Nasjonal database for geofysikk (NADAG Geofysikk)

NADAG Geofysikk skal samle geofysikkdata fra hele Norge i en sentral database, og gjøre disse tilgjengelig for alle. Dette er likt slik det gjøres med geotekniske grunnundersøkelser i NADAG. 

Logo til NADAG Geofysikk.

Bakgrunn

NGU startet med å omstrukturere sin bakkegeofysikkdatabase i 2018 og planla å utvide den for å ta imot eksterne data i tillegg. En landsdekkende geofysikkdatabase skal gi rask tilgang til data om undergrunnen både i digital og visuell form, og vil være et nyttig verktøy i arealplanlegging, utbygging og ressursleting. Samtidig vil dette være et stort steg framover mot å bygge opp en forståelse av grunnforholdene i tre dimensjoner. Det er ikke påkrevd å registrere undersøkelser eller data her, men på sikt ønsker offentlige oppdragsgivere å kreve dataregistrering for sine byggeprosjekter.

Sentralt i NADAG Geofysikk er den nye digitale registreringsløsningen GeofReg, som sørger for en rask og smidig arbeidsflyt, samt systematisering av datafangst. Alle registrerte data skal være fritt tilgjengelige via NGUs kart, men en mer smidig tilgjengelighet og nedlastbarhet står i fokus for videre utvikling. NADAG Geofysikk er i prinsippet klar å ta imot eksterne data, men noe forbedring og videreutvikling gjenstår.

Fordeler med NADAG Geofysikk

  • Bedre forståelse av undergrunnen
  • Bedre planleggingsgrunnlag for nye grunnundersøkelser
  • Dobbeltarbeid kan unngås
  • Oversikt over (egne) undersøkelser
  • Synlighet og kontaktinformasjon for allerede utførte undersøkelser
  • Promotere bruk av offentlige geofysikkdata innen forsknings‐ og utviklingsprosjekter ved høgskoler, universiteter eller andre forskningsinstitutter

Hvem står bak NADAG Geofysikk?

Prosjektet NADAG Geofysikk er forankret hos NGU, men styres av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe med representanter fra NADAG-etatene NGU, NVE, Statens vegvesen og Bane NOR, pluss samarbeidspartnere.

Kart over bakke- og borehullsgeofysikk

Image
Utsnitt av NGUs geofysikkart.
Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.
Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.

Ta kontakt