SPORELEMENT

Geokjemiske undersøkelser av noen norske myrer.

NGU-RAPPORT
406 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelsen ble pågynt i 1962 og har følgende problemstilling:
1. Hvor store er "bakgrunnsverdiene" for elementene - særlig malmelementene -
i norske myrer, og fins det noen bestemte variasjoner i dem?
2. Hvordan er fordelingen av malmelementet i myrer ved enkelte kjente malm-
forekomster?
Hovedvekten er lagt på bestemmelse av "bakgrunnsverdier" i ombrogene myrer,
men variasjoner i myrområdet ved den gamle koppergruva Åmdal i Telemark er
også undersøkt. Det er tatt ut prøver fra flere profiler i hvert myrområde,
og metodikk for felt- og laboratorieundersøkelsene er beskrevet. En del av
resultatene (bestemmelse av humifiseringsgrad, pH, askeinnhold, Co, Ni, Ag,
Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn og Fe) fra myrområdene på Smøla, i Nordli og Åmdal er
presentert.
For nærmere utredning om undersøkelsene vises til NGU-rapport 406-C (English
summary), Se også fortsettelsen av undersøkelsene, Hvatum, O.Ø. (1984):
Fortsatte undersøkelser over tungmetaller i ombrogen torvmark i Norge (English
summary). Norges Landbrukshøgskole, Ås.
Forfattere
Hvatum, Ole Øivind
Kommune
TOKKE
SMØLA
LIERNE
Fylke
TELEMARK
MØRE OG ROMSDAL
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Roktdalen, Ogndal 22.6. 1964.

NGU-RAPPORT
565
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Summary
Etter oppdrag fra Elektrokemisk A/S Skorovass gruber ble det foretatt en befaring av en bly/sink/kobber forekomst i Roktdalen, Ogndal. Kjemisk analyse av bekkevann og bekkesedimenter viste høye verdier nedenfor den mineraliserte svakhetssonen, men resultatene kan delvis skyldes forurensning fra kjent skjerp.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
STEINKJER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser, Harsjø Øst-, Glomma, Røros, 28.5-13.7 1963.

NGU-RAPPORT
512
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag av A/S Røros Kobberverk ble det samlet inn bekkesedimenter fra et 150 km2 stort område vest for Harsjø Øst. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Fe med kolorimetriske metoder. Det fremkom flere anomalier, men det er ofte vanskelig å avgjøre om disse skyldes naturhold eller forurensning.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Ekremsæter, Jørgen
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Ulveryggen-Porsavann 1962-63.

NGU-RAPPORT
528
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk på syreløselig Cu, Ni og Zn og på lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet øker med økende høyde over havet. Det er tydelige Cu anomalier, men dårlig korrelasjon mellom syre- løselig og lettløselig Cu indikerer usikre verdier, særlig på syreløselig del.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
HAMMERFEST
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965.

NGU-RAPPORT
614/B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 170 km2 stort område rundt Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM).
Forfattere
Kvalheim, A.
Næss, G.
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Søndre Pasvik 1965.

NGU-RAPPORT
614/A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).
Forfattere
Kvalheim, A.
Næss' G.
Kommune
SØR-VARANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordprøver i geokjemiske undersøkelser. Metodestudier i område med blymineralisering.

NGU-RAPPORT
406 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir første resultater fra en undersøkelse over feltmetodikk i geo-
kjemiske undersøkelser. Undersøkelsen, som ble påbegynt i 1964, og utført på
et ca. 100 km2 stort felt i Oppland fylke, inkluderer også blyforekomstene i
Vardal. Følgende spørsmål er stilt opp for arbeidet:
1. Hvor gode informasjoner gir den brukte prøvetakingen med gjennomsnittelig
prøvepunktavstand på 3 km om elementfordelingen i overdekket?
2. Hvordan vil malmforekomster - i dette tilfelle en blyineralisering - av-
speile seg ved en tettere og mer detaljert prøvetaking?
Foruten beskrivelse av feltet og metodikken er det presentert en del resul-
tater for bly og kopper av de undersøkte elementer (Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V,
Mn og Pb). For nærmere utredning om undersøkelsen vises til NGU-rapport 406 C
(English summary).
Forfattere
Hvatum, Ole Øivind
Kommune
GJØVIK
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I/IV.

NGU-RAPPORT
761
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1967
ISSN
0800-3416
Summary
Tidligere malmundersøkelser er oppsummert. 838 prøver av bekkesedimenter ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og på lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt som frekvensfordelinger og kart. Det er utskilt 7 anomalier, en av disse i Norde- jokka som drenerer Raitevarre er meget lovende. Det ser ut til å være sammen- heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
KARASJOK
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966.

NGU-RAPPORT
695
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1967
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 90 km2 stort område på vestsiden av Torsbjørkdalen i Meråker kommune. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly.
Forfattere
Næss, G.
Kommune
MERÅKER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket