilde for mikroplast i det marine miljøet.

- For ikke bare skylles plasten opp på land og sedimenteres der, det skjer også en lekkasje tilbake til sjøen. Men hvor mye avrenning vi snakker om er fortsatt usikkert, forklarte Cyvin.

Også forskning knyttet til bildekkpartikler i norske sedimenter ble tatt opp på seminaret. Forsker Elisabeth Rødland ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) opplyste at grabbprøver fra 24 marine stasjoner og 15 stasjoner i ferskvann, viser høyest konsentrasjon av partikler innerst i Oslofjorden.

Fagseminaret omfattet også informasjon om, og utveksling av, erfaringer om prøvetaking og analysemetoder.

Nyhetsarkiv