MINERALFOREKOMST

Ip- og magnetiske målinger i søndre del av Grongfeltet

NGU-RAPPORT
1815
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten meddeler resultater fra IP, ledningsevne, SP og magnetiske målinger ved Heimdalhaugen i søndre del av Grongfeltet. Målingene ble utført i tiden 4. til 12. august 1980. Hensikten var å kartlegge størrelsen av en mineralisert sone bestående av svovelkis og molybden-glans.
Sonen synes å ha en bredde på ca. 300 m og et dyptgående på 2-400 m. Den kan følges i ca. 1400 m, men den fortsetter ut av måleområdet.
Videre undersøkelser anbefales.
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Kommune
GRONG
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Elektriske (elektromagnetiske) undersøkelse Christianus Sextus

NGU-RAPPORT
2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1934
ISSN
0800-3416
Summary
Undersøkelsen må naturlig nok betraktes som forsøk såvel av metode som av instrumenter. Rapporten innleder med å forklare den elektromagnetiske måle- metode. Det ble utført 500 per elektromagnetiske induktiver målinger - felt- målinger - innenfor kabelsløyfer utlagt på bakken (Turammålinger). Dessuten ble det utført 500 per. ekvipotensialmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Det ble målt i 3 områder: 1. Leirgruva, nedenfor kvartsbruddet ved den gamle vei til Storwartz Grube. 2. Bukstjern i Molingdalen 3. Christianus Sextus Grube. Det ble observert indikasjoner bare i området ved Christianus Sextus Grube.
Forfattere
Brækken, H.
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Storwartzfeltet

NGU-RAPPORT
4
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1935
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble utført 500 per. elektromagnetiske induktive målinger (Turam) innenfor kabelsløyfer av noe varierende størrelse, eksempelvis 800 x 800 meter, 800 x 1 000 meter. På enkelte steder ble det foretatt kontrollmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Magnetfeltets styrke og fase ble kartlagt såvel i vertikal som horisontal retning. I Gråhøgda ble det ikke funnet ledende soner. I Klasberget ble det observert tildels sterke indikasjoner på to flattliggende plateformete ledere av relativt liten utstrekning nær dagen. Den betydligste indikasjonen ble funnet i Solskinnsfeltet i partiet nord for Nyberget og Ny Solskinn Grube. De fore- liggende data tyder på at den indikerte leder har form som en plate. Dens ut- strekning Øst-Vest er ca. 450 meter. Målingene tillater ikke å trekke sikre slutninger angående dypet ned til platen. Heller ikke lar det seg gjøre å fastlegge plategrensene nøyaktig. Målingene tyder sog avgjort på at den indi- kerte leder fortsetter på dypet mot Nyberget og Ny Solskinn. Ved Hestkletten Grube og Gamle Solskinn Grube ble det observert svakere indikasjoner.
Forfattere
Brækken, H.
Welde, H.
Jensen, Matz
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Elektromagnetisk undersøkelse Løkken-området

NGU-RAPPORT
3
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1935
ISSN
0800-3416
Summary
I GM's/NGU's arkiv finnes ingen rapport over målingene. Oppdraget er regi- strert i GM's oppdragsjournal, og i arkivet ligger en del observasjonskort. Det finnes ingen kart som gir nøyere anvisninger av feltenes beliggenhet. Tro- lig ble det målt i 5 felt nummerert I, III, IV, V, og VI. I. Åsløkk - Høydal III. Skarålia - Grønnlia IV. Nord for Frilsjøen V. Grubeverkstedet - Lien - Bjørnlivann VI. Bjørnli - Granatjønn. Felt II finnes det ingen opplysninger om i arkivet. Trolig ble feltet ikke målt. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det ble foretatt kartlegging av magnetfeltets styrke og fase såvel i horisontal- som i vertikal retning. Resultatene av målingene skal en ikke gå inn på her. Det må understrekes at målingene sannsynligvis hadde karakter av forsøk både av metode og av instru- menter.
Forfattere
Brækken, H.
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området

NGU-RAPPORT
5
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1936
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble utført 500 per. elektromagnetiske målinger (Turam) hovedsaklig med induktiv strømtilførsel til undergrunnen innenfor kabelsløyfer av noe ulike størrelse. Leilighetsvis ble det foretatt supplerende elektromagnetiske mål- inger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Det ble utført målinger i 14 felt nummerert I-XIV. Feltene ligger på begge sider av Løkkendalen: Fagerlivann - Dalatjønn - Jordhus - Skjøtskift - Bustad- vann - Styggtjønn - Gråhammaren - Vaskeriet. Det ble observert indikasjoner i følgende felt: I, II, V, VI, VII, VIII, XI og XIV. Bearbeidelsen av måledataene fra sistnevnte felt var ikke avsluttet da rapporten ble skrevet. Se derfor Gm Rapport 5A.
Forfattere
Brækken, H.
Jensen, M.
Welde, H.
Sakshaug, G.
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet og Grefstadfjell.

NGU-RAPPORT
8A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1937
ISSN
0800-3416
Summary
Feltene XXVI - XXXIII ligger for det meste på vestsiden av Orkla i området Espås - Svinsås - Bjørtjern. Feltene GrI -GrIV ligger i Sørvestre del av Grefstadfjell i området Victoria Grube - Kong Karls Grube. På grunn av mangel- fulle topografiske data i rapportkartene, har det vært vanskelig å stedfeste/ avgrense feltene nøyaktig i UTM-nettet. Undersøkelsene ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor sløyfer av noe varierende størrelse, eksempelvis 800 x 800 meter og 1 300 x 1 100 meter. I et par av feltene ble det utført supplerende elektromagnetisk konduktive målinger. I 6 av de 8 feltene vest for Orkla ble det observert indikasjoner som tildels bør undersøkes nøyere. I felt GrI ble det påvist en ledende sone som trolig er grafittførende. I de øvrige felt i Grefstadfjell ble det ikke observert indikasjoner. Det understrekes at dette også gjelder ved Victoria og Kong Karls Gruber.
Forfattere
Brækken, H.
Sakshaug, G.
Welde, H.
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket