WOLFRAM

Reppen Gull - Arsenkisforekomst, Bindalen, Nordland fylke.

NGU-RAPPORT
1091 C
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Summary
Tidligere rapporter fra forekomsten er gjennomgått og sammenstilt. Fore- komstene ble undersøkt med UV-lampe med henblikk på Wolframmineralisering. Det ble ikke funnet spor av fluoriserende mineraler i forekomsten. Det foreslås at kvartsgangen ved Rundhaugen prøvetas systematisk for edel metallanalyser.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BINDAL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospektering i Bindalsområdet. Nordland fylke.

NGU-RAPPORT
1091 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Summary
Ved prospekteringen er det ikke gjort noe funn som en uten videre kan si er drivverdig. Men det er framkommet en rekke positive indikasjoner som det er grunn til å følge opp. Ved wolframprospekteringen er det funnet tre lokaliteter for scheelitt i fast fjell, et blokkfunn og en vaskeprøvelokalitet som bør undersøkes nøyere. Videre bør et av skjerpene i Reppen undersøkes i denne sammenheng. Reppenfeltet ble befart (se rapport 1091 C). Det foreslåes en reanalysering av gullforekomstene. Skjerp 8, (svovelkisskjerpet) bør undersøkes med UV- lampe. Kolsvikfeltet ble befart (se rapport 1091 D). Det foreslås at løsavsetningene prøvevaskes og undersøkes på sitt gullinnhold. Ønsker en å gå videre i fast- fjellsundersøkelsen her, bør området i første rekke detaljkartlegges. Møklevann, Grong. Det ble funnet en vakker grønn trondhjemitt som lett lot seg polere. Det bør undersøkes i felt om det er mulig å finne områder hvor det er mulig å ta ut homogene, sprekkfrie blokker av bergarten.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BINDAL
BRØNNØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kolsvik gullfelt.

NGU-RAPPORT
1091 D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelser med UV-lampe og kjemiske analyser av prøver tyder på at de undersøkte forekomster i Budalen, Kolsvik har så lite wolframinnhold at dette ikke har noen økonomisk interesse. Stollene på østsiden av elven bør imidlertid undersøkes med UV-lampe. Likeså anbefales at gull-arsenkisgangene i Kalklavdalen, Finnlifjell og Oksen undersøkes med UV-lampe.
Gullinholdet i elveavsetningene er i tidligere rapporter blitt betegnet som lovende (Bergarkivrapport nr. 3080, 3088 og 3167). Saksbehandleren vil derfor foreslå at alluvialene undersøkes på sitt gullinnhold. Det foreslås at grus og sandforekomstene i Budalen prøvevaskes og at vaskekonsentratene undersøkes kjemisk og mineralogisk.
Ønsker en å gå videre med fastfjellsundersøkelsene, bør Budalsområdet i første omgang detaljkartlegges. For øvrig henvises til Bjørlykke, Færden og Wennebergs rapport "Forslag til undersøkelse av Kolsvik Gullfelt, Budal" (Bergarkiv, rapport nr. 3167).
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BINDAL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Wolframprospektering i Grongfeltet.

NGU-RAPPORT
1091 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Summary
Ved gjennomgåelse av NGU's samlinger med UV-lampe, ble det funnet scheelitt i en kisførende stuff fra Grongfeltet. Stuffen var en del av en større flytt- blokk. På bakgrunn av dette ble det foretatt en orienterende wolframundersøl- else i Grongfeltet. Som undersøkelses metoder ble tungmineralvasking, under- søkelse av vegskjæringer med UV-lampe og blokkleting benyttet. Den scheelittførende blokk ble funnet (W 0,79 %, An 2,5 ppm). Ellers ga under- søkelsen et negativt resultat.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
LIERNE
GRONG
NAMSSKOGAN
RØYRVIK
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Gull og wolframprospektering i Bindalsområdet.

NGU-RAPPORT
1156
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble samlet inn 187 vaskekonsentrater som ble undersøkt med 4 V-lampe. Lokaliteter med høyt innhold av scheelittkorn ble undersøkt. lokaliteter hvor scheelitt er funnet i fast fjell ble undersøkt. resultatet av wolframpros- pekteringen var negativ. Elva Berransen i Kolsvik, ble vasket med gull vaskemaskin for å fastslå gull- gehalten i løsmassene. Den høyeste gahalt som ble funnet var ca 0,2 gr/m3. Peridoitten ved Heggefjord og ved Lund ble prøvetatt. De viste henholdsvis 0,30 og 0,39 % Ni. Det meste av nikkelen er silikatbundet.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BRØNNØY
BINDAL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Uranundersøkelser i Skjomen-området.

NGU-RAPPORT
1416/2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
Arbeidet er en oppfølging av bil- og fotmålinger som ble gjort i 1975, og omfatter radiometrisk detaljmåling av tre anomalier. Det ble også gjort tung- mineralvasking i de samme områdene. Granitt-områdene i Skjomen er påvist å ligge godt over bakgrunnsnivå i radioaktiv stråling, og i tillegg opptrer områder med ennå høyere stråling innenfor disse igjen. Vaskekonsentratene viser at det i området finnes muligheter for økonomisk interessante gehalter av wolfram.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Furuhaug Leif
Kommune
NARVIK
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske bilmålinger og radiometriske målinger i Gildeskål - Meløy-området.

NGU-RAPPORT
1389/4
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
Det er utført radiometriske målinger i kaledonske og prekambriske bergarter. Granittene og de granittiske gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i området er grunnfjellsgranitter. Rendalsvik - Laksådal/Oterstrand som salgsprodukt sammen med Mo og W, og i Rendalsvik sammen med grafitt. Den ytre Gildeskål - Meløy regionen som er bilmålt, er også interessant. Granittene er sansynlig prekambriske bunn- granitter og viser anomale urangehalter. Det ville vært interessant å ut- videt undersøkelsesområdet mot øst med radiometriske bilmålinger i Skjær- stad, Beiarn og Saltdal, og opp mot svenske grensen og Nasafjellvinduet.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Kommune
GILDESKÅL
MELØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler.

NGU-RAPPORT
1588/2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hovedvekt på området vest for Namsen: Namsskogan 1824 I, Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV, Majaklumpen 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I (utført i 1977), videre er deler av kartblad Majaklumpen 1825 II blitt kartlagt. Følgende er dessuten blitt utført: Gammaspektrometri av bergartenes kaliuminnhold, tungmineralvasking (scheelitt). Behandling av innsamlede data og prøver: EDB-beregninger av kaliuminnholdet fra utført måledata, kjemiske og spektrografiske analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler).
Forfattere
Nissen, August L.
Kommune
NAMSSKOGAN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Molybdenforekomster mellom Flottorp og Ørsdalen, sammenstilling og enkeltundersøkelser.

NGU-RAPPORT
1650/50A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten er en sammenstilling av tilgjengelige data om Mo og W-Mo forekomster mellom Flottorp og Ørsdalen. Det er spesielt lagt vekt på mineraliseringenes genese ut fra et prospekteringssynspunkt. I tillegg omfatter rapporten beskrivelse av Mo-forekomstene Ovedal (Sirdal), Haughom-området (Sirdal), Gursli (Lund), Konnstali og Djupetjørni (Flekkefjord) og fahlbåndsoner i Rusdal (Flekkefjord). Konklusjoner er at det er et fornuftig utgangspunkt å legge opp prospektering ut fra at Mo og W-Mo-mineraliseringer er sedimentært dannet. USB vil ikke fortsette undersøkelsene i regionen i og med at statens rettigheter er håndgitt et bergverksselskap.
Forfattere
Olerud, Svein
Fylke
AGDER
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Gruvegeologiske undersøkelser i Laksådal og Oterstrand.

NGU-RAPPORT
1575/20E
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
I Laksådal og Oterstrand gruver er det gjort geologisk kartlegging og prøvetaking av gjenstående malm. I tillegg er det gjort radiometriske målinger med scintillometer og scheelitt-leting ved hjelp av ultrafiolett belysning.
Malmen er molybden, wolfram og uranførende pegmatitter i glimmergneis nær grensen mot den prekambriske Laksådalgranitten. Det gjenstår malm i dypet i Laksådalen gruve. I Oterstrand gruve gjenstår også noe malm. Molybdengehaltene er imidlertid lave, ca. 0,05% Mo. Wolfram- og uraninnholdet er for lavt til å gi noe tilskudd til malmverdien. Malmdannelsen er knyttet til en deformasjonsfase som har gitt folder med vesentlig fall i cm til m-skala med mulig sammenheng med oppdoming av Laksådalgranitten. De økonomiske muligheter vurderes som negative.
Forfattere
Often, Morten
Kommune
GILDESKÅL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket