SCHEELITT

Scheelittvasking i Vest-Agder/Rogaland

NGU-RAPPORT
1650/50B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten er en del av sammenstillingsarbeidet USB gjør i Vest-Agder/Rogaland regionen. Folldal Verk A/S har vasket i alt 1800 tungmineral konsenrat-prøver fordelt på 8 kartblader. Resultatet er en rekke anomalier i hele regionen.
Forfattere
Olerud, Svein
Fylke
AGDER
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler.

NGU-RAPPORT
1588/2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelser er blitt utført på følgende kartblad i serie M 711 med hovedvekt på området vest for Namsen: Namsskogan 1824 I, Skorovatn 1824 II, Harran 1824 III, Kongsmoen 1824 IV, Majaklumpen 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I (utført i 1977), videre er deler av kartblad Majaklumpen 1825 II blitt kartlagt. Følgende er dessuten blitt utført: Gammaspektrometri av bergartenes kaliuminnhold, tungmineralvasking (scheelitt). Behandling av innsamlede data og prøver: EDB-beregninger av kaliuminnholdet fra utført måledata, kjemiske og spektrografiske analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler).
Forfattere
Nissen, August L.
Kommune
NAMSSKOGAN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Åmlandsheia molybdenfelt.

NGU-RAPPORT
1750/71A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Summary
Forekomstene ble befart av ing. J. Gust og undertegnede i 1978 i forbindelse med sammenstillingen av det metallogenetiske kartet for kartblad Mandal 1:250 000. I juli 1979 ble feltet undersøkt nærmere ved geologisk kartlegging i M 1:5 000 for sammenstilling i M 1:20 000, ved bekkesedimentprøvetaking og jordprøvetaking ved Åmland. Det ble også utført gammaspektrometermålinger. Molybdenforekomstene er vesentlig knyttet til bånd med grå gneis i øyegneis. De grå gneisbåndene representerer mest sannsynlig intrusive gangsvermer der molybden allerede var tilknyttet gangen på et tidlig stadium. Molybdenglans har siden vært mobilisert, sannsynlig i tilknytning til metamorfosen av granittgangene. Innholdet og utbredelsen av molybden i 0,5-2 m mektige grå gneisbånd er ikke av en slik karakter at de kan ha økonomisk betydning. Lokale anomalier med scheelitt i bekkesedimenter bør kanskje følges opp nærmere.
Forfattere
van der Wel, D.
Kommune
KVINESDAL
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Utprøving av fluorescensinstrument, Scintrex LGII

NGU-RAPPORT
86.058
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1986
ISSN
0800-3416
Summary
Et nytt instrument for fluorescensmålinger (Scintrex LGII) er utprøvd på tilgjengelige stuffer og i felt. Hensikten var å vurdere om instrumentet skulle kjøpes inn av NGU. Utprøvingen påviser svakheter ved instrumentet, og det anbefales ikke kjøpt inn. Forekomster/koordinater: Annlifjell 4220 71949 Brattås 3848 72588 Sørskardvatnet 5116 74770 Misvær 5961 74532
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Kommune
RØYRVIK
BRØNNØY
SØRFOLD
BODØ
FAUSKE
Fylke
TRØNDELAG
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Wolframmineraliseringer i Bodø-Glomfjord-regionen

NGU-RAPPORT
92.231
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
Summary
Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. Undersøkelsene indikerer at wolframforekomstene er nært assosiert med skyve- soner eller på overgangen mellom flanke og ombøyning av kilometerlange folder (F3-folder i Bodø-Glomfjord-regionen). De påviste mineraliseringer synes å være små eller for lavgehaltige til å kunne få økonomisk betydning. Situasjonen er detaljert beskrevet i en rekke NGU-rapporter og i 4 hovedfags-arbeider ved København Universitet.
Forfattere
Stendahl, H.
Furuhaug, L.
Korneliussen, A.
Larsen, R.
Kommune
MELØY
GILDESKÅL
BODØ
FAUSKE
SØRFOLD
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Resource evaluation of the Målvika tungsten deposit, Nordland

NGU-RAPPORT
2008.008
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
320500
Summary
Nordic Mining contacted NGU in spring 2007 in order to re-evaluate the resource and grade of the Målvika tungsten deposit in Tosbotn municipality in Nordland, Norway.
The Målvika tungsten deposit is a tungsten skarn mineralisation which extends 900 m NNW-ward from the northern coastline of Tosenfjord towards mountain Landnubben and ends at an altitude of about 500 m a.s.l. The skarn zone comprises marbles, metasomatic calc-silicate rocks (skarn sensu strictu), skarn-altered gneisses and granites. The ore-bearing diopside and garnet-diopside skarns form individual boudins (lenses) usually smaller than 5 m in length and 2 m in width, aligned in vein-like structures commonly 2 m wide and up to two hundred metres long. Scheelite ore is accumulated in 1-20 cm large batches distributed very heterogeneously within complexly folded and boudinaged skarns.
The deposit has previously been the target of three exploration phases with contrasting results since its discovery in 1972 by P. Skaarup. Some results indicate that the Målvika skarn in a world-class tungsten resource having an ore tonnage of 2 509 000 t with a grade 0.7 to 0.9 wt.% WO3, while a drilling project performed in 1983 by Sulfidmalm AS indicated only traces of tungsten.
Fieldwork was carried out during two campaigns in July and October 2007. The first campaign included 393 in situ analyses of the tungsten concentration of different rock types in the mineralised zone using a portable X-ray fluorescence diffraction spectrometer. During the second campaign, 66 bulk rock trench samples were taken, transecting nine different skarn layers.
The results indicate that the Målvika skarn zone is a minor tungsten deposit with possible mineable ore tonnage of 750 000 t diopside and garnet-diopside skarn with an ore grade of about 0.44 wt.% WO3. The granites of the Visttindane massif sampled 0.5 to 1 km E of Målvika have a high average tungsten content of 121 ppm reflecting an extreme enrichment of tungsten in the granite magmas. Thus, these granites are the most likely source of the tungsten and the Målvika deposit is an intrusion-related skarn. The mineralisation was presumably formed 430-440 Ma years ago. This result suggests that there is the possibility of finding more tungsten deposits within a radius of 5 km around the Visttindane granite massife, or within the pluton.
Forfattere
Müller, Axel
Furuhaug, Leif
Kommune
BRØNNØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Wolfram i Nordland