NATURLIG STRÅLING

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Asker kommune, Akershus

NGU-RAPPORT
89.115
Publikasjonstype
docid
33331
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.
Forfattere
Lindahl, I.
Sørdal, T.
Christensen, G.
Qvale, H.
Kommune
ASKER
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Hurdal kommune, Akershus

NGU-RAPPORT
89.128
Publikasjonstype
docid
33329
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/89_128.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.
Forfattere
Lindahl, I.
Furuhaug, L.
Christensen, C.
Qvale, H.
Kommune
HURDAL
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Gjerdrum kommune, Akershus

NGU-RAPPORT
89.111
Publikasjonstype
docid
33240
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/89_111.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart. Innenfor deler av Gjerdrum kommune er det påvist noe forhøyet stråling. Resultatene tilsier ikke at umiddelbare bygningstekniske tiltak bør igangsettes, men vi vil anbefale at det innenfor disse områdene, samt de områdene som er dekket av store sand og grusforekomster gjennomføres kontrollmålinger i et utvalg av eksisterende boliger. Videre vil vi foreslå at det i disse områdene ved evt. fremtidig utbygging av boligfelt foretas en mer detaljert vurdering basert på målinger i nærliggende eksisterende boliger, alternativt spredte jordluftmålinger, og på en befaring av en geolog som kan påvise evt. lokale radonkilder eller magasiner for radon i grunnen. For deler av kommunen med vanlig strålig vil vi bare anbefale en kort befaring av geolog, som umiddelbart kan vurdere om lokale hensyn nødvendiggjør ytterligere målinger.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Christensen, G.
Qvale, H.
Kommune
GJERDRUM
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktivitet i boligfelt Ytre Hafstad, Førde, Sogn og Fjordane.

NGU-RAPPORT
91.251
Publikasjonstype
docid
31633
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1991/91_251.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er gjort måling av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Ytre Hafstad boligfelt. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler er funnet i veiskjæring langs Bøgardsveien. De radio- aktive mineralene er orthitt og thorianitt som begge vanigvis er thoriumdomin- ert, noe som også analyser av lokaliteten viser. I spredte punkter samt i sonen hvor disse mineralene opptrer viser total gammstråling opp til 1500i/s. Undersøkelsen viser at det er høyest radioaktivitet i vest (110-140 i/s) mens i den sentrale og østlige del av feltet er radioaktiviteten lavere (60-90 i/s) Dette er normal stråling. Ut fra målt total gammastråling ser en ikke grunn til å anbefale ekstra tiltak utover å vise flid med bunnplate og grunnmurer i den vestre del av boligfeltet.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Kommune
SUNNFJORD
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen og radon i overflatevann, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

NGU-RAPPORT
91.056
Publikasjonstype
docid
30320
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1991/91_056.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv strålling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene langs vei, fra helikopter og i forbindelse med geologiske undersøkelser og berggrunnsgeologiske kart. Resultater fra målinger av radon i overflatevann er også tatt med. En vurdering av resultatene og eventuelle tiltak er gjort.
Forfattere
Lindahl, I.
Sørdal, T.
Furuhaug, L.
Kommune
OPPDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Tysfjord kommune, Nordland

NGU-RAPPORT
91.055
Publikasjonstype
docid
33256
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1991/91_055.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunnsgeologisk kart. En vurdering av eventulle tiltak er gjort.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Kommune
NARVIK
HAMARØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke

NGU-RAPPORT
92.288
Publikasjonstype
docid
32048
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1992/92_288.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei er beskrevet. Målingene i Rogaland er gjort i perioden 1978-88 med kontroller i 1992. Tolkningskartet over Rogaland fylke er fram- stilt i M 1:500.000, som bygger på måleresultatene og de berggrunnsgeologiske kart.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket