Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

453 resultater
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments and have investigated the possibility of detecting sea-bottom fracture zones.
Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D resistivity and refraction seismic. The survey area was also visually inspected to detect exposed or very shallow bedrock.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, får mye oppmerksomhet, ...
... de forskjellige bergartene har ulik motstandsdyktighet mot erosjon, kan vi i dag ofte se motstandsdyktige bergarter i de høyeste ... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert ...
... har utløst det store jordskjelvet, mener Olesen. "Ny" erosjon Langs hele norskekysten har isen flyttet store mengder sedimenter ... i Storfjorden ved Svalbard har altså blitt preget av erosjon i "nyere" geologisk tid. Billefjordforkastningen er en gammel ...
... at store flater på siden av dalene stort sett er urørt av erosjon. Det har vært snø og is mange ganger oppe på den Paleiske flaten, men det har gjort lite med det store bildet. Litt erosjon har det jo vært, det meste av forvitringsjorden er vekk og man kan se ...
... Olesen. Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved ...
... for å datere blant annet glasiale prosesser, forkastninger, erosjon, lava og meteoritter. NGU benytter denne metodikken innen ...
... Mesteparten stammer fra de omkringliggende bankene. Naturlig erosjon, havstrømmer og tidevann har fraktet løsmassene fra de grunne ... ingen korallfragmenter. Dermed er det lite sannsynlig at erosjon av revene bidrar med masser til sandbankene. - Viktig kunnskap ...
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... flate landskapet. Prosesser ved fluvial erosjon og skråningserosjon   Grand Canyon: elver har ... Hva er grunnen til den "avkuttede" formen, kan det være erosjon og forvitring som har bidratt til dette? Og hvordan oppsto sinkhullene ...
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning ... ha noe å si. Vegetasjon er med på å binde jorda og dempe erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre ...
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer ... ned av brukerne. Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører). MG kan, sammen med ... overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett. ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
RUNDE: No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei nye skattekarta rundt fugleøya Runde kan styrke dei marine og maritime næringane i kystsona.
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense ... grunnforhold (boringer), spor etter skred, raviner og erosjon. En god del leirområder i Norge er vurdert i forhold til dette, men ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
Maringeologi skal gjennom kartleggjing og studiar i norske kyst- og havområde medverka til den overordna nasjonale målsetjinga om eit reint og rikt hav, og medverka til å sikra at marine og geologiske ressursar forvaltast på ein god og forsvarleg måt
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, ...
... som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte emner (andre avsetningstyper, marin grense, skredgroper med mer). De kvartærgeologiske kart og kart over ...
... av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ... enten som følge av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon (for eksempel ved at en bekk graver seg inn i sidene i bekkedal), kan ...
... i Lierne. Når det gjelder fare for ras og/eller erosjon ved Laksjøen, er det spesielt pekt på områdene ved Djupvasselva, ... Ørvika og Botnan. Ånesselva er eneste lokalitet hvor ras/erosjon forventes å kunne berøre et relativt stort område innenfor ... sjøområdet ved Botnan. I de første driftsårene vil erosjon og eventuelle ras føre til synbar blakking av vannet og fra Laksjøen. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.