ELEKTRISK MÅLING

Geofysikk. Elektriske metoder. Bruk, teori, utførelse og eksempler på tolkinger

NGU-RAPPORT
2023.016
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
329500
Summary
Rapporten er ment som et kompendium for undervisning ved NTNU, men også ved andre universiteter i
Norge. Andre interesserte inviteres også til å studere muligheter og begrensninger ved elektriske
målinger. Det gis en detaljert oversikt over:
• Ord og uttrykk
• Grunnleggende teori inklusive materialegenskaper
• Faktorer som påvirker elektriske målinger
• Vertikale elektriske sonderinger (VES), datainnsamling, inversjon og tolking
• 2D resistivitet (ERT), datainnsamling, inversjon og tolking
• Muligheter og begrensninger ved 2D resistivitet (Modellering)
• Selv Potensial (SP), datainnsamling, inversjon og tolking
• Indusert Polarisasjon (IP), datainnsamling, inversjon og tolking
• Oppladet potensial (CP), datainnsamling, inversjon og tolking
• Elektriske borehullsmålinger, ERT, SP, IP og CP
Eksempler på gode resultater innenfor:
• Forundersøkelser for tunneler
• Kartlegging og karakterisering av leire
• Kartlegging av grunnvann og grunnvannsforurensing
• Kartlegging av sand- og grusforekomster
• Kartlegging av ustabile fjellparti
• Kartlegging av permafrost
• Resistivitet i kombinasjon med andre metode
Forfattere
Rønning, Jan S.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Ip- og magnetiske målinger i søndre del av Grongfeltet

NGU-RAPPORT
1815
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten meddeler resultater fra IP, ledningsevne, SP og magnetiske målinger ved Heimdalhaugen i søndre del av Grongfeltet. Målingene ble utført i tiden 4. til 12. august 1980. Hensikten var å kartlegge størrelsen av en mineralisert sone bestående av svovelkis og molybden-glans.
Sonen synes å ha en bredde på ca. 300 m og et dyptgående på 2-400 m. Den kan følges i ca. 1400 m, men den fortsetter ut av måleområdet.
Videre undersøkelser anbefales.
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Kommune
GRONG
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Rapport fra feltundersøkelse

NGU-RAPPORT
94.049
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag fra Statnett SF har NGU i samarbeid med NTH og SGU vurdert mulighetene til å benytte malmforekomster som jordingspunkt for HVDC-elektrode (High Voltage Direct Current). I alt 7 lokaliteter er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig informasjon. Disse er undersøkt med metoder som CP (Charged Potential), VLF (Very Low Frequency), SP (Selv-Potensial} og Stangslingram (EM-31 }. Målet var å finne forekomster som kunne konkurrere med jordinger i sjø når det gjelder overgangsmotstand fra elektrode via forekomst til omkringliggende bergart.
Av de 7 lokalitetene ble 5 funnet uaktuelle (Eikeland, Iveland, Skotta, Flåt nikkel gruve og Bråstad jerngruve). Området kalt Vest for Storgangen kan som et alternativ til Storgangen være aktuell etter nærmere undersøkelser. Storgangen ved Hauge i Dalane er den mest interessante av de undersøkte lokalitetene. Her anbefales videre undersøkelser for å studere effektene av flere og større elektroder samt større strømstyrke over lengre tid.
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Lile, Ole Bernt
Eriksson, Leiv
Dalsegg, Einar
Kommune
EVJE OG HORNNES
VENNESLA
IVELAND
ARENDAL
GRIMSTAD
SOKNDAL
Fylke
ROGALAND
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Detaljundersøkelse av Storgangen

NGU-RAPPORT
95.132
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1996
ISSN
0800-3416
Summary
På oppdrag fra STATNETT SF har NGU utført detaljerte undersøkelser på ilmenittforekomsten Storgangen, Sokndal kommune i Rogaland. Hensikten har vært å vurdere forekomsten som et muligjordingspunkt for en eventuell fremtidig HVDC-elektrode (High Voltage Direct Current).
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Dalsegg, Einar
Kommune
SOKNDAL
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysisk malmleting Bysheim/Hosanger

NGU-RAPPORT
9
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1937
ISSN
0800-3416
Summary
Malmen som forekommer i grubene består av nikkelholdig magnetkis. Dens elektriske ledningsevne er høy. Forekomstene opptrer i eller i umiddelbar nærhet av gabbrosoner og har stort sett form som avlange plater eller stokker. Undersøkelsene omfatter 6 felt (I - VI) som tilsammen har en utstrekning på ca. 25 km2. I ettertid har det vært vanskelig å plassere et par av feltene (V og VI) nøyaktig inn på de topografiske kartblad. Undersøkelsene besto hovedsakelig i forsøk på kartlegging av utstrekningen av de kjente malmer samt leting etter eventuelle nye . Det ble utført elektromagnetiske målinger (Turam) dels ved induktiv, dels ved konduktiv energisering. Dessuten ble det utført selvpotensialmålinger. Ved målingene ble det observert indikasjoner i 5 av de 6 feltene. De fleste indikasjoner er svake. Flatås-skjerpene og partiet øst for Lien grube er mest lovende og fortjener videre undersøkelser.
Forfattere
Brækken, H.
Welde, H.
Kommune
OSTERØY
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Selvpotensialmålinger Malberget, Hålonda, Jordhusmarka og Løkken

NGU-RAPPORT
6
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1938
ISSN
0800-3416
Summary
I GM's/NGU's rapportarkiv ligger et hefte som inneholder orginalmaterialet fra målingene (observasjoner, kurver og skisser). Det er vistnok ikke skrevet noen rapport. Av kurvene fremgår at det er observert tildels relativt sterke ano- malier både ved synken i Malberget og ved Smiskjerpene i Jordhusmarka.
Forfattere
Sakshaug, G.
Welde H.
Kommune
MELHUS
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysisk undersøkelse Hinderaker Kisfelter.

NGU-RAPPORT
28/II
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1942
ISSN
0800-3416
Summary
Det var stilt som oppgave å lokalisere rikere malmpartier innen soner av utstrakt, mer eller mindre fattig impregnasjon. Undersøkelsesbetingelsene var på forhånd ansett som relativt ugunstige av flere grunner, bl.a. fordi malm- forekomstene kunne ventes å opptre steiltstående stokker. Undersøkelsene ble innledet med elektromagnetisk kartlegging. Etterpå ble det foretatt orien- terende undersøkelser med magnetiske målinger, selvpotensialmålinger og elek- triske feltkvotientmålinger. De elektromagnetiske målingene viser at det i området opptrer et stort antall ledende soner av relativt lav ledningsevne. De påviste soner korresponderer for den overveiende del ikke med kjente kis- anvisninger. Ved de magnetiske målingene ble det tildels observert sterke ano- malier. Det er foreløpig ikke fastlagt hva anomaliene skyldes. Noen av de sterkeste faller sammen med blåkvartsganger. Det synes fastlagt at magnetiske målinger ikke kan anvendes for direkte påvisning av isolerte kismalmer. Ved selvpotensialmålingene ble det observert tydlige potensialmaksima over skjerpene. Dette viser metodens effektivitet for påvisning av steiltstående stokkformete kismalmer. Resultatene av feltkvotientmålingene stemmer godt med resultatene av selvpotensialmålingene.
Forfattere
Sakshaug, G. F.
Brækken, H.
Kommune
KARMØY
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysisk undersøkelse Brecciesonen Meheia, Kisgruben, Verlohrne Sohn Grube

NGU-RAPPORT
40
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1944
ISSN
0800-3416
Summary
Følgende oppgaver var stilt: Beliggenhet og bredde av brecciesonen på Meheia skulle forsøkes fastlagt. Ved Kisgruben og ved Verlohrne Sohn grube skulle man klarlegge om det gjenstår drivverdig kis og dessuten undersøke om det i grube- områdene finnes andre forekomster av betydning. I alle feltene ble det utført elektromagnetiske målinger. Over brecciesonen ble det dessuten foretatt elekt- riske feltkvotientmålinger, magnetiske målinger og et begrenset forsøk med selvpotensialmålinger. Resultatene som fremlegges av undersøkelsene over brecciesonen skriver seg hovedsakelig fra de elektromagnetiske målinger. Feltkvotientmålingene ga verdifull støtte. De øvrige målingene ga ingen positive resultater. De elektromagnetiske målingene viser at brecciesonen har lavere spesifikk motstand enn sidebergarten. Det foreslås i rapporten å bore et sonderende hull på brecciesonen. Kisgrubens malmsone ga sterke indikasjoner og ble fulgt gjennom hele det undersøkte område, sonen fortsetter muligens videre i begge retninger. I feltet omkring Verlohrne Sohn grube ble det kun påvist korte og svakt ledende soner.
Forfattere
Sakshaug, G. F.
Brækken, H.
Kommune
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysisk undersøkelse Dalatjern - Høydal Grube Midtskogen. Forsøksmålinger av forskjellig art.

NGU-RAPPORT
65
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1949
ISSN
0800-3416
Summary
Det var i første rekke stilt som oppgave å utføre el.magn. målinger (Turam) langs Hovedgrubens sone mellom Dalatjern og Høydal grube, og i et felt på Midtskogen 4-5 km syd for Løkken. Videre skulle det gjøres forsøk med selv- potensialmålinger over kjente vasskisforekomster: Voldeseter (Vaulaseter)- Solåsskjerpet (Rindal), Åmot kisgrube og vest for Høydal grube. SP-målingene skulle forsøkes også i et antall borhull. Endelig gikk oppgaven ut på å for- søke kryssringmålinger. Disse ble henlagt til vasskissonen vest for Høydal grube. Feltet Datatjern - Høydal grube er 5 km2 i utstrekning. På grunn av forstyrrelser fra teknisk anlegg er det ikke mulig å påvise eventuelle malm- soner i Hovedgrubens nærhet. Et ledende drag mellom Slamdammen og Høydal grube gir sterke indikasjoner. Feltet på Midtskogen er også ca. 5 km2 i utstrekning. I feltets nordligste del ble det påvist en relativt sterkt ledende sone som faller nær en grense mellom grønnsten og kalksten. Sonen bør undersøkes nøyere. Forsøkene med selvpotensial- og kryssringmålinger var stort sett meget positive hva metodenes anvendbarhet angår.
Forfattere
Logn, Ø.
Brækken, H.
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geofysisk undersøkelse Tunneltrace Åbjøra Kraftanlegg.

NGU-RAPPORT
58
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1949
ISSN
0800-3416
Summary
I forbindelse med oppdragsgivers prosjektering av avløpstunnel ved Åbjøra- anlegget oppsto spørsmål om overdekkets mektighet i et bestemt parti like vest for elven Begna, ved Åbjøras utløp. Man valgte å anvende elektriske motstandsmålinger ved den såkalte Wenner- metode. Til tross for at forholdene ikke var de beste for elektriske grunn- undersøkelser, ble tykkelsen av løsmassene bestemt med tilfredsstillende sikkerhet.
Forfattere
Logn, Ø.
Kommune
NORD-AURDAL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket