MALMGEOLOGI

Norges mineraler

SKRIFTER
68
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1985
Summary
The volume takes the form of a monograph over all minerals recorded on the mainland of Norway up to 1980. Some mineral data which have come to light in more recent years, published or unpublished, are also included. The principal aim has been to collect and present available data, including the reported modes of occurence of the minerals, and to present a bibliography which is a complete as possible. Descriptions are arranged according to crystallochemical system used in Klocmann's "Lerbuch der Mineralogie", 16th. edition, 1972. An index over all the named minerals (c. 880 different names) is given at the back of the monograph.
Forfattere
Neumann, Henrich
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Oversikt over kritiske metaller og mineraler i Norge

NGU-RAPPORT
2023.021
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
403700
Summary
Hvert tredje år siden 2011 har EU-kommisjonen beregnet forsyningsrisiko og økonomisk betydning for råvarer som EU trenger for drift og utvikling av industri i Europa. Resultatene presenteres i lister over «kritiske råvarer», som omfatter de mineraler og metaller som har høyest forsyningsrisiko og størst betydning for europeisk økonomi. I 2023 innførte EU-kommisjonen i tillegg begrepet «strategiske råvarer» basert på forventet fremtidig produksjon og behov. EUs lister over kritiske og strategiske råvarer for 2023 omfatter 34 mineraler og metaller og er utgangspunktet for gjennomgangen som presenteres i rapporten her.
Norge har en primærproduksjon av kritiske råvarer og en svært viktig nedstrøms produksjon av kritiske metaller, til dels basert på norsk mineralproduksjon. Potensialet for ytterligere norsk primærproduksjon er betydelig, men et omfattende geologisk datasett er nødvendig for å avklare mulighetene og legge til rette for målrettet industriell leting.
Kjemiske analysedata fra kjente mineralregisteringer utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for vurdering av potensialet for kritiske og strategiske metaller og mineraler i Norge. I denne rapporten er kjemiske analyser av metall- og mineralregisteringer (inkludert forekomster) i NGUs ressursdatabaser sammenstilt og presentert i kartform som et verktøy for bedre forståelse av det norske potensialet for kritiske råvarer. Grunnlaget for denne sammenstillingen er over 9000 analyser fra mer enn 2100 befarte registreringer av metaller og mineraler.
Rapporten utgjør en del av NGUs oppdrag knyttet til regjeringens mineralstrategi 2023 for tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data for leteindustri og offentlighet.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Bjerkgård, Terje
Sandstad
, Jan Sverre
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

SMS resources on the Norwegian Mid-Atlantic Ridge (N-MAR), predicted by using Cyprus-type VMS as analogue

NGU-RAPPORT
2023.015
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
398500
Summary
The overall aim of this project has been to generate an objective resource estimate for Seafloor Massive Sulphide (SMS) ores in the Norwegian part of the Mid-Atlantic Ridge (N-MAR).

The presence and mineability of SMS ores are poorly constrained on a worldwide basis, and this project has applied well-constrained Cyprus-type volcanic massive sulphides (VMS) as analogues on land for a resource estimate. Several reports have recently been published with estimates of SMS resources on N-MAR. These resource estimates are mainly based on a limited number of grab samples, limited geophysics and limited mapping, a basis which makes the estimates very uncertain. Cyprus is the type-example of an ophiolite complex and is host to the type-example of the equivalent land-locked VMS deposits. Existing databases on VMS deposits has been upgraded and only ophiolite-hosted deposits were included using literature and internet resources, producing a database of 109 deposits with new grade and tonnage data. Fieldwork was carried out to obtain geochemical data on metals which could be of economic interest in addition to the base metals.

Monte Carlo simulation was used on data from the main ophiolite districts around the world to obtain estimates on deposit size and grade, deposit density and tonnage copper. This simulation resulted in a 50th percentile with a deposit size of 1.47 Mt with 1.47% Cu, and a density of 9.2 deposits/1000 km2, and a tonnage of 0.18 Mt Cu/1000 km2. The copper tonnage is considerably less than recent estimates for SMS resources on N-MAR, while the deposit density is similar. Most of the discrepancy is caused by using high average grades in previous estimates, based primarily on biased surface sampling.

The geochemistry of the Norwegian ophiolite-hosted deposits shows no systematic enrichment in precious and trace metals, except for elevated values of cobalt. From this, only copper and zinc, and in some cases cobalt, may be expected to have economic value in SMS deposits. If ultramafic rocks are involved in the hydrothermal processes, the contents of gold, cobalt, and perhaps copper and nickel, may be higher.
Forfattere
Bjerkgård, Terje
Paulsen, Hanne-Kristin
Sandstad, Jan Sverre
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Rapport fra feltundersøkelse

NGU-RAPPORT
94.049
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag fra Statnett SF har NGU i samarbeid med NTH og SGU vurdert mulighetene til å benytte malmforekomster som jordingspunkt for HVDC-elektrode (High Voltage Direct Current). I alt 7 lokaliteter er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig informasjon. Disse er undersøkt med metoder som CP (Charged Potential), VLF (Very Low Frequency), SP (Selv-Potensial} og Stangslingram (EM-31 }. Målet var å finne forekomster som kunne konkurrere med jordinger i sjø når det gjelder overgangsmotstand fra elektrode via forekomst til omkringliggende bergart.
Av de 7 lokalitetene ble 5 funnet uaktuelle (Eikeland, Iveland, Skotta, Flåt nikkel gruve og Bråstad jerngruve). Området kalt Vest for Storgangen kan som et alternativ til Storgangen være aktuell etter nærmere undersøkelser. Storgangen ved Hauge i Dalane er den mest interessante av de undersøkte lokalitetene. Her anbefales videre undersøkelser for å studere effektene av flere og større elektroder samt større strømstyrke over lengre tid.
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Lile, Ole Bernt
Eriksson, Leiv
Dalsegg, Einar
Kommune
EVJE OG HORNNES
VENNESLA
IVELAND
ARENDAL
GRIMSTAD
SOKNDAL
Fylke
ROGALAND
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Rapport fra forundersøkelse

NGU-RAPPORT
94.022
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag fra Statnett skal NGU vurdere mulighetene til å benytte mineralforekomst på land som jordingspunkt for HVDC-elektrode. I en forundersøkelse er alt tilgjengelig geologisk og geofysisk materiale fra området Kvilldal kraftstasjon i nord, Boknfjorden i vest, Arendal i øst samt de nære havområdene vurdert. PÅ grunnlag av disse resultatene er det i samarbeid med NTH, SGU og Statnett foretatt følgende prioritering for feltoppfølging:
1) - Ni-sulfidforekomst, Flåt gruve, Evje
- mulig grafittmineralisering nord for Hauge (vest for Storgangen)
- Fe-Ti-mineralisering, Storgangen
- Fe-mineralisering, Bråstad ved Arendal
2) - mulig grafittmineralisering ved Eikeland
- kartlegging av potensialforløp på land med jording på forskjellige posisjoner i sjø i Listabassenget
3) - mulig grafittmineralisering mellom Grimstad og Arendal
Forfattere
Dalsegg, Einar
Rønning, Jan Steinar
Fylke
AGDER
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Detaljundersøkelse av Storgangen

NGU-RAPPORT
95.132
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1996
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag fra STATNETT SF har NGU utført detaljerte undersøkelser på ilmenittforekomsten Storgangen, Sokndal kommune i Rogaland. Hensikten har vært å vurdere forekomsten som et muligjordingspunkt for en eventuell fremtidig HVDC-elektrode (High Voltage Direct Current).
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Dalsegg, Einar
Kommune
SOKNDAL
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Røros - verdensarv med kåppår. krom og kvitsand

GRÅSTEINEN
Den unike gruvebyen Røros er anerkjent som 'verdensarv' av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som fjellet ga. I tillegg til de velkjente koppergruvene har rørossamfunnet også utnyttet andre av jordas ressurser. Kromgruvene ved Feragen er et industrieventyr i seg selv. De skapende geologiske kreftene kan også studeres i landskapet rundt om i hele kommunen, ikke minst i Kvitsanden.
. I denne boka forteller vi historien om gruvene, forklarer hvordan ressursene og det flotte landskapet har blitt til. I tillegg foreslår vi noen turer i Rørosområdet, med geologiske opplevelser underveis.
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2010
Forfattere
Wolden, Knut
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysiske/geologiske malmundersøkelser Karasjok.

NGU-RAPPORT
137/forel.
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1954
ISSN
0800-3416
Summary
Suolomaras jernmalmfelt ligger ca. 35 km sydvest for Karasjok tettsted, på østsiden av elvene Karasjokka og Bautajokka. I dette feltet ble det påtruffet 3 malmforekomster. Forekomsten Suolomaras I ble detaljmålt magnetisk og det ble dessuten forsøkt tyngdemålinger. Suolomaras II (også benevnt Guoikkavarre) ble rekognosert magnetisk, likeledes forekomsten på Njuovcokka. Den geologiske undersøkelse omfattet et område av størrelsesorden 125 - 150 km2. Det henvises forøvrig til H. Wennervirta's beskrivelse av Karasjok- områdets geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968).
Forfattere
Brækken, H.
Wennervirta, H.
Kommune
KARASJOK
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk undersøkelse Porsangerfeltet.

NGU-RAPPORT
137 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1954
ISSN
0800-3416
Summary
Dessverre foreligger ingen ferdig rapport over undersøkelsene, men i rapport- arkivet ligger det innbundet kartskisser som viser noe av det som er gjort, særlig den geofysiske del. Det ble utført kryssringmålinger i de to områder som er nevnt ovenfor, kartskissene viser de påviste ledere. Geologiske under- søkelser ble foretatt i området Gaggavann- Silbbacokka. Området har en ut- strekning på 40 -50 km2 og fremgår av kartskissene.
Forfattere
Trøften, Per Fr.
Bye, Ivar
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket