Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

143 resultater
... og tilstøtende landområder før kvartærtiden under et klima som er varmere enn det vi har i dag (Se geologisk leksikon på nett). ...
... havområdene kunne fortsatte videre mot et kaldere klima i nordøst. Mot slutten av istiden hadde isen over Skandinavia vokst i et kaldere klima. Nordvest-Russland kom i nedbørsskyggen. Det ble rett og slett for tørt ...
... 20.000 år siden, opplyser Eiliv Larsen. Framtidas klima Samtidig fastslår forskerne at det er svært interessant å avdekke ... som klimaforskerne bruker for å beregne framtidas klima, sier Larsen. Han pleier å bruke et nøkkelhull som metafor. - På ...
... Gjennom hele Jordens historie har dette skapt endringer i klima og miljø. Dette senteret får et årlig beløp på cirka 15,5 millioner ... platerekonstruksjon gjennom Jordens historie. Metan og klima i Arktis Et annet av de nye sentrene er Centre for Arctic Gas ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i ... kaller geohazard og et forventet mildere, våtere og villere klima. Det sier skredforsker og prosjektleder Lars Harald Blikra ved Norges ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved Universitet i Tromsø , Statoil ASA, Lundin Petroleum og ENI Norge. ...
... stratosfæren og kan ha merkbare effekter på jordens klima. Vi finner også vulkanisme langs riftsoner på kontinentene, f. ...
... mener har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. ...
... presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre. Klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og ...
Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima- og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... (NGU) i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Resultatene fra undersøkelsene i ...
... dersom massene blir brukt som tilslag i betong i fuktig klima, for eksempel til dammer og bruer. Det er registrert 3 pukkforekomster. ...
... som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av ...
... for å unngå ulike typer forstyrrelser fra tidligere tiders klima (f.eks. istider) og menneskeskapte effekter som avskoging. Temperaturen ...
... disse sjøene som antas å øke i antall pga et varmere klima, og som frigjør kulldioxid som er bundet i den frosne jorden. ...
... – Våre data gjør at vi kan modellere hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over ...
... grønne skiftet. Det gjelder stoffer som er uunnværlige i klima- og miljøvennlig energiproduksjon, mineraler som brukes direkte i ...
... i nordlige Russland. - Når vi vet mye om fortidens klima, kan vi også være premissleverandører for de som forsker på ...
Sub-till sediments at Rokoberget, Southeastern NorwayKåre Rokoengen, Lars Olsen, Synøve F.
... viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret. NGU ...
... og dannelse av naturressurser, sier han. Dyreliv og klima - Manteldynamikk integrerer platetektonikken i noe større; i ... at fordelingen av kontinenter og hav også har påvirket klima og dyrelivets evolusjon gjennom geologisk tid 25 forskere - Ved ...
... Andøya på samme breddegrad som India i dag, i et tropisk klima, dirrende i et sumplandskap med øgler og dinosaurer, dekket av bregner ... år siden, i periodene trias og jura, lå Norge i et tropisk klima. I varme og fuktige sumpområder ble det dannet ekstremt surt vann. ...
... er med i dette samarbeidet, som skal sjå på naturlege klima- og miljøendringar i Arktis og menneska si tilpassing til desse ... til Polaråret går til forsking innafor meteorologi og klima. - Polaråret har mellom anna som mål å få klarere svar på ...
... til enhver tid lå, på hvilken breddegrad og i hvilket klima, er derfor viktig for å bestemme mulige kilder for olje og gass. Det ... finner igjen i det østlige Barentshavet. Mer arktisk klima Det treårige forskningsprosjektet Frontier Science and Exploration ...
... fall kan ta 2000 menneskeliv i Norge de neste 100 årene. Klima-prognosene varsler samtidig mer ekstremvær. I et intervju med ... tallene er anslag basert på historiske hendelser. Et endret klima med mer ekstremvær kan gi enda flere skred, sier Blikra. ...
... av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner ... trias i den vestlige delen Nord-Amerika (geokronologi, klima og miljø), boringer i det Kaledonske skyvedekket og ned i grunnfjellet ...
... biosfæren (planter og dyr) og atmosfæren (regn, snø, "klima generelt) finner sted. Denne "kritiske" sonen opprettholder alt liv på ... horisont) reflekterer geologi, mens i jord (O horisont) er klima og vegetasjons soner viktig for observert element distribusjon. ...
... oppsto da Norge lå nærmere ekvator i et tropisk klima med mye fuktighet og høye temperaturer. Det er denne dype forvitringen ...
... Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet om å tilrå egna ...
... vann. Så kommer vi inn i Kvartærtiden med et kaldere klima og nedisninger. Breer eroderer bare der breisen er tykkest. Ved tykk is ...
... på å starte ”Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima” (CAGE, www.cage.uit.no), som skal gå fram til 2023. Senteret ledes av ...
... gjennom Sysselmannen på Svalbard og det dåverande Klima- og forureiningsdirektoratet. NGU-forskar Rolf Tore Ottesen er ein ...
... laboratoriet har fått navnet SPOR - På sporet av fortidens klima. SPOR fokuserer på naturlige klimaendringer gjennom hele siste istid, og ...
... over marine naturtyper – en sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi. Resultatene vil i neste omgang bli ...
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... i regi av Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), eit senter for framifrå forsking lokalisert i Tromsø. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.