INDUSTRIMINERALER

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
docid
54398
Utgivelsesår
2008
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Special%20publication/SP11_LO.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Teknisk rapport over diamantboringer på Boen Kvartsforekomst.

NGU-RAPPORT
753 A
Publikasjonstype
docid
28616
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Oppgaven ved boringene var å foreta en kvalitativ bestemmelse av kvartsen i forekomstens sydligste del. Det ble boret 3 hull med samlet lengde 167,80 meter. Kvartsforekomsten ved Boen er en del av den store grunnfjellsbreksje som er en kvartsfylt rivningsbreksje. Kvartsitten var tildels sterkt oppknust og meget vanskelig å bore. Se forøvrig NGU Rapport nr. 753.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Gausdal, Odd
Kommune
KRISTIANSAND
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Teknisk rapport over diamantboringer ved Lid feltspatgruve/Evje.

NGU-RAPPORT
754 A
Publikasjonstype
docid
28617
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1960-1969/754_A.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I 1966 ble det av NGU boret 12 hull ved Lid feltspatgruve, NGU Rapport nr. 736. Under det foreliggende oppdrag ble de boret ytterligere 6 hull av samlet lengde 172,60 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 754. Det ligger flere feltspatbrudd ved Lid. I ettertid har en ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Gausdal, Odd
Kommune
EVJE OG HORNNES
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospektering i Bindalsområdet. Nordland fylke.

NGU-RAPPORT
1091 A
Publikasjonstype
docid
32406
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ved prospekteringen er det ikke gjort noe funn som en uten videre kan si er drivverdig. Men det er framkommet en rekke positive indikasjoner som det er grunn til å følge opp. Ved wolframprospekteringen er det funnet tre lokaliteter for scheelitt i fast fjell, et blokkfunn og en vaskeprøvelokalitet som bør undersøkes nøyere. Videre bør et av skjerpene i Reppen undersøkes i denne sammenheng. Reppenfeltet ble befart (se rapport 1091 C). Det foreslåes en reanalysering av gullforekomstene. Skjerp 8, (svovelkisskjerpet) bør undersøkes med UV- lampe. Kolsvikfeltet ble befart (se rapport 1091 D). Det foreslås at løsavsetningene prøvevaskes og undersøkes på sitt gullinnhold. Ønsker en å gå videre i fast- fjellsundersøkelsen her, bør området i første rekke detaljkartlegges. Møklevann, Grong. Det ble funnet en vakker grønn trondhjemitt som lett lot seg polere. Det bør undersøkes i felt om det er mulig å finne områder hvor det er mulig å ta ut homogene, sprekkfrie blokker av bergarten.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BINDAL
BRØNNØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Råstoffundersøkelse i N.Norge. Berggrunnskartlegging i forbindelse med geologisk ressursinventering.

NGU-RAPPORT
1118/1
Publikasjonstype
docid
32418
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område mellom Kvænangen og Alta. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geo- logisk grunnlag for de fra før kjente kobber-, jern, og uranforekomster og for å legge sammenheng mellom de økonomiske skiferforekomster i Kvænangen og "Altaskifer". Området omfatter middels metamorfe bergarter som utgjør den Kaledonske skyve- dekkekomplekset kalt Kaladekkekomplekset. Komplekset betår av 4 dekker. Alle dekkene består av en meta-arkose enhet av antatt eokambrisk alder og an enhet sammensatt av forskjellige bergartstyper av ukjent alder. Alle meta-arkose en- heter førte brukbart skifer og overnevnte malmforekomster viste seg å være knyttet til den sammensatte enhet tilhørende den midtre dekke enhet kalt nalaganasdekket. I tillegg ble dt funnet Mangan førende skifre i denne enhet. Ingen av de funnete forekomster viste seg å være av økonomisk interesse.
Forfattere
Zwaan, K.B.
Cramer J.J.
Ryghaug Per
Kommune
KVÆNANGEN
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnsgeologiske undersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet, Nordland 1976.

NGU-RAPPORT
1502 A
Publikasjonstype
docid
32559
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
En generell geologisk oversikt over Saltfjell-Svartisenområdet og en kort beskrivelse av 1:50 000 kartbladene Beiardal og Bjøllådal gis. Videre red- gjøres det for undersøkelser av geokjemiske anomalier i bekkesedimenter fra området. Forekomster av malmer, mineralske råstoffer og industrielle bergarter beskrives.
Forfattere
Gjelle, Svein
Vik, Eirik
Kommune
RANA
BEIARN
SALTDAL
BODØ
MELØY
LURØY
RØDØY
GILDESKÅL
FAUSKE
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske undersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet, Nordland 1975- 1976.

NGU-RAPPORT
1502
Publikasjonstype
docid
32558
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/1502.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ressursene er gitt, både for malm, mineralske råstoffer og løsmasser. Verneverdige forekomster er beskrevet og de geologiske ressursene er vurdert i sammenheng med kraftutbyggingsplanene. Tilslutt er det tatt med en oversikt over geologisk litteratur fra området.
Forfattere
Gjelle, Svein
Sveian, Harald
Kommune
RANA
RØDØY
MELØY
GILDESKÅL
BEIARN
SALTDAL
BODØ
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket