MAGNESITT

Kromitt, sulfider, olivin, talk og magnesitt i alpintype perido- titter, Æsjeholmene, Lurøy og Rødøy kommuner, Nordland.

NGU-RAPPORT
1430/22A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
Formålet med oppdraget var å få undersøkt interessante mineraler innen perido- titter på Nord-Helgeland. Peridotittene ligger i granatglimmergneiser som linseformete legemer. Størrelsen på peridotittlinsene ligger i gjennomsnitt på 200-300m langs lengste utstrekning. Peridotittene inneholder de økonomisk interessante mineralene olivin, talk, magnesitt, kromitt og pentlanditt. Kromitten tilfredsstiller ikke kravene til gehalter og kvalitet innen de forskjellige anvendelsesområder, og opptrer bare i beskjedne mengder. Talk og magnesitt er ikke i økonomiske mengder hver for seg,men kan samlet være av interesse. Videre undersøkelser om mengder, gehalter, oppredningsmessige forhold og anvendelsesmuligheter foreslås. Nikkel i sulfider (hovedsakelig pentlanditt) er ikke av økonomisk interesse. Silikatbundet nikkel kan ha en framtidig interesse ved forbedrete prosesser for nikkelutvinning.
Forfattere
Korneliussen, Are
Kommune
LURØY
RØDØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnesittmineraliseringer i serpentinitt fra Raudbergfeltet i Vik i Sogn

NGU-RAPPORT
85.223
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1985
ISSN
0800-3416
Summary
Under kjerneboring etter ralkforekomster i Raudbergfeltet sommeren 1984 ble det oppdaget interessante magnesittmineraliseringer i serpentinitt. BH 1C ble detaljert undersøkt med henblikk på opptreden av slike mineraliseringer. Mangesitt med mellom 1 og 2 % FeO opptrer i gehalter på ca. 20-30% i serpentinitt av betydelig mektighet som impregnasjon og stockwerk. I tillegg opptrer det endel interessante nikkelsulfidmineraliseringer i disse partiene.
Det anbefales at magnesittmineraliseringene i Raudbergfeltet undersøkes videre, i første omgang ut fra eksisterende borkjernemateriale.
Forfattere
Bakke, Stig
Kommune
VIK
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kjerneboringer langs østgrensen av Raudbergmassivet, 1986-87

NGU-RAPPORT
88.027
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1988
ISSN
0800-3416
Summary
Ved avslutning av borsesongen 1987 er det boret 25 hull innenfor et 460 x 200 m stort område i Raudbergdalen. Hullene definerer en del av den østlige begrensningen av det ultramafiske Raudbergmassivet, og viser en relativt flattliggende, 10-30 m tykk talksone langs liggen av massivet, 90-100 m under overflaten. Hengkontakten av massivet er for en stor del fjernet ved erosjon, men der kontakten er bevart under fyllittene langs østgrensen av massivet opptrere delvis en uregelmessig talksone som faller steilt mot en felles utkiling med talksonen langs liggkontakten. Boringene har ikke fastlagt noen avgrensning av talksonen langs undersiden av massivet mot N, V og SV.
Forfattere
Trønnes, Reidar G.
Kommune
VIK
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Innhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten.

NGU-RAPPORT
89.102
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
Summary
Løsmasseprøver fra 75 lokaliteter i rutenett innefor dolomittsekvensene i Børselv er prøvetatt og analysert med røntgendiffraksjon for å finne eventuelle forekomster av magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er hovedsakelig morene C-horisont; 9 prøver er klassifisert som forvitringsjord. Analysene viser at løsmassenes -0.6 mm-fraksjon inneholder bare lite dolomitt og enda sjeldnere magnesitt/brucitt-barytt. Konklusjonen er sikkert negativ for barytt, og noe usikrere for magnesitt og brucitt.
Forfattere
Finne, Tor Erik
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka.

NGU-RAPPORT
90.158
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
Summary
Norwegian Talk og NGU har i 1990 samarbeidet om å undersøke talk/magnesitt forekomstene ved Hundøyrån på Leka. Det ble kjerneboret 600 m, fordelt på 6 hull. Det er påvist to større flattliggende linser med mektigheter mellom 2.6 og 10.6 m. Øvre linse har en gjennomsnittlig mektighet på 6.6 m, og en sann- synlig tonnasje på 890.000 t. Talk-magnesitt bergarten er meget finkornig og består av talk, magnesitt, kloritt og erts. Hvithetene på nedmalt produkt både før og etter en magnetseparasjon er generelt for lav. Kun i et mindre område rundt borhull 1 er det påvist hvitheter på ca. 70. Talkinnholdet er for lavt i forhold til eksisterende produkter i markedet.
Forfattere
Olerud, Svein
Kommune
LEKA
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Anvendelse av magnesitt fra talk-karbonat-forekomstene på Rauberget, Vik i Sogn.

NGU-RAPPORT
90.155
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten behandler mulighetene for å benytte magnesittkonsentratet fra en evnetuell talk oppredning av Raugberg talk magnesitt forekomst. Magnesitt/ breunneritt kan oppkonsentreres til et magnesittkonsentrat som vil inneholde 6-7% FeO. Fra dette konsentratet kan det skilles ut en liten andel med 2-3% FeO. Det vil si at det kan lages MgO-produkter med et høyt jerninnhold ved en vanlig kalsineringsprosess. Disse kvalitetene er vanskelig omsettelig, eller dårlig betalte. En rekke metoder for kjemisk behandling av magnesitt beskrives. Disse prosessene kan benytte et hvilket som helst magnesitt rå- stoff, og marked og pris vil avgjøre om det er mulig. Mineralogiske undersøkelser bekrefter at det finnes olivin med høyt MgO inn- hold (54-56%), men det er ikke funnet større, rene partier med dunitt som har kommersielle kvaliteter.
Forfattere
Olerud, Svein
Kommune
VIK
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Petrografisk undersøkelse av noen prøver fra Bårstad og Nyseter klebersteinsforekomster, Vågå og Sel kommuner, Oppland

NGU-RAPPORT
95.140
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1995
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en petrrografisk beskrivelse av noen prøver fra Bårstad og Nyseter klebersteinsforekomster. Samtlige prøver er talk- og magnesittrike klebersteiner. Talkinnholdet varierer fra 65 til 70% og magnesittinnholdet fra 14 til 28%. Ingen av prøvene inneholder nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbestlignende mineraler. Prøvene er analysert med XRF og Leco CO2 analysator.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Kommune
VÅGÅ
SEL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Carbonate rocks of Karelia: geochemistry and carbon-oxygen isotope systematics in the Jatulian stratotype and potential for magnesite deposits

NGU-RAPPORT
96.086
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1996
ISSN
0800-3416
Summary
Closely spaced samples (73 in number) of shallow water, red, stromatolitic dolomite and magnesite from the Palaeoproterozoic (1980 +-27 Ma as a minimum age) Tulomozerskaya Formation in a distal portion of the Onega palaeobasin, Russian Karelia, have been analysed for Q13Ccarb, Q18Ocarb, trace and major elements. The 800 m-thick terrigeneous-carbonate succession is interpreted to be formed in lacustrine evaporitic settings prograding to sabkha, and then to marine environment. The carbonate rocks (essentially stromatolitic dolo- stones with minor magnesites), despite their depositional settings, exhibit throughout isotopically heavy carbon.
Forfattere
Melezhik, V.
Fallick, A.
Medvedev, P.
Makarikhin, V.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Oversikt over olivin- og serpentinittforekomster, registrert ved NGU

NGU-RAPPORT
96.077
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1996
ISSN
0800-3416
Summary
Denne rapporten gir en oversikt over Norges olivin- og serpentinittforekomster samt en oversikt over NGUs tilhørende informasjon. Ved NGU er det registrert 70 olivin- og 80 serpentinittforekomster. Forekomstene er delt inn i følgende grupper 1) forekomster innenfor grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede. Sisnevnte er igjen delt i følgende grupper a) ultramafiske lag og linser b) høytemperatur ultramafiske intrusjoner c) ultramafiske xenolitter d) de såkalte "alpin-type" ultramafitter e) klast- iske serpentinitter. De aller fleste forekomstene tilhører gruppen av alpin- type ultramafitter, som nesten utelukkende omfatter ultramafitter som opprin- nelig har vært en del av ofiolitter. Rapporten gir en kort beskrivelse av de forekomstene som har data registrert ved NGU. I enkelte tilfeller er også detaljopplysninger presentert.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Ofiolittundersøkelser i Snåsa og Lierne: en rekognosering for å påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein.

NGU-RAPPORT
99.114
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1999
ISSN
0800-3416
Summary
(Forkortet) Rapporten oppsummerer resultater fra befaring av ofiolittfragmenter i Snåsa og Lierne i månedsskiftet juni-juli samt en kort oppfølgingtur i oktober 1999. Etter undersøkelse av en hel rekke ofiolittfragmenter står vi igjen med to som det er klart verd å følge opp med hensyn til mineralressurs-potensialet nemlig Raudfjellet i Snåsa og FJellraudberget i Lierne.
Forfattere
Nilsson, Lars Petter
Sturt, Brian A.
Ramsay, Donald McDonald
Kommune
SNÅSA
LIERNE
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket