GEOTERMISK ENERGI

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
docid
54398
Utgivelsesår
2008
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Special%20publication/SP11_LO.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Georadarmålinger i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Elverum.

NGU-RAPPORT
99.024
Publikasjonstype
docid
45998
Utgivelsesår
1999
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1999/99_024.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført georadarmålinger ved 11 lokaliteter i Elverum. Undersøkelsene inngikk som forstudier i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser i området. Formålet med målingene var å kartlegge dyp til grunnvannsspeil samt mektighet og sammensetning av løsmasser i mettet sone. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å påvise løsmassesammensetning og dyp til grunnvannsspeil og morene/fjell.
Forfattere
Lauritsen, Torleif
Kommune
ELVERUM
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Elverum

NGU-RAPPORT
99.008
Publikasjonstype
docid
45901
Utgivelsesår
1999
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1999/99_008.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Bruk av varmepumper basert på opp-pumpet grunnvann til varme- og kjøleformål er lite brukt i Norge. I samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har NGU (Norges geologiske undersøkelse) laget et kart over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum. Kartet er laget på bakgrunn av eksisterende data som kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske målinger, grunnvannsundersøkelser og resultater fra HYDRA-samarbeidet (forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995). I tillegg har NGU gjort supplerende undersøkelser i form av georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Viktige parametre som er bestemmende for hvor mye grunnvarme som kan tas ut, er grunnvannstemperaturen og grunnvannsmagasinets vanngiverevne og mektighet. To områder i Elverum er godt egnet for bruk av grunnvann som energikilde, nemlig Grindalsmoen og Strandmoen/Sagtjernet. Her er mektigheten av massene stor og de vannførende lagene har høy vanngiverevne. Brønner fra eksisterende og gamle vannverk i disse områdene har en produksjonsrate på over 2000 l/min (= 33,33 l/s) som ved et uttak av 2,5 grader celsius tilsvarer en effekt på ca. 350 kW. Den sørøstlige delen av det kartlagte området er mer eller mindre uegnet for bruk av grunnvann som energikilde. Generelt har løsmassene ofte et såpass høyt innhold av silt og finsand at grunnvannsuttaket blir begrenset. Det er viktig å poengtere at kartet over grunnvarmepotensialet i løsmasser i Elverum er en oversikt over ressursene. Ved eventuell utbygging av anlegg vil det være nødvendig med detaljunersøkelser for vurdering av brønnplassering, brønndimensjonering, kapasitet, grunnvannstemperatur og grunnvannskvalitet.
Forfattere
Kalskin, Randi
Hilmo, Bernt Olav
Kommune
ELVERUM
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Georadarmålinger i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Voss.

NGU-RAPPORT
2000.025
Publikasjonstype
docid
49342
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_025.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
(Forkortet) I samarbeid med Voss kommune har NGU utført georadarmålinger og en del grunnboringer for å vurdere grunnvarmepotensialet i løsmasser nær Voss sentrum. Denne rapporten presenterer opptak og tolkning av georadarmålingene, men for tolkningen er også resultater fra grunnboringene benyttet. Målingene omfatter 11 georadarprofiler med samlet lengde nær 5,2 km, hvorav 4 profiler på til sammen 1,4 km er målt på Tvildemoen og 7 profiler på til sammen vel 3,7 km er målt i området Vossevangen. Det er mektighet og utbredelse av vannmettede sabd/grus-dominerte avsetninger som er avgjørende for vurdering av grunnvarmepotensialet i området (...)
Forfattere
Tønnesen, Jan Fredrik
Kommune
VOSS
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og økonomiske beregninger.

NGU-RAPPORT
2000.091
Publikasjonstype
docid
49341
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_091.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En testbrønn ble boret ned til 245 m. Borehullslogging viser at berggrunnen består av dioritt gjennomskåret av utallige pegmatittganger og enkelte mørke ganger. Sprekker forekommer hyppig, men ingen kritiske knusningssoner er observert. Grunnvannsstrømningen i området er moderat. Middeltemperaturen for borhullet er 7,2 grader Celsius. Ved termisk respons test måles borehullets effekuttak til 3,1 W/m.K. Ut fra de geologiske forholdene og energiberegninger anbefales en løsning med 255 borehull boret ned til 160 m dyp og anlagt i et rektangulært system a 17 X 15. Økonomiske beregninger gir en nedbetalingstid for et slikt geovarmeanlegg på omkring 5 år.
Forfattere
Midttømme, Kirsti
Skarphagen, Helge
Elvebakk, Harald
Kommune
LØRENSKOG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Georadarmålinger og sonderboringer i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet i løsmasser i Alvdal kommune

NGU-RAPPORT
2000.005
Publikasjonstype
docid
49294
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_005.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
NGU, NVE og Alvdal kommune har inngått et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å kartlegge grunnvarmepotensialet i løsmasser i sentrumsnære områder ved Alvdal. NGU har utført georadarmålinger og etterfølgende sonderboringer innenfor de utvalgte lokalitetene. Formålet med undersøkelsene var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmasser i vannmettet sone, samt å teste materialenes vanngiverevne. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å fastslå løsmassesamensetning og tykkelsen av delvis permeable masser over tette finstofflag. Finstoflagene kan representere bresjøsedimenter, mens de overliggende massene trolig er fluvialt materiale. Testpumping av borhullene har vist at lokale elvevifter og gamle elveløpsstrukturer gir størst grunnvannskapasitet, max. ca. 200 l/min. Ellers ser det ut til at løsmassene i området stort sett inneholder mye fin- stoff, og at eventuelle permeable masser har relativt begrenset mektighet.
Forfattere
Lauritsen, Torleif
Iversen Bjørn
Kommune
ALVDAL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging av grunnvarme fra fjell - sluttrapport

NGU-RAPPORT
2000.034
Publikasjonstype
docid
49268
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_034.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Dette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har gjort over 250 målinger av varmeledningsevne på 87 bergartsprøver fra et forsøksfelt i Asker og Bærum. Målingene er foretatt på et egenutviklet apparat og det er gjort sammenligninger med andre forskningsinstitusjoner som benytter andre måle- teknikker. Disse målingene har gitt verdifulle data på varmeledningsevne i forskjellige bergarter og hvordan varmeledningsevnen varierer innen samme bergart med hensyn på mineralsammensetning, lagdeling og tekstur. NVE har laget en modell for grunnvannsbevegelse ut fra topografi og gjort en evaluering av energibidraget fra grunnvannsstrømning. På bakgrunn av varmeledningsmålinger og grunnvannsstrømning er det laget er digitalt kart over grunnvarmepotensialet i fjell i forsøksområdet. Kartet er sammenstilt med geografiske data (eiendomsdatabase, gatenavn etc) og lagt ut på Internett, slik at man kan få opp opplysninger om grunnvannspotensialet i fjell på sin eiendom. Dette er gjort for å gjøre kartet mest mulig bruker- vennlig. Dette er utviklet i forbindelse med en egen Internettside om grunn- varme. Kartlegging av grunnvarmepotensialet samen med lett tilgjengelig informasjon om grunnvarme vil forhåpentligvis bidra tl at grunnvarme i større grad blir vurdert ved valg av energikilde til oppvarming og kjøling. Rn evaluering av prosjektet vil danne grunnlag for om og eventuelt hvordan NGU og NVE skal gjøre grunnvarmekartlegging i andre områder.
Forfattere
Midttømme, Kirsti
Hilmo, Bernt Olav
Kommune
ASKER
BÆRUM
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum

NGU-RAPPORT
2000.069
Publikasjonstype
docid
49269
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_069.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I mars 2000 ble NGU forespurt av firmaene E.Tek AS og Statoil om å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i Lena-området i Melhus sentrum. Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse med et bolig- felt som etableres i regi av Selmer Bolig AS. Prosjektets målsetting var å fremlegge dokumentasjon med hensyn til mulighetene for å ta ut grunnvann fra løsmassebrønn(er) innenfor det aktuelle området. Etterspurt vannmengde er av størrelsesorden 50m3/time (14 l/s) I tillegg skulle strømningsforhold, grunnvannskvalitet og muligheter for reinfiltrasjon av grunnvann kartlegges. Det konkluderes med at det høyst sannsynlig vil være mulig å dekke det oppgitte vannbehov (50m3/time) ved etablering av en fullskala produksjonsbrønn innenfor utbyggningsområdet.
Forfattere
Storrø, Gaute
Kommune
MELHUS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Temperaturgradienter, varmestrøm og radioaktiv energi i Osloområdet.

NGU-RAPPORT
2000.006
Publikasjonstype
docid
51476
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_006.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Varmestrømmen i grunnfjelsområdet antas ut fra studier på 70-tallet å være rund 60 mW/m2. Varmeledningsevnen for vannmettede bergarter antas å være for: grunnfjellsbergartene 3,4 W/mK kambrosilurske overdekket 3,0 W/mK gang-og dypbergartene (syenittene) i Oslofeltet 2,2 W/mk (usikker) På grunn av lav varmeledningsevne antas temperaturgradienten å være betydelig høyere i gang- og dypbergartene i Oslofeltet enn i grunnfjellsområdet. Ut fra XRF/ICP-MS analyser samt data fra Raade (1974), antas et energibidrag fra radioaktivitet i det aktuelle området er som følgende: Gang- og dypbergarter fra perm: 1,7 +- 0,3 µ W/m3 Grunnfjellbergarter: 1,5 +- 0,2 µ W/m3 Ut fra analysene er det gunstigere varmestrømsverdier i grunnfjellsbergartene på Nesodden enn i området Bekkelaget-Klemetsrud. Det er lite trolig at de gunstige bergartene som finnes på Nesodden finnes igjen i Bekkelaget-Klemetsrud-området. Med stor sannsynlighet antas berggrunnen med dypet i området øst for Oslofjorden å bestå av de samme gneisbergartene som finnes i overflaten i det området.
Forfattere
Midttømme, Kirsti
Kommune
OSLO
Fylke
OSLO
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter

NGU-RAPPORT
2000.036
Publikasjonstype
docid
49265
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_036.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter har god varme- ledningsevne, mens gangbergarter og porfyrer har dårlig varmeledningsevne. Målingene viser også at prøver med høyt kvartsinnhold eller bånding- og ligna- mentstruktur har god varmeledningsevne. Et varmeledningskart over deler av Bærum kommune er utarbeidet ut fra disse målingene. Sammen med et kart over grunnvannsstrømning vil varmeledningskartet gi et antatt energipotensialet for et standard grunnvarmeanlegg for eiendommene i dette området.
Forfattere
Midttømme, Kirsti
Hilmo, Bernt Olav
Skarphagen, Helge
Nissen, August
Kommune
BÆRUM
OSLO
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket