MINERALOGI

En magnetisk- ertsmineralogisk studie av basaltene i Oslofeltet

NGU-RAPPORT
1009
Publikasjonstype
docid
28643
Utgivelsesår
1970
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Dette er en hovedoppgave ved Bergavdelingen, linje C, ved Norges Tekniske Høgskole. Oppgavene ble utført ved NGU med geofysiker Knut Åm som veileder. I geofysisk avdelings rapportarkiv ligger kun bilagene til avhandlingen - 2 bind. Selve teksten til avhandlingen mangler.
Forfattere
Thomassen, Th. Chr.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler.

NGU-RAPPORT
1588/2
Publikasjonstype
docid
34092
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hovedvekt på området vest for Namsen: Namsskogan 1824 I, Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV, Majaklumpen 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I (utført i 1977), videre er deler av kartblad Majaklumpen 1825 II blitt kartlagt. Følgende er dessuten blitt utført: Gammaspektrometri av bergartenes kaliuminnhold, tungmineralvasking (scheelitt). Behandling av innsamlede data og prøver: EDB-beregninger av kaliuminnholdet fra utført måledata, kjemiske og spektrografiske analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler).
Forfattere
Nissen, August L.
Kommune
NAMSSKOGAN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Beskrivelse til geologiske kart, Årdalsområdet, 1:50 000.

NGU-RAPPORT
1560/9A
Publikasjonstype
docid
32565
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ca. 350 km2 er geologisk kartlagt i målestokk 1:50 000. Dette området dekker de gamle gruvene og de vesentligste skjerpene i Årdals- området. Over prekambrisk grunnfjell er det skilt ut fire skyvedekker. Eidsvatndekket, Teigaholtanedekket og Nobbasfjellidekket består av omvandlete sedimenter av antatt eokambrisk og underpaleozoisk alder. Jotundekket består av deformerte og tildels omvandlete intrusive bergarter, vesentlig jotunitt, magnetitt, anorthositt, gabbro og granitt. I disse berg- artene ligger så de ulike malmforekomstene.
Forfattere
Lutro, O.
Kommune
ÅRDAL
LUSTER
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.

NGU-RAPPORT
1560/17C
Publikasjonstype
docid
32568
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/1560_17C.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977.
3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster).
Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.
Forfattere
Korneliussen, A.
Staw, J.
Midthjell, B.
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kornstørrelse, mineralogi og kjemi til en bekkesedimentprøve fra Fåvangområdet.

NGU-RAPPORT
1494 J
Publikasjonstype
docid
30914
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Mineralogi, hovedelementkjemi og tungmetallkonsentrasjon (Pb,Zn, Ni, Co, Cu og Ag) er bestemt i 7 subfraksjoner (-180+100, -100+80, -80+60, -60+40, -40+20 -20+10 og -10 mikron) fra en bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles på mineralogi og kjemi i prøven.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Kommune
ØYER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Variasjon i kornfordeling i bekkesedimentprøver.

NGU-RAPPORT
1494 L
Publikasjonstype
docid
31258
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Kornfordelingen har innflytelse på den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- sjonen -0.18 mm. To bekker er detaljprøvetatt. For å få frem størst mulig variasjon i kornstørrelse er prøveplassene valgt slik at både bakevje og midt- strøms lokaliteter er representert i materialet. I begge de undersøkte bekker varierer kornstørrelsene av sedimentene meget. Valg av prøveplass synes ikke å påvirke kornstørrelsen i -0.18 mm fraksjonen i avgjørende grad.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Kommune
ORKLAND
MELHUS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

En kvalitativ undersøkelse av opptreden av Nb og Ce ved bruk av mikroskop og røntgenmikroanalysator.

NGU-RAPPORT
1800/76D
Publikasjonstype
docid
34149
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prøver fra Sæteråsen er undersøkt med mikroskop og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og Ce-innholdet høyest i orthit. Nb- og Ce-mineralene har kornstørrelse mindre enn 50 mikron, vanligst under 20 mikron.
Forfattere
Malvik, Terje
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Selenundersøkelse på to prøver fra Kisgruva

NGU-RAPPORT
1850/7D
Publikasjonstype
docid
28776
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/1850_7D.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Stuffprøver og prøver av batch-flotasjonsprodukt er undersøkt under mikroskop og med røntgenmikroanalysator, for å bestemme selenmineralogien. Undersøkelsen viser at hovedsulfidmineralene (pyritt,kobberkis og sinkblende) fører nesten alt selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er disse anriket i Zn-konsentratet, og sammen med selen i sinkblende gjør de dette konsentratet til det rikeste produkt. Bare selen i Cu-konsentratet vil kunne gi økonomisk gevinst. Beregninger viser at maks.ca. 5% av selenet i prøve I og ca. 18% av selenet i prøve II vil kunne utvinnes i et Cu-konsentrat.
Forfattere
Foslie, Gleny
Kommune
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket