RADONMÅLING

Geology for society

SPECIAL PUBLICATION
National treasure of global significance. Dimension-stone deposits in larvikite, Oslo igneous province, Norway
Tom Heldal, Idunn Kjølle, Gurli B. Meyer, Sven Dehlgren
Page(s): 5-18
Download  1.6 MB


Geology of the soapstone deposits of the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides - Norway's largest reserves of soapstone
Ingvar Lindahl, Lars Petter Nilsson
Page(s): 19-35
Download  1.4 MB


Aggregates in Norway - properties defining the quality of sand, gravel and hard rock for use as aggregate for building purposes
Eyolf Erichsen, Arnhild Ulvik, Knut Wolden, Peer-Richard Neeb
Page(s): 37-46
Download  1.4 MB


From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years
Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer, Elizabeth G. Bloxam
Page(s): 47-66
Download  2.6 MB


Groundwater monitoring and modelling from an archaeological perspective: possibilities and challenges
Hans de Beer, Henning Matthiesen
Page(s): 67-81
Download  1.5 MB


Global geochemical mapping and sediment-associated flux of major world rivers
Jim Bogen, Rolf Tore Ottesen
Page(s): 83-92
Download  781.1 KB


Ground-Source Heat Pumps and underground thermal energy storage - energy for the future
Kirsti Midttømme, David Banks, Randi Kalskin Ramstad, Ola M. Sæther, Helge Skarphagen
Page(s): 93-98
Download  833.8 KB


Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat
Trond Slagstad, Kirsti Midttømme, Randi Kalskin Ramstad, Dag Slagstad
Page(s): 99-109
Download  1.4 MB


Sediment fluxes and sediment budget in Latnjavagge and the potential of applying unified methods for integrating investigations on sediment fluxes and budgets in cold-environment catchments
Achim A. Beylich
Page(s): 111-130
Download  1.3 MB


Airborne gamma-ray spectrometer mapping for relating indoor radon concentrations to geological parameters in the Fen region, southeast Norway
Björn Henning Heincke, Mark A. Smethurst, Arne Bjørlykke, Sven Dahlgren, Jan Steinar Rønning, John Olav Mogaard
Page(s): 131-143
Download  1.2 MB


Testing the performance of a recent radon-hazard evaluation in the municipality of Gran, eastern Norway
Mark A. Smethurst, Aud Venke Sundal, Terje Strand, Bernhard Bingen
Page(s): 145-154
Download  1.2 MB
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
Summary
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies. As society and technology evolve (cf., the Stone Age-, Bronze Age-, Iron Ageprogression) so does the demand for geological resources. A sagacious assessment of geological resources therefore requires a broad, research-based approach.
Forfattere
Slagstad, Trond (ed.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordprøvetaking og radonmåling.

NGU-RAPPORT
1575/20D
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Det er utført radonmålinger og jordprøvetaking i et felt ved Laksådal- Oterstrand molybdenfelt. Måling og prøvetaking er gjort i det geofysiske stikningsnettet i området. Det er første gang radonmålinger for uranprospektering er brukt i Norge. Resultatene av dette er positive og målingene har gitt en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordsmonn. Jordprøvene er i tillegg analysert på Cu, Mo, Pb og Zn.
Forfattere
Lindahl, I.
Furuhaug, L.
Kommune
GILDESKÅL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordprøvetaking og radonmåling.

NGU-RAPPORT
1750/20H
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
Det er utført radonmplinger og jordprøvetaking øst for hovedgruven ved Laksådal-Oterstrand molybdenfelt. Målingene er gjort i det geofysiske stikningsnett. Resultatene gir en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordprøvene, som i tillegg er analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. Reproduserbarhet av radonmålinger fra 1977 og 79 er overraskende god.
Forfattere
Sørdal, T.
Lindahl, I.
Kommune
GILDESKÅL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell.

NGU-RAPPORT
1850/48G
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Summary
Det er gjort radonmålinger i vann ved Orrefjell uranforekomst og omkringliggende områder. Det er målt i bekker, tjern, stillestående overflatevann og grunnvann. Samme prøvepunkter er målt ved forskjellig vannføring, og det framkom interessante resultater. Det ble også tatt prøver av bekkesedimenter i samme område uten at det er framkommet nye interessante anomalier.
Forfattere
Furuhaug, Leif
Kommune
SALANGEN
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktivitet i boligfelt Ytre Hafstad, Førde, Sogn og Fjordane.

NGU-RAPPORT
91.251
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Det er gjort måling av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Ytre Hafstad boligfelt. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler er funnet i veiskjæring langs Bøgardsveien. De radio- aktive mineralene er orthitt og thorianitt som begge vanigvis er thoriumdomin- ert, noe som også analyser av lokaliteten viser. I spredte punkter samt i sonen hvor disse mineralene opptrer viser total gammstråling opp til 1500i/s. Undersøkelsen viser at det er høyest radioaktivitet i vest (110-140 i/s) mens i den sentrale og østlige del av feltet er radioaktiviteten lavere (60-90 i/s) Dette er normal stråling. Ut fra målt total gammastråling ser en ikke grunn til å anbefale ekstra tiltak utover å vise flid med bunnplate og grunnmurer i den vestre del av boligfeltet.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Kommune
SUNNFJORD
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen og radon i overflatevann, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

NGU-RAPPORT
91.056
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv strålling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene langs vei, fra helikopter og i forbindelse med geologiske undersøkelser og berggrunnsgeologiske kart. Resultater fra målinger av radon i overflatevann er også tatt med. En vurdering av resultatene og eventuelle tiltak er gjort.
Forfattere
Lindahl, I.
Sørdal, T.
Furuhaug, L.
Kommune
OPPDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Tysfjord kommune, Nordland

NGU-RAPPORT
91.055
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunnsgeologisk kart. En vurdering av eventulle tiltak er gjort.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Kommune
NARVIK
HAMARØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke

NGU-RAPPORT
92.288
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei er beskrevet. Målingene i Rogaland er gjort i perioden 1978-88 med kontroller i 1992. Tolkningskartet over Rogaland fylke er fram- stilt i M 1:500.000, som bygger på måleresultatene og de berggrunnsgeologiske kart.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge

NGU-RAPPORT
93.121
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
Summary
Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med maksimumsverdier på 8500 Bq/l, 170 ug/l og 2,2 ug/l. Vanlig foreslåtte drikkevannsgrenser ligger i området 8-1000 Bq/l for radon, og 14-160 ug/l for uran. Inhold av radioelementer hadde klar sammenheng med litologi, med lavere verdier fra de trønderske kaledonske bergarter og de høyeste fra Iddefjord-granitten på Hvaler, med median-verdier (11 borehull) på 2500 Bq/l, 15 ug/l og 0,38 ug/l for henholdsvis Rn, U og Th. Iddefjord- granitten er sannsynligvis ikke unik med hensyn til radioelementinnhold i grunnvann, og andre granitter (bl.a. Grimstad-, Flå-, Telemarks- og noen Nordlandske granitter) bør prioriteres for videre undersøkelser.
Forfattere
Banks, David
Røyset, Oddvar
Strand, Terje
Skarphagen, Helge
Kommune
HVALER
INDRE FOSEN
STEINKJER
INDERØY
FLATANGER
NESODDEN
ÅS
BÆRUM
HOLE
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Naturlige konsentrasjoner av hoved- og sporelementer i noen grunnvannstyper i norsk fast fjell

NGU-RAPPORT
93.126
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
Summary
28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag. Flere parametre overskrider drikkevannsnormer på Hvaler inkl. Rn, U, F, Na, Fe og muligens Al. Målte verdier samsvarer overaskende bra med Nederlandske "A" verdier (med unntak av F), men det advares allikevel mot ukritisk bruk av "normer" utviklet i land med andre bergarter enn Norge.
Forfattere
Banks, David
Reimann, Clemens
Røyset, Oddvar
Skarphagen, Helge
Kommune
HVALER
INDRE FOSEN
STEINKJER
INDERØY
FLATANGER
NESODDEN
ÅS
BÆRUM
HOLE
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket