Videreutvikling av grunnlag for aktsomhetskart under marin grense

NGU-RAPPORT
|
2024.009
|
Forfattere
Solberg, Inger-Lise
Bøe, Lina
Flobak, Trine
Hansen, Louise
Havnen, Ingrid
Høgaas, Fredrik
Olaussen, Anne M.
Romundset, Anders
van-Boeckel, Mikis
|
Utgivelsesår
2024
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
404700
Summary
Områder under marin grense kan være utsatt for kvikkleireskred. Dagens aktsomhetskart for
disse områdene hos NVE er basert på NGUs løsmassekart og marin grense-datasettet. I
områder med løsmassekart grovere enn målestokk 1:50 000 er alt areal under marin grense
markert som aktsomhetsområder, noe som fører til store kostnader til utredning av
reguleringsplaner og byggesaker. For disse områdene vil en innsnevring av aktsomhetsarealet
ved å ta ut områder med berg i dagen og tynne løsmassedekker ha stor betydning.
Prosjektet har sett på muligheter og begrensninger med tanke på forbedring av dagens
aktsomhetskart. Det er jobbet med metodikk for å vurdere om en grovere og raskere
kartlegging kan være tilstrekkelig som grunnlag for å redusere aktsomhetsområder, fram til de
samme områdene blir kartlagt med ordinær løsmassekartlegging. Tilgjengelig informasjon er
benyttet for å skille områder med bart fjell eller tynne løsmassedekker fra områder med tykke
løsmassedekker.
Rapporten oppsummerer erfaringene fra metodeutviklingen og fra testområder. I tillegg er
datasettet AR5 Grunnforhold gjennomgått og vurdert. En veiledning med anbefalt
kartleggingsmetodikk utgis som egen rapport.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket