KVARTÆRGEOLOGI

Nordlige Orkdals kvartærgeologi. Beskrivelse til Kvartærgeologisk kart (1:20.000)

NGU-RAPPORT
2021.021
Publikasjonstype
docid
69142
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
368400 ; 368000
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2021/2021_021.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Nordre Orkdal i Orkland kommune inkluderer Orkanger by ved Orklas utløp i Orkdalsfjorden. I de senere år ble det utført kvartærgeologisk detaljkartlegging (1:20.000) i denne delen av
dalføret med fokus på arealer under marin grense (MG) som ved Orkanger er rundt 160 moh..
Kvartærgeologiske kart (løsmassekart) er grunnlagskart som gir oversikt over løsmassenes
utbredelse i landskapet og deres dannelse samt informasjon om landformer og ulike lokale
fenomener. Slike kart kan brukes i flere sammenhenger som vedrører naturgrunnlaget. Blant
annet er kartene et viktig utgangspunkt for kartlegging av områder potensielt utsatte for skred,
da de viser de generelle egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og
tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle litt om hvor utsatt et område er for slike
hendelser. Området er tidligere kartlagt i målestokk 1: 50.000 (Orkanger 1521 I) men dette
kartet, som er gammelt, ble vurdert som grovt og av lav presisjon.
Det nye kartet, Nordre Orkdal (1:20.000), viser, som det gamle kartet, at de sentrale deler av
dalføret er dominert av elveavsetninger og at dalsidene for en stor del er dominert av hav- og
fjordavsetninger med lokale forekomster av breelvavsetninger. Det nye kartet avdekker flere
områder der fjell ligger i landoverflaten samt flere spor etter skred av forskjellig størrelse og
type. Dette gjelder både lokale utglidninger i løsmasser, kollaps av bratte fjellsider, og store
skred i marin leire der flere av disse kan ha involvert kvikkleire. Noen av disse skredene har
etterlatt seg tydelige groper og områder med skredmasser i dalbunnen. Enkelte av disse
skredene er kjente fra historiske skredhendelser. Andre mer diffuse spor etter skred synes å
involvere store deformasjoner av marine avsetninger langs dalsidene.
Både kart og inneværende rapport, som begge er tilgjengelige gjennom NGUs nettbaserte
karttjenester, kan brukes i arealplanlegging og forvaltning, og kan i tillegg danne grunnlag for
undervisning, forskning og arkeologiske arbeider
Forfattere
Hansen, Louise
Gislefoss, Lina
Kommune
ORKLAND KOMMUNE
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sandnes. Kvartærgeologisk kart.

Publikasjonstype
docid
36819
Utgivelsesår
1979
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/197/SandnesK20.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Bergstrøm, B.
Follestad, B.A.
Kommune
SØR-VARANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen

Asker. Kvartærgeologisk kart.

Publikasjonstype
docid
37201
Utgivelsesår
1987
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/198/K18141.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Nordahl-Olsen, Torkill
Kommune
OSLO
BÆRUM
ASKER
NESODDEN
Fylke
VIKEN
OSLO
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen

Asker. Kvartærgeologisk kart.

Publikasjonstype
docid
44454
Utgivelsesår
1993
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/197/AskerK20.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Nordahl-Olsen, Torkill
Kommune
ASKER
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen

Oppkuven. Kvartærgeologisk kart

Publikasjonstype
docid
36442
Utgivelsesår
1994
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/198/K18152.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Nordahl-Olsen, Torkill
Kommune
OSLO
BÆRUM
LUNNER
RINGERIKE
JEVNAKER
HOLE
Fylke
OSLO
INNLANDET
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen

Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Verdal, Trøndelag

NGU-RAPPORT
2023.014
Publikasjonstype
docid
68915
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388010
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2023/2023_014.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført 2D resistivitetsmålinger (ERT) i tre profiler i faresone Gudding og i to profiler i
faresone Ekren i Verdal kommune i Trøndelag. Formålet med kartleggingen var å vurdere
grunnforholdene med utbredelse av mulig kvikkleire og dyp til berg.
Rapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en vurdering av
disse. Profilene er tolket sammen med tidligere innsamlede geotekniske boredata og
kvartærgeologisk informasjon fra områdene.
Tolkning av data fra resistivitetsmålingene og geotekniske boringer indikerer at løsmassene
består av utvaskede, potensielt kvikke, leiravsetninger over nokså tykke grove avsetninger, som
igjen ligger over berggrunnen. Dyp til berg varierer, noen steder er det berg i dagen, eller grunt til
berg. Resistivitetsverdiene i berg er stedvis svært lave, og indusert polarisasjon (IP, som måles
samtidig med resistivitet) indikerer at det finnes soner med ledende mineraler i berget.
Gudding og Ekren ligger i området for Vukutrinnet, noe som betyr at det er forekomster av grove
masser i glasifluviale avsetninger. Dette viser seg som silt- og sandlag i marin leire, og grove
masser under/ved/over leira. Ved Gudding er det også fluviale avsetninger over den marine
leira.
Forfattere
Solberg, Inger-Lise
Gellein, Jomar
Gradmann, Sofie
Kristiansen, Tom
Larsen, Bjørn Eskil
Kommune
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Skagerrak in the past and at the present - an integrated study of geology, chemistry, hydrography and microfossil ecology

SPECIAL PUBLICATION
Publikasjonstype
docid
44850
Utgivelsesår
1997
ISSN
0801-5961
Automatisk opprettet
1
Summary
The Skagerrak Project is the first major task of the MGK-programme (MGK is the Norwegian acronomy for Marine geological mapping of Norwegian sea-floor areas) which is a joint effort of six governmental institutions involved in various aspects of marine work.
Forfattere
Longva, Oddvar
Thorsnes, Terje (Editors)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Quaternary geology of Norway

SPECIAL PUBLICATION
Glacial landforms and Quaternary landscape development in Norway
Ola Fredin, Bjørn Bergstrøm, Raymond Eilertsen, Louise Hansen, Oddvar Longva, Atle Nesje, Harald Sveian
Page(s): 5-26
Download  2.0 MB


Quaternary glaciations and their variations in Norway and on the Norwegian continental shelf
Lars Olsen, Harald Sveian, Bjørn Bergstrøm, Dag Ottesen, Leif Rise
Page(s): 27-78
Download  5.6 MB


Quaternary glacial, interglacial and interstadial deposits of Norway and adjacent onshore and offshore areas
Lars Olsen, Harald Sveian, Dag Ottesen, Leif Rise
Page(s): 79-144
Download  5.5 MB


Neotectonics, seismicity and contemporary stress field in Norway - mechanisms and implications
Odleiv Olesen, Hilmar Bungum, John Dehls, Conrad Lindholm, Patrice Pascal, David Roberts
Page(s): 145-174
Download  3.4 MB
Publikasjonstype
docid
63664
Utgivelsesår
2013
ISSN
0801-5961
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Special%20publication/Spec_Publ13.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Olsen, L.
Fredin, O.
Olesen, O. (eds.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket