KROM

Kromitt, sulfider, olivin, talk og magnesitt i alpintype perido- titter, Æsjeholmene, Lurøy og Rødøy kommuner, Nordland.

NGU-RAPPORT
1430/22A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
Formålet med oppdraget var å få undersøkt interessante mineraler innen perido- titter på Nord-Helgeland. Peridotittene ligger i granatglimmergneiser som linseformete legemer. Størrelsen på peridotittlinsene ligger i gjennomsnitt på 200-300m langs lengste utstrekning. Peridotittene inneholder de økonomisk interessante mineralene olivin, talk, magnesitt, kromitt og pentlanditt. Kromitten tilfredsstiller ikke kravene til gehalter og kvalitet innen de forskjellige anvendelsesområder, og opptrer bare i beskjedne mengder. Talk og magnesitt er ikke i økonomiske mengder hver for seg,men kan samlet være av interesse. Videre undersøkelser om mengder, gehalter, oppredningsmessige forhold og anvendelsesmuligheter foreslås. Nikkel i sulfider (hovedsakelig pentlanditt) er ikke av økonomisk interesse. Silikatbundet nikkel kan ha en framtidig interesse ved forbedrete prosesser for nikkelutvinning.
Forfattere
Korneliussen, Are
Kommune
LURØY
RØDØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler.

NGU-RAPPORT
1588/2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hovedvekt på området vest for Namsen: Namsskogan 1824 I, Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV, Majaklumpen 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I (utført i 1977), videre er deler av kartblad Majaklumpen 1825 II blitt kartlagt. Følgende er dessuten blitt utført: Gammaspektrometri av bergartenes kaliuminnhold, tungmineralvasking (scheelitt). Behandling av innsamlede data og prøver: EDB-beregninger av kaliuminnholdet fra utført måledata, kjemiske og spektrografiske analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler).
Forfattere
Nissen, August L.
Kommune
NAMSSKOGAN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kaldevassdalen ultramafittforekomst, Tokke i Telemark.

NGU-RAPPORT
1750/75A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
Sommeren 1977 ble forekomsten befart i forbindelse med en økonomisk-geologisk oversikt over kartbladet Sauda (1:250 000). Forekomsten ble oppsøkt som asbestforekomst, men undersøkelser av de innsamlete prøvene viste at det finnes milleritt, kobberkis og kromitt i tillegg til asbest. Det ble dess- uten funnet en indikasjon på at Pt kunne være til stede. Sommeren 1978 ble det foretatt en ny befaring av forekomsten (5 dager). Et lite område (7.5 km2) ble da detaljkartlagt (1:6500) og prøvetatt. Prøvene er analysert på Ni, Cr og hovedelementer. I en av prøvene ble også innholdet av platina-metaller analysert. Analyseresultatene og kornstørrelsen av de Ni-, Cr- og Cu-førende erts- fasene er såpass ugunstige, at en videre oppfølging ikke kan anbefales. Det tas forbehold om prøvenes representativitet. Samtlige av prøvene ble tatt i overflaten, og det er derfor ikke usannsynlig at de kan ha vært utsatt for utvitring av de Ni- og Cu-førende sulfidfasene. Asbest er for det meste utviklet som "massfiber" og er kortfibrig i mange av tilfellene. Asbestutviklingen er varierende og ansees for uøkonomisk.
Forfattere
van der Wel, D.
Kommune
TOKKE
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Tyngdemålinger over Feragen ultramafittmassiv

NGU-RAPPORT
1750/33D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble utført tyngdemålinger over ultramafittmassivet ved Feragen for å prøve å finne mektigheten på de kromittførende bergartene. 72 observasjoner ble tatt. Modellberegninger viser at en sannsynlig gjennomsnittlig tykkelse på peridotitten er ca. 300 m.
Forfattere
Sindre, Atle
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Lilleglupen kromittforekomst, Sunndal, Møre og Romsdal fylke.

NGU-RAPPORT
1800/80A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Summary
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det foretatt en befaring av Lilleglupen kromittforekomst vest for Grøvudalen i Sunndal. Forekomsten består av uregelmessige kromittimpregnasjoner og opptil 1 m lange stokker og slirer av massiv kromittmalm tilknyttet en ca. 200 x 4 - 500 m stor talk- og magnesittholdig ultramafittlinse (serpentinisert dunitt). Kromittmalmen er uten økonomisk interesse. Ultramafittbergarten er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget vanskelig beliggenhet, ca. 1500 m.o.h. Talk- og magnesittinnholdet i bergarten er ikke nærmere undersøkt.
Forfattere
Korneliussen, Are
Kommune
SUNNDAL
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

En økonomisk-geologisk undersøkelse av ultramafiske bergarter (unntatt kleberstein) i Nord-Gudbrandsdalen, Oppland.

NGU-RAPPORT
1709/D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Summary
Over 80 ultramafiske bergartskropper og lokaliteter innenfor serpentin- konglomerat er undersøkt og kartlagt vesentlig med hensyn på krommalm, kobber- og nikkelsulfider, talk/kleber og olivinstein. Talk/kleber-forekomstene behandles separat i rapportene 1709 C, -H og -O. Innhold og opptreden av hovedmineraler og malmmineraler i ultramafittene ble bestemt på grunnlag av mikroskopering av over 200 slip, mikrosondeana- lyser samt kjemiske analyser på hoved- og sporelementer i 122 bergartsprøv- er. Undersøkelsene har ikke resultert i funn av malmer eller mineraliseringer eller i det hele tatt opplysninger som i økonomisk-geologisk henseende bør følges opp med videre detaljundersøkelser.
Forfattere
Nilsson, Lars Petter
Kommune
LESJA
DOVRE
SEL
SKJÅK
LOM
VÅGÅ
NORD-FRON
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

En økonomisk-geologisk undersøkelse av berggrunnen i Nord-Gudbrandsdalen, Oppland fylke.

NGU-RAPPORT
1709/M
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1984
ISSN
0800-3416
Summary
Det er blitt prospektert etter dagnære sulfidforekomster og kleberstein. I mindre grad har det vært lett etter nikkelmalm, krommalm, molybdenmalm og edelmetall. En rekke lokaliteter er undersøkt, og det gjenstår 8 lokali- teter der det kan gjøres videre undersøkelser. Disse medfører boringer og/eller avdekking av løsmasser. Fire av disse lokalitetene er malmindika- sjoner, fire er klebersteinsområder. Et sted anbefales detaljundersøkelser rettet mot edelmetallinnholdet i en sulfidforekomst av ubetydelig størrelse for å fastslå omfanget av de konsentrerende berggrunnsprosessene. Det an- befales å vurdere behovet for en geolog knyttet til fylket.
Forfattere
Tveten, Einar
Kommune
LESJA
DOVRE
SEL
SKJÅK
LOM
VÅGÅ
NORD-FRON
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geochemistry of platinum metals in rocks and ores in Norway. Pilot project. Draft report.

NGU-RAPPORT
87.021
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1987
ISSN
0800-3416
Summary
Forfatter fortsetter: Nilsson, L.-P., Often, M., Pedersen, P.B., Robins, B. The results of analysis. For platinum elements and gold are presented c. 385 samples (from existing collections) from a range of geological environments. Just under half of the analytical work (c.185 samples analysed by AAS and INA) was financed by the pilot project. C. 140 of these samples are from Ni-Cu deposits, chromite deposits in ophiolitic rocks or chromite-bearing rocks in ophiolites. The remainder are from weakly mineralized parts of layered ultramafic - mafic intrusions, komatiites, Alaskan-type ultramafic intrusions and eclogites. Two small Ni-Cu deposits, both in oceanic crustal rocks, contain > 5 ppm PGE + Au. Several Ni-Cu deposits of small to intermediate tonnage contain > 1 ppm PGE + Au. The most interesting result economically are 3.6 ppm (Os + Ir + Ru) from a chromite-bearing dunitic cumulate in the Leka ophiolite and values > 0.5 ppm PGE from chromitites in three isolated ultramafic bodies. Values found in other environments were low. Recommendations are given for futher work in the ophiolitic environment and elsewere.
Forfattere
Barnes, S.-J.
Boyd, R.
Korneliussen, A.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kromforbindelser og human helse.

NGU-RAPPORT
88.056
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1988
ISSN
0800-3416
Summary
Krom er både et toksisk og et essensielt element. De toksiske virkningene skyldes nesten utelukkende arbeidsmessig eksponering for seksverdig krom. De viktigste skadevirkningene er kreft, allergisk eksem og kromsår. Det kan anslås at i underkant av 10.000 nordmenn er under potensiell risiko for de sykdomstilstandene som kan relateres til inhalasjon av krom, og at Norge har i størrelsesorden 5-10 000 kromallergikere. Treverdig krom ser ut til å være en nødvendig kofaktor for insulin, og nedsatt glukosetoleranse har sannsynligvis ofte sammenheng med krommangel. Det er derfor mulig at krommangel er en risikofaktor for sukkersyke og hjerte/karsykdommer. Det finnes holdepunkter for at krominntaket for store deler av den norske befolkningen er suboptimalt, men kunnskapene er foreløpig for mangelfulle til å gi en generell anbefaling av kromtilskudd.
Forfattere
Flaten, Trond Peder
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse av Vadasbqak'ti serpentin/brucitt-forekomst i Lebesby kommune, Finnmark.

NGU-RAPPORT
89.108
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
En forekomst av skifrig serpentinitt med 15 % brucitt i store partier er undersøkt. Serpentinitten er 4,5 km lang, 2 km bred og har en mektighet opptil et par hundre meter. Brucitt er utviklet i skyvefronten ved den progressive tektoniske bevegelse i forbindelse med innskyvningen av dekkene her. Brucittdannelsen medfører en kraftig volumøkning av serpentinitten. Vi har her sannsynligvis å gjøre med en tectonic low-Al alpine-type ultramafitt av ofiolittisk opprinnelse. Forekomsten er en potensiell fremtidig magnesium- ressurs med et MgO-innhold på rundt 39 % som er lettløselig i syren. Innen forkomsten er det obsertvert flere typer konglomerat som tidligere ikke er beskrevet. Massiv kromitt er dessuten påvist flere steder i området.
Forfattere
Wanvik, Jan Egil
Kommune
LEBESBY
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket