GEOKJEMI

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
docid
54398
Utgivelsesår
2008
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Special%20publication/SP11_LO.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske/geofysiske/geokjemiske malmundersøkelser Gorzzejokka - Scieccanjokka.

NGU-RAPPORT
114
Publikasjonstype
docid
31979
Utgivelsesår
1953
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Geofysisk Malmleting begynte sommeren 1953 innledende geologiske, geofysiske og geokjemiske undersøkelser med hovedformål å klarlegge betingelsene for systematisk malmleting i den østre del av Finnmarksvidda. Undersøkelsenes for- mål var altså ikke å lete etter malm, men etter MALMLETINGSMULIGHETER. Dog skulle det generelle program selvfølgelig avvikes i fall det skulle bli direkte malmfunn som syntes betydelige. De geofysiske og geokjemiske under- søkelsene foregikk i et forholdsvis begrenset område ved Gorzzejokka ca. 40 km rett syd for Karasjok. Den malmgeologiske del av undersøkelsene omfattet et ca. 450 km2 stort område begrenset av elvene Gorzzejokka, Anarjokka, Scieccanjokka og fjellene Caskin- varre og Galmatskaidi. Det henvises forøvrig til H. Wennervirta's beskrivelse av Karasjokområdets geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968).
Forfattere
Wennervirta, H.
Lindberg, E.
Bye, I.
Kommune
KARASJOK
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk/geofysisk/geokjemisk undersøkelse Reisadalen.

NGU-RAPPORT
229
Publikasjonstype
docid
34717
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsens hovedoppgave var regional malmleting. Foruten geologisk kartlegging ble det utført geokjemiske undersøkelser, magnetiske målinger og selvpotensialmålinger. Undersøkelsene har vist at de kjente jernmalmforekomster er av beskjeden størrelse og har lave gehalter av Fe og Mn. Blyforekomsten ved Nedrefoss må også kunne anses for å være uten økonomisk interesse. I to områder hvor det foreligger geokjemiske anomalier på Pb, Co og Ni bør det foretas nøyere undersøkelser. Se forøvrig NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Tan Tek Hong
Kommune
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser i kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms.

NGU-RAPPORT
320
Publikasjonstype
docid
34715
Utgivelsesår
1962
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/320.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten er en avskrift av dagbokopptegnelser og en konklusjon fra arbeider utført under P. F. Trøftens ledelse i Finnmarks kyststrøk 1961. Det foreligger ingen offisiell rapport over undersøkelsene, men 4 kartbilag ble funnet ferdigtegnet i arkivet.
Forfattere
Trøften, Per Fredrik
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk metodestudium. Opplegg for regionalt prospekterings- program etter bly. Geitvann Blyskjerp, Kistrand.

NGU-RAPPORT
204 E
Publikasjonstype
docid
31887
Utgivelsesår
1963
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Geofysisk Malmleting utførte i 1952 en elektromagnetisk undersøkelse over blyforekomsten (GM Rapport nr. 99). Rapporten over foreliggende undersøkelse innledes med bl.a. en oversikt over blymineraliseringene langs fjellkjedens skyveplan (fjellranden) og de spesielle problemer som er knyttet til leting etter blymalm. Rapporten inneholder videre en geologisk oversikt over Geit- vannfeltet og en beskrivelse av de geokjemiske undersøkelser og diamant- boringer som ble utført. Deretter diskuteres resultatene av undersøkelsene. I en konklusjon til slutt sies bl.a. at en fikk utarbeidet en praktisk anvendbar prospekteringsmetode for blymalm.
Forfattere
Trøften, Per Fr.
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde. (Oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner.)

NGU-RAPPORT
548 A
Publikasjonstype
docid
34695
Utgivelsesår
1965
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Flymålingene ble utført i Juli 1958 (GM Rapport nr. 258). Oppfølgingen omfatter foreløpig 11 lokaliteter. I alle disse ble det foretatt slingrammålinger. I noen av de samme lokaliteter ble det dessuten utført geologiske undersøkelser, blokkleting samt tatt bekkesedimenter. Tegning nr. 548 A - 03 gir en god oversikt over det arbeidet som er gjort. Rapport og bilag utgjør 2 bind. Se NGU Rapport nr. 548 C når det gjelder resultatene av mikroblokkletingen i området.
Forfattere
Tan Tek Hong
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde (Oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner).

NGU-RAPPORT
620 A
Publikasjonstype
docid
34616
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsene er en fortsettelse av de arbeider som ble innledet i 1964, kfr. NGU Rapport nr. 548 A og 548 C. Det ble utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt makro- og mikroblokkleting. Et stort antall utvalgte lokaliteter ble undersøkt. Rapport 620 A med bilag omfatter 3 bind. Når det gjelder mikroblokkletingen se NGU Rapport nr. 620 B.
Forfattere
Tan Tek Hong
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde. (Oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner.)

NGU-RAPPORT
697
Publikasjonstype
docid
34609
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsene er en fortsettelse av de arbeider som ble utført i 1964 og 1965, kfr. NGU Rapport nr. 548 A og 620 A. Som i de to foregående sesonger ble det utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk på mikroblokkleting. Rapport 697 med bilag omfatter 4 bind.
Forfattere
Tan Tek Hong
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Repparfjordfeltet.

NGU-RAPPORT
888
Publikasjonstype
docid
32372
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Etter oppdrag fra A/S National Industri har Norges geologiske undersøkelse i årene 1964 - 1968 gjennomført undersøkelser av malmforekomstene i Repparfjord. Undersøkelsesprogrammet har omfattet geofysikk og geokjemisk prospektering, geologisk kartlegging og diamantboringer. Den geofysisk og geokjemiske pros- pekteringen samt diamantboringsprogrammet ble fullført i 1967. I sesongen 1968 har man undersøkt nærmere de geofysiske og geokjemiske anomalier som er frem- kommet utenfor selve malmfeltet samt fullført den geologiske kartleggingen av området. Et fremtidig malmletingsprogram vil naturlig falle i to deler. a) Å under- søke Ulverygg-malmens eventuelle fortsettelse videre øst, og vestover samt dens forløp mot dypet i Hovedfeltet. b) Å undersøke de påviste impregnasjonsområdene mellom Bratthammer og Stein- fjell samt å drive et videre arbeid vestover i kvartsittområdet. Likeledes kan det være aktuelt å se nærmere på forekomster i Porsafeltet.
Forfattere
Hovland, Roar
Kommune
HAMMERFEST
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket