NGU-dagen: - Bærekraftig verdiskaping på havet

Image
Fra panelsamtalen
Fra panelsamtalen under sesjonen om bærekraft og sameksistens til havs på NGU-dagen. Fra venstre Kjersti L. Ruud fra NGU, Lilja Rún Bjarnadóttir fra NGU, Eva Degré fra Miljødirektoratet, Njål Tengs-Hagir fra Kartverket og Anne-Lise Søyland fra Offshore Norge. Foto: Gudmund Løvø

En ny forvaltningsplan for norske havområder blir lagt fram til våren. - Målet er å legge til rette for verdiskaping på havet gjennom bærekraftig bruk, opplyste Eva Degré i Miljødirektoratet under NGU-dagen om geologi og bærekraftig samfunnsutvikling 6. februar.

Planen bygger på kunnskap om de viktigste næringene i havet, og om havmiljøets tilstand og utvikling. Før forvaltningsplanen blir utarbeidet og lagt fram for Stortinget, blir det derfor laget et faglig grunnlag basert på oppdatert kunnskap fra forskning og overvåking.

Mareano med mye kunnskap

- Her ser vi på miljøtilstanden, særlig verdifulle og sårbare områder, næringsaktivitet og -påvirkning, økosystemtjenester og beredskap mot akutt forurensning, forklarte Degré, som sitter i det som kalles Faglig forum for norske havområder.

Hun påpekte at det store kartleggingsprogrammet Mareano bidrar med mye kunnskap inn i planene.

Image
Foredrag om Mareano
Lilja Rún Bjarnadóttir holdt foredrag om Mareno-programmet, som kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i norske havområder.

- Kunnskap om havet danner grunnlaget for god sameksistens, understreket Lilja Rún Bjarnadóttir i sitt innlegg på NGU-dagen. Hun leder NGUs del av Mareano-programmet, og viste til at Mareano nå kartlegger flere områder i Nordsjøen. Her er det planlagt både havvind og havbruk, men nye steder er også definert som særlig sårbare og verdifulle områder.

Mål om et nasjonalt program

Direktør for forretningsutvikling i Kartverket, Njål Tengs-Hagir, trakk havbunnskartleggingen inn til kysten, og pekte på at NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket har gjennomført et vellykket pilotprosjekt i tre områder langs Norskekysten.

- I flere omganger har vi forsøkt å etablere et nasjonalt program for marine grunnkart i kystsonen, men foreløpig har det skortet på penger. Mange steder foregår det derfor arealforvaltning med bind for øynene. I fravær av kunnskap får følelsene råd, sa Tengs-Hagir.

Mange deltok på NGU-dagen

Marine grunnkart ble også framsnakket av planlegger Linda Christine Olsen i Stavanger kommune. Stavanger var ett av de tre pilotområdene i prosjektet: - Marine grunnkart er brillene som gjør at vi ser bedre under vann, sa Olsen blant annet.

I tillegg til sesjonen om bærekraft og sameksistens til havs, omfattet NGU-dagen i Trondheim tirsdag 6. februar også en sesjon om bærekraftige råvarer, en sesjon om samfunnsutvikling og risikoaksept, og en om framtidas digitale geologiske tjenester.

NGU-dagen ble åpnet av direktør May Britt Myhr, samlet cirka 100 deltakere fysisk i NGUs lokaler, samtidig som flere hundre fulgte strømmingen på nett.

Nyhetsarkiv