INDUSTRIMINERALER

Oversikt over kritiske metaller og mineraler i Norge

NGU-RAPPORT
2023.021
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
403700
Summary
Hvert tredje år siden 2011 har EU-kommisjonen beregnet forsyningsrisiko og økonomisk betydning for råvarer som EU trenger for drift og utvikling av industri i Europa. Resultatene presenteres i lister over «kritiske råvarer», som omfatter de mineraler og metaller som har høyest forsyningsrisiko og størst betydning for europeisk økonomi. I 2023 innførte EU-kommisjonen i tillegg begrepet «strategiske råvarer» basert på forventet fremtidig produksjon og behov. EUs lister over kritiske og strategiske råvarer for 2023 omfatter 34 mineraler og metaller og er utgangspunktet for gjennomgangen som presenteres i rapporten her.
Norge har en primærproduksjon av kritiske råvarer og en svært viktig nedstrøms produksjon av kritiske metaller, til dels basert på norsk mineralproduksjon. Potensialet for ytterligere norsk primærproduksjon er betydelig, men et omfattende geologisk datasett er nødvendig for å avklare mulighetene og legge til rette for målrettet industriell leting.
Kjemiske analysedata fra kjente mineralregisteringer utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for vurdering av potensialet for kritiske og strategiske metaller og mineraler i Norge. I denne rapporten er kjemiske analyser av metall- og mineralregisteringer (inkludert forekomster) i NGUs ressursdatabaser sammenstilt og presentert i kartform som et verktøy for bedre forståelse av det norske potensialet for kritiske råvarer. Grunnlaget for denne sammenstillingen er over 9000 analyser fra mer enn 2100 befarte registreringer av metaller og mineraler.
Rapporten utgjør en del av NGUs oppdrag knyttet til regjeringens mineralstrategi 2023 for tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data for leteindustri og offentlighet.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Bjerkgård, Terje
Sandstad
, Jan Sverre
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske ressurser i Trøndelag : NGU-tema 4

NGU-TEMA
4
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2022
ISSN
2535-7042
Summary
Trøndelags geologi gir uante grønne muligheter
Kjære leser,du leser sannsynligvis dette forordet på en mobiltelefon, en bærbar PC eller et nettbrett. Visste du at skjermene,
batteriene og teknologien på disse digitale flatene krever metaller og mineraler som i dag klassifiseres som kritiske for det grønne skiftet?
Videre lurer du kanskje på hva det har å gjøre med geologien i Trøndelag?
Geologi utgjør det fysiske grunnlaget vi står, går, bygger og bor på. Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling er
avhengig av geologiske ressurser. Samtidig utgjør geologien selve grunnlaget for vårt naturmangfold, og geologien er
avgjørende for livsgrunnlaget til både planter, dyr og mennesker. For trøndere er det for eksempel allmenn skolelærdom at
vi bokstavelig talt bor i et matfat, takket være vår geologi. Fylkesbefolkningen er også stolte bærere av en rik gruvehistorie.
Samtidig er vi oppvokst med respekten for geologi: Kvikkleireskredene i Verdal, Rissa og Kattmarka vil for alltid leve i manns minne.
Geologiske ressurser med stort potensiale
Teknologisk utvikling og overgangen fra fossile til fornybare energikilder, krever
mange ulike mineraler og metaller, og i store mengder.
Bygging av boliger, veier og annen infrastruktur krever byggeråstoffer som sand, grus og pukk.
Vi trenger tilgang til slike geologiske ressurser for å leve, bo, jobbe og utvikle nærings- og samfunnsliv.
Men hvor finner vi dem? Hvor skal vi lete? Hvilke konsekvenser vil gruvedrift, transport og annen
menneskelig aktivitet ha på vårt lokale naturmangfold? Hvordan hindrer vi at utvinning gir for store naturinngrep og hvordan tilrettelegger vi for mest mulig kortreist bruk?
Kort sagt: Kan Trøndelags geologi bidra til det grønne skiftet og danne grunnlaget for nye og mer bærekraftige verdikjeder?
Verdiskaping krever kunnskap
For å skape bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, og for å redusere risiko, trenger vi geologisk kunnskap. Gjennom
“Trøndelagsprogrammet” har et tett samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse ført
til et stort geologisk kunnskapsløft for regionen.
VI har rett og slett kartlagt Trøndelags geologi!
Vi håper nye data og nye produkter og ikke minst det nye berggrunnskartet over Trøndelag, vil inspirere og hjelpe
privat industri, offentlig forvaltning, skoler, friluftsliv, og trøndere i alle aldre til å utforske mulighetene som ligger i Trøndelags geologi!
Geologisk arv.

Forfattere
Norges geologiske undersøkelse
Trøndelag fylkeskommune
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

SMS resources on the Norwegian Mid-Atlantic Ridge (N-MAR), predicted by using Cyprus-type VMS as analogue

NGU-RAPPORT
2023.015
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
398500
Summary
The overall aim of this project has been to generate an objective resource estimate for Seafloor Massive Sulphide (SMS) ores in the Norwegian part of the Mid-Atlantic Ridge (N-MAR).

The presence and mineability of SMS ores are poorly constrained on a worldwide basis, and this project has applied well-constrained Cyprus-type volcanic massive sulphides (VMS) as analogues on land for a resource estimate. Several reports have recently been published with estimates of SMS resources on N-MAR. These resource estimates are mainly based on a limited number of grab samples, limited geophysics and limited mapping, a basis which makes the estimates very uncertain. Cyprus is the type-example of an ophiolite complex and is host to the type-example of the equivalent land-locked VMS deposits. Existing databases on VMS deposits has been upgraded and only ophiolite-hosted deposits were included using literature and internet resources, producing a database of 109 deposits with new grade and tonnage data. Fieldwork was carried out to obtain geochemical data on metals which could be of economic interest in addition to the base metals.

Monte Carlo simulation was used on data from the main ophiolite districts around the world to obtain estimates on deposit size and grade, deposit density and tonnage copper. This simulation resulted in a 50th percentile with a deposit size of 1.47 Mt with 1.47% Cu, and a density of 9.2 deposits/1000 km2, and a tonnage of 0.18 Mt Cu/1000 km2. The copper tonnage is considerably less than recent estimates for SMS resources on N-MAR, while the deposit density is similar. Most of the discrepancy is caused by using high average grades in previous estimates, based primarily on biased surface sampling.

The geochemistry of the Norwegian ophiolite-hosted deposits shows no systematic enrichment in precious and trace metals, except for elevated values of cobalt. From this, only copper and zinc, and in some cases cobalt, may be expected to have economic value in SMS deposits. If ultramafic rocks are involved in the hydrothermal processes, the contents of gold, cobalt, and perhaps copper and nickel, may be higher.
Forfattere
Bjerkgård, Terje
Paulsen, Hanne-Kristin
Sandstad, Jan Sverre
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Teknisk rapport over diamantboringer på Boen Kvartsforekomst.

NGU-RAPPORT
753 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
Summary
Oppgaven ved boringene var å foreta en kvalitativ bestemmelse av kvartsen i forekomstens sydligste del. Det ble boret 3 hull med samlet lengde 167,80 meter. Kvartsforekomsten ved Boen er en del av den store grunnfjellsbreksje som er en kvartsfylt rivningsbreksje. Kvartsitten var tildels sterkt oppknust og meget vanskelig å bore. Se forøvrig NGU Rapport nr. 753.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Gausdal, Odd
Kommune
KRISTIANSAND
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Teknisk rapport over diamantboringer ved Lid feltspatgruve/Evje.

NGU-RAPPORT
754 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
Summary
I 1966 ble det av NGU boret 12 hull ved Lid feltspatgruve, NGU Rapport nr. 736. Under det foreliggende oppdrag ble de boret ytterligere 6 hull av samlet lengde 172,60 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 754. Det ligger flere feltspatbrudd ved Lid. I ettertid har en ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Gausdal, Odd
Kommune
EVJE OG HORNNES
Fylke
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospektering i Bindalsområdet. Nordland fylke.

NGU-RAPPORT
1091 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1971
ISSN
0800-3416
Summary
Ved prospekteringen er det ikke gjort noe funn som en uten videre kan si er drivverdig. Men det er framkommet en rekke positive indikasjoner som det er grunn til å følge opp. Ved wolframprospekteringen er det funnet tre lokaliteter for scheelitt i fast fjell, et blokkfunn og en vaskeprøvelokalitet som bør undersøkes nøyere. Videre bør et av skjerpene i Reppen undersøkes i denne sammenheng. Reppenfeltet ble befart (se rapport 1091 C). Det foreslåes en reanalysering av gullforekomstene. Skjerp 8, (svovelkisskjerpet) bør undersøkes med UV- lampe. Kolsvikfeltet ble befart (se rapport 1091 D). Det foreslås at løsavsetningene prøvevaskes og undersøkes på sitt gullinnhold. Ønsker en å gå videre i fast- fjellsundersøkelsen her, bør området i første rekke detaljkartlegges. Møklevann, Grong. Det ble funnet en vakker grønn trondhjemitt som lett lot seg polere. Det bør undersøkes i felt om det er mulig å finne områder hvor det er mulig å ta ut homogene, sprekkfrie blokker av bergarten.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BINDAL
BRØNNØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket