Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

200 resultater
... juni med direktør Anatoly A. Ledovskikh i Direktoratet for mineralressurser i Russland. Bjørlykke framhever to viktige aspekter ved ... med sammenstillinger av data om geologi, geofysikk og mineralressurser. - Dette er kunnskap som er viktig når kyst-statenes ...
... Bjerkgård på feltarbeid i Hattfjelldal sommeren 2014. Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å ...
XRF
... og karakterisering av bergarter, prospektering etter mineralressurser og malmer, kvantifisering av ønskede og uønskede grunnstoffer (herunder potensielle miljøgifter) i mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale. XRF ...
Prosjektet «Mineralressurser i Nord-Norge» (MINN), har gått siden 2011, og avsluttes i ... Mæland har stor tro på NGUs kartlegging av landets mineralressurser. - Vi er glade for at prosjektet videreføres. Det gir ... i hele landet. Det kan vi bare utløse dersom vi finner nye mineralressurser som det kan være lønnsomt å utvinne, sier næringsminister ...
...       Prosjektet «Mineralressurser i Nord-Norge» (MINN), har gått siden 2011, og avsluttes i ... i hele landet. Det kan vi bare utløse dersom vi finner nye mineralressurser som det kan være lønnsomt å utvinne, sier næringsminister ...
... og NGU. Felles for dem er at de omhandler kartlegging og mineralressurser i Arktis, sier han. MINN-volumet omfatter til sammen ... artikler med viktige resultater fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som NGU gjennomførte i perioden 2011-15. ...
... lunsj-til-lunsj torsdag 6. februar til fredag 7. februar var mineralressurser og gruvedrift; om bærekraft, teknologi, miljø, gjenvinning ... Monica Mæland lovte en videre satsing på kartlegging av mineralressurser her i landet da hun holdt åpningsforedraget under NGU-dagen ...
... Nord-Troms i målestokk 1:250.000 er framstilt i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Flymagnetiske målinger gir ny ...
... og som industrien må forholde seg til.  Før mineralressurser kan utvinnes må de undersøkes ved hjelp av geologisk ...
... Nå foreligger de første geofysiske data fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Magnetiske data fra 800 kvadratkilometer ...
... stått for utgivelse av en "Country Supplement" om landets mineralressurser i Mining Journal. Ethionorprogrammet i Mining Journal ...
... Dette er en viktig del av studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk ...
... klar for geokjemiske analyser i MINS-prosjektet. Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å ...
... - Et strategisk verktøy for leting etter og utvinning av mineralressurser, mener forskerne. Digital jakt på nye mineralforekomster ...
... med sikte på å samle informasjon og sammenstille data om mineralressurser over hele Arktis nord for 60°N. Gjennom god ledelse og en ... og en nettportal med detaljert informasjon og data om mineralressurser i Arktis. Jeg er trygg på at jeg har hele NGU med meg ...
... Finne i samarbeid med statistikeren Peter Filzmoser. Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er initiert av norske myndigheter, som har ... er NGUs første leveranse det det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Geokjemiske analyser av 2200 ...
... med en tilsvarende kartlegging i nord, gjennom programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). De nye midlene er øremerket Sør-Norge, ... neste år for å starte en ny overordnet kartlegging av mineralressurser også i Sør-Norge. Det framgår av forslaget til ...
... og ny teknologi. Nye geofysiske data fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er snart klare for publisering. ...
... er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. ...
... bruke en halv milliard kroner fram til 2017 på å kartlegge mineralressurser i norske fjell. Det framgår av den nye mineralstrategien og ...
... «Visste du at...» er konkrete eksempler på hvordan mineralressurser bidrar til vår hverdag. Du kan lese teksten her eller laste ...
... utforsk! I Europa forbruker vi en stor andel av verdens mineralressurser. Men vi utvinner lite. Derfor ser vi på muligheter for å ... Til det foreslår vi FNs system for klassifisering av mineralressurser (UNFC) . Inspirert av en rapport om bruk av UNFC i ...
... av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale. Siden 1994 har NGU-Lab ...
... rapporten er å påvise forretningsmuligheter til uutnyttede mineralressurser som kan gi grunnlag for næringsvekst i Nordland. Dette er ... av 4 kandidater som bør følges videre. Følgende mineralressurser i Nordland antas å ha best forretningmessig potensiale: * ...
... av! Les mer i mineralstatistikken Mineralressurser har mange bruksformål i samfunnet. Mens du jobber, spiser ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
... bedrift. det er også presentert en oversikt over nasjonale mineralressurser og mineraldatabasen. Det skilles mellom fem ulike grupper av ... er lagt ut på NGU's hjemmeside http://www.ngu.no under mineralressurser. Bergindustrien i 2001 ...
... industri. Norske fjell skjuler store reserver av mineralressurser. Dette er kromitt i bergarten serpentinitt. Minerals4EU er ...
... T. 0800-3416 93.106 Frie emneord: Naturstein, Mineralressurser Rød og gul Brumundsandstein ble befart, og ...
... 2016.013 Inntil nå har de aller fleste av Norges mineralressurser kun vært punktfestet, dvs. uten et definert areal. De har ...
... til veg- og betongformål. De siste års fokus på mineralressurser, også innenfor Europa og i EU-sammenheng, samt et økt behov ... priser.  I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser, som industrimineralene kalkstein til papirindustrien, ...
... gruver, men man kan finne oversikt over alle kartlagte mineralressurser (gruver, skjerp og andre mineraliseringer) via vår mineralressursdatabase: http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/ Litt forklaring til hvordan man kan bruke ...
... Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2016.050 Det har vært utført ...
... Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2018.005 Det har vært utført ...
... trenger råvarer, og Norge må både kartlegge og finne mineralressurser som vi kan leve av i framtida, sier Trond Giske, som kvitterer ... Slike data er helt nødvendig for blant annet å påvise mineralressurser i berggrunnen. Kartleggingen omfatter målinger av jordas ...
... til anslagsvis 1100 milliarder kroner. Totalt utgjør dette mineralressurser for 2500 milliarder kroner. Det er anslått at ... Norge framhever mulighetene vi har for å utvinne norske mineralressurser, sier Nordgulen. Avansert teknologi I dagens samfunn ...
... knapt nevnt. Behovet for å kartlegge hva som finnes av mineralressurser her i landet som kan inngå i de karbonfrie verdikjedene er ... Behovet for å sikre nødvendige og verdifulle "grønne" mineralressurser og landbruksjord i arealplanlegging og utbygging er heller ...
... 2002.068 Muligheten for økonomisk utnyttbare mineralressurser innenfor utredningsområdet for "Bruks- og verneplan for ... Skaitidalen, er konsekvensen av vern mot mulig utnyttelse av mineralressurser vurdert nærmere, samt at avbøtende tiltak gjennom justering ...
... NGUs aktiviteter i kom- munen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Det er lett etter grunn- vann ved Okkenhaug, Torsbustaden, ... er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementan- rikningene. En gjennomgang ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.