GRUVEDRIFT

Røros - verdensarv med kåppår. krom og kvitsand

GRÅSTEINEN
Den unike gruvebyen Røros er anerkjent som 'verdensarv' av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som fjellet ga. I tillegg til de velkjente koppergruvene har rørossamfunnet også utnyttet andre av jordas ressurser. Kromgruvene ved Feragen er et industrieventyr i seg selv. De skapende geologiske kreftene kan også studeres i landskapet rundt om i hele kommunen, ikke minst i Kvitsanden.
. I denne boka forteller vi historien om gruvene, forklarer hvordan ressursene og det flotte landskapet har blitt til. I tillegg foreslår vi noen turer i Rørosområdet, med geologiske opplevelser underveis.
Publikasjonstype
docid
58164
Utgivelsesår
2010
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Wolden, Knut
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vorkommen von Pyrit und Kupferkies auf Karmøy/Norwegen.

NGU-RAPPORT
3116 A,B
Publikasjonstype
docid
29448
Utgivelsesår
1957
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en bred framstilling av undersøkelser av malmforekomstene på Karmøy. Det ble foretatt geologisk kartlegging i M 1:5 000. Det fremgår at malmforekomstene ligger i Kaledonske grønnsteiner og disse er inndelt slik: - tynnspaltende skifer. - amfibolittisk skifer med putestruktur - plagioklas- hornblende-gneis Alle gruver og skjerp er registrert og nesten alle lar seg gruppere på grunnlag av mineralføring og bergartstilknytting. De dominerende malmmineralene er svovelkis, sinkblende og kobberkis. Malmsonen ved Vigsnes er den eneste økonomisk interesante og her forekommer Gamle Vigsnes gruver og Rødklev gruver. Begge er imidlertid utdrevet. I tillegg er syv andre malmsoner beskrevet. Rapporten gir en utredning om malmens genese og erfaringer ifm. kjerneboringer. Det ble ikke funnet drivbar malm ifm. undersøkelsene. Rapporten inneholder en rekke fotografier, diagram og tabeller. Rapport 3116 B inneholder avhandlingens tegninger.
Forfattere
Geis, Hans Peter
Kommune
KARMØY
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk undersøkelse av Jordalsnuten underjordsgruve

NGU-RAPPORT
92.261
Publikasjonstype
docid
32725
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1992/92_261.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Etter oppdrag fra Gudvangen Stein A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av tunnelene i gruva i Jordalsnuten for å kunne planlegge den videre driften. Anortositten er inndelt i ulike kvaliteter etter grad av lyshet. Utvalgte partier av gruveområdet ble kjerneboret, totalt 200 m fordelt på 4 hull. De nye kjernene, samt kjerner fra 1972 er logget og beskrevet. Foto av alle prøver og borkjerner er vedlagt. Ved kjerneboringene er det påvist nye partier med god kvalitet, og det sanlede bilde av kartlegging, prøvetaking og boring viser at flere områder innen gruva ser ut til å ha partier med god kvalitet som kan egne seg for videre drift.
Forfattere
Wanvik, Jan Egil
Kommune
AURLAND
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Oversikt over kalksteinsforekomster i GEOS-området (Geologi i Oslo-regionen)

NGU-RAPPORT
2006.036
Publikasjonstype
docid
52721
Utgivelsesår
2006
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
301812
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/235/2006_036.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste kalksteinsprovinsene med tilhørende forekomster innenfor GEOS-området. Det er 4 områder med forekomst av kalksteiner der det har vært drift tidligere: Totenområdet, Lunnerområdet, Oslo-Drammen-Holmestrandområdet og Skien-Langesundområdet. 4 forekomster er i drift: Steens kalkbrenneri ved Furuberget nord for Hamar, Franzefoss Hole ved Bøverbru, Ringerike kalkverk ved Steinsfjorden og Kjørholt og Bjørntveig gruver ved Norcems sementfabrikk ved Brevik. Følgende formasjoner i Oslofeltets kambro-silur lagrekke har kalksteiner i interessante mengder, Hukformasjonen, Steinvikformasjonen, Mjøsaformasjonen, Kalvsjøformasjonen, Rytteråkerformasjonen og Steinfjordformasjonen. Ett utvalg av kjemiske analyser viser at alle forekmostene har en sammensetning som tilsvarer kalkstein, dolomitt er ikke påvist. Ingen av kalksteinene inneholder skadelige nivåer av tungmetaller eller skiller seg ut ved uvanlig sporelementinnhold, den kjemiske variasjon er imidlertid stor.
(Forkortet)
Forfattere
Gautneb, Håvard
Kommune
PORSGRUNN
HOLE
JEVNAKER
DRAMMEN
GJØVIK
HAMAR
OSLO
Fylke
TELEMARK
VIKEN
INNLANDET
OSLO
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
GEOS - Karbonatressurser i Oslo-regionen

Assessment of anorthosite at Gudvangen Stein's property in Nærøydalen Aurland from a resource geology perspective

NGU-RAPPORT
2007.040
Publikasjonstype
docid
53158
Utgivelsesår
2007
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
263100
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2007/2007_040.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
An evaluation of the anorthosite resource at the property of Gudvangen Stein gives the following conclusions:
- Large quantities of an unusually aluminium-calcium rich anorthosite are present at the property of Gudvangen Stein A/S in Nærøydalen. The property forms part of a 100km2 large anorthosite massif extending 25 km southeastwards towards Mjølfjell at the Bergen railroad.
- Two main varieties of anorthosite are present within the mining area of Nærøydalen. One type is a primary anorthosite where the almost monomineralic feldspar content is soluble in acids and thus well suited for processing that requires dissolving of the minerals. The second type is altered and fine-grained, with a white colour well suited for applications requiring light or white materials. Both types are well-suited material for rock wool production.
- This aluminium-calcium-rich anorthosite is hard to find both in Norway and worldwide in large and homogenous quantities as in Nærøydalen. The Gudvangen deposit is world class in this category.
- Millions of tons of anorthosite occur within Gudvangen Stein's property, and additional immense quantities are present in adjoining areas of the large Gudvangen-Mjølfjell anorthosite-massif. Thus raw material resources are practically unlimited.
- Anorthosite has a wide range of potential uses, and the aluminium-calcium rich variety of the Gudvangen area has especially varied possible applications in addition to the present established markets of rock wool, asphalt and concrete.
- The regulations of the Protected Landscape area and the recently acquired status of the Nærøyfjord region as a World Heritage Site gives room for further developments underground, based on the current mining areas of Gudvangen Stein. Environmental concerns are important, and future workings must not come in conflict with the protection regulations and any World Heritage status for the area.
- The newly upgraded mining system at Jordalsnuten provides flexibility to handle both present production capacity and medium scale future expansion.
Forfattere
Wanvik, Jan Egil
Kommune
AURLAND
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Småoppdrag Industrimineraler

Kommunedelplan Tromsdalen, Verdal. Oversikt over geologiske forhold, marked og produksjon av kalkstein

NGU-RAPPORT
2012.003
Publikasjonstype
docid
59352
Utgivelsesår
2012
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
343300
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012_003.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Innherred Samkommune i forbindelse med utarbeidelse av en kommunedelplan for Tromsdalen. Rapporten beskriver de geologiske forhold rundt Tromsdalen kalksteinsforekomst og sammenligner Tromsdalskalken med andre norske kalksteinsforekomster. Det blir også gitt en oversikt over bruksområder, marked og produksjon av kalkstein globalt og nasjonalt.
I Tromsdalen har kalkstein og fyllitt et overflateareal på henholdsvis ca. 7 km2 og 10 km2. Dagens bruddområde har et areal på 0,3 km2 og det totale undersøkte og oppborede areal med kalkstein er på ca 3 km2. Tromsdalkalken har vært kjent som en stor og meget ren kalksteinsforekomst siden tidlig på 1960-tallet. Kalken har sammensetning på ca. 55% CaO, 0,6% MgO og lavt innhold av andre komponenter. Dette er en sammensetning som tilsvarer en meget ren kalkstein. Rapporten viser at kalken i gjennomsnitt er blant de reneste forekomstene som er i produksjon i Norge, og kan ikke erstattes av noen andre kjente forekomster som ikke allerede er i produksjon til andre formål. Internt har kalken en ganske kompleks kvalitetsvariasjon, som gjør at dagens produsent må utføre en nøye kvalitetskartlegging og produksjonskontroll.
For å utnytte forekomstens kvaliteter optimalt er det bergfaglig mest fornuftig at forekomsten utnyttes i sin helhet ved dagbruddsdrift.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Kommune
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Små oppdrag: Industrimineraler og metaller

Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag

NGU-RAPPORT
2015.041
Publikasjonstype
docid
63419
Utgivelsesår
2015
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
351800
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2015/2015_041.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet.
Denne rapporten sammenstiller noen tverrfaglige undersøkelser av grunnvannstransportert gruveforurensning som NGU gjennomførte på Løkken i 2013 og inkluderer:

- Data og vurderinger fra prøvetaking og analyser av grunn-/markvann og elvevann i Raubekken.
- Vurdering av syv transekter med 2D-resistivitet/IP-målinger gjennom velteområdene på Løkken og langs elvebunnen i Raubekken.
- Strukturgeologisk vurdering av de ytre gruvegangene i Gammelgruva for å avdekke eventuelle vannførende, gjennomgående sprekkesystemer.
- Vurdering av LIDAR-data med henblikk på å avdekke potensielt vannførende sprekkesystemer og løsmasseforekomster i området.
Forfattere
Gundersen, Pål
Seither, Anna
Forsgård, Maria
Dalsegg, Einar
Viola, Giulio
Fredin, Ola
Gjørva, Marit Bakken
Storrø, Gaute
Sæther, Ola Magne
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
KARMA 3D; Forprosjekt 3D kartlegging og karakterisering av løsmasser og grunnvann

Geological and ore dressing investigations of graphite occurrences in Bø, Sortland, Hadsel and Øksnes municipalities, Vesterålen, Nordland County, Northern Norway 2015-2016.

NGU-RAPPORT
2017.015
Publikasjonstype
docid
64909
Utgivelsesår
2017
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
370800
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2017/2017_015.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This report describes 21 graphite occurrences in the Lofoten-Vesterålen area, including reviews of previous graphite investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described occurrences. The graphite occurrences are situated in high-grad Archaean metamorphic rocks comprising quartzites, intermediate and mafic gneisses, iron formations, dolomites and graphite schist. This suite of rocks is intruded by a number of igneous complexes, mainly intermediate to acid charnockitic rocks and granites.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Knezevic, Janja
Johannesen, Nils Egil
Wanvik, Jan Egil
Engvik, Ane
Davidsen, Børre
Rønning, Jan Steinar
Kommune
SORTLAND
BØ NORDLAND
ØKSNES
HADSEL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Grafittundersøkelser i Lofoten og Vesterålen