GEOLOGISK UNDERSØKELSE

Oppfølging av geokjemiske urananomalier

NGU-RAPPORT
1416/12
Publikasjonstype
docid
32004
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/1416_12.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme. Analyser av bergartsprøver bekrefter at bekkesedimentanomaliene gjenspeiler en naturlig forskjell i innhold av radioaktive elementer i de to bergartskomplekser innen området. Det ble funnet to radiometriske anomalier.
Forfattere
Often, Morten
Furuhaug, Leif
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Diamantboringer ved Mikkeljord i Susendal.

NGU-RAPPORT
89 B
Publikasjonstype
docid
28548
Utgivelsesår
1952
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Dette oppdraget er å betrakte som GM's første boroppdrag og førte til ansettelse av Johs. Bratli som borformann ved institusjonen. Boringen er beskrevet av statsgeolog Færden i hans rapport av 26.11.1952 over malmforekomstene ved Mikkeljord. Da det fra GM's side ikke er utarbeidet noen rapport fra oppdraget, har en i sin helhet kopiert opp Færdens rapport. Boringene foregikk på grunnlag av GM's geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 89. Det ble boret i alt 8 korte hull.
Forfattere
Færden, Johs.
Kommune
HATTFJELLDAL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Diamantboringer Moskogaissia Gruber, Birtavarre.

NGU-RAPPORT
136
Publikasjonstype
docid
28554
Utgivelsesår
1954
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Boringene foregikk på grunnlag av anomalier fra GM's målinger i området i 1953, jfr. GM Rapport nr. 113. Fjellet er tildels dekket av tykk morene som det var meget vanskelig å komme i gjennom. 9 hull på tilsammen ca 850 meter ble boret ned til mineralisert sone. 6 hull på tilsammen 77 meter måtte oppgis før man kommer igjennom morenen. Rapporten inneholder bergartsbeskrivelse av enkelte hull.
Forfattere
Vokes, Frank M.
Bratli, Johs
Kommune
KÅFJORD
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Befaring av Lensvik Helle- og Skiferforekomster.

NGU-RAPPORT
241
Publikasjonstype
docid
34663
Utgivelsesår
1958
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Begge de to forekomster som ble befart har skifer og heller av utmerket kvalitet. Det vil være enklest å sette i gang drift på forekomsten i Snauheia.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

252 A/Foreløpig Geologisk undersøkelse Suovrarappat.

NGU-RAPPORT
252 A-I
Publikasjonstype
docid
34625
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Kobberforekomsten ble oppdaget under blokkleting i 1958. Det ble straks satt i gang selvpotensialmålinger og magnetiske målinger (GM Rapport nr. 228) samt boret 4 hull. Undersøkelsene ble fortsatt i 1959 etter et større program som omfattet geofysiske målinger (GM Rapport nr. 244 A), geologisk kartlegging, blokkleting og diamantboring. Boringene ble foretatt på grunnlag av de geofysiske anomalier og de erfaringer som var høstet i Bidjovagge. Det ble boret 10 nye hull. De geofysiske anomalier skyldes hovedsaklig grafittskifer. Resultatene av undersøkelsene kan sammenfattes slik: Den rike kobbermineralisering som er funnet har for liten utstrekning. Se forøvrig den endelige rapport over undersøkelsene: 252 A.
Forfattere
Geis, Hans-Peter
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk rekognosering og blokkundersøkelser Kautokeino - Kvænangen - Nordreisa.

NGU-RAPPORT
254 C
Publikasjonstype
docid
34621
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver først undersøkelser utført i nordre del av grønnsteinsområdet som strekker seg syd - sydøstover fra Carajavri. Videre omtales befaring av kobberskjerp på Nabar og en magnetkisforekomst i Masi. Rapporten omtaler også undersøkelser ved Vuobmidokka i Reisadalen hvor det foreligger geokjemiske anomalier på bly. Når det gjelder befaringen på magnetkisforekomsten i Masi henvises forøvrig til T. H. Tan's notat/etterskrift datert 27. juni 1968.
Forfattere
Tan Tek Hong
Kommune
KAUTOKEINO
KVÆNANGEN
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Blokkleting og geologiske undersøkelser Gæssemaras.

NGU-RAPPORT
254 B
Publikasjonstype
docid
34620
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
I forbindelse med en regionale blokkleting innen grønnskiferområdet langs Stuoravassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven (GM Rapport nr. 254 A) ble det bragt inn prøver av tre blokker fra Gæssemaras. Prøvene besto av en sterkt breksiert albittfels hvor det i sprekkene var utfelt kobberkis og ankeritt. Prøvene var relativt rike, og det ble derfor besluttet å utføre en mer detaljert blokkleting på Gæssemaras. Det ble funnet i alt 127 blokker. Parallelt med blokkletingen ble det foretatt en meget detaljert geologisk undersøkelse.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologisk/geofysisk/geokjemisk undersøkelse Reisadalen.

NGU-RAPPORT
229
Publikasjonstype
docid
34717
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsens hovedoppgave var regional malmleting. Foruten geologisk kartlegging ble det utført geokjemiske undersøkelser, magnetiske målinger og selvpotensialmålinger. Undersøkelsene har vist at de kjente jernmalmforekomster er av beskjeden størrelse og har lave gehalter av Fe og Mn. Blyforekomsten ved Nedrefoss må også kunne anses for å være uten økonomisk interesse. I to områder hvor det foreligger geokjemiske anomalier på Pb, Co og Ni bør det foretas nøyere undersøkelser. Se forøvrig NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Tan Tek Hong
Kommune
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Befaring Stjørna (Fiksdal) Helleforekomster.

NGU-RAPPORT
266
Publikasjonstype
docid
34639
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Befaringen ble foretatt etter oppfordring fra Kontoret for områdeplanlegging i Sør-Trøndelag og Stjørna kommune. Formålet med befaringen var å foreta en vurdering av helleforekomster som kommunen planlegger drift på. Bergartene i området er gneiser av forskjellig opprinnelse. Helleforekomstene ligger sannsynligvis i en meget steiltstående antiklinal. De aktuelle forekomster ligger uheldigvis nær foldekneet i antiklinalen og bærer tydelig preg av dette. Det er vanskelig å klarlegge skiferens kvalitet. Videre avdekninger er nødvendig.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Kommune
INDRE FOSEN
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Blokkleting og geologisk rekognosering Grønnskiferområdet langs Stuoravassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven.

NGU-RAPPORT
254 A
Publikasjonstype
docid
34619
Utgivelsesår
1959
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Blokkletingen og den geologiske rekognoseringen ble utført som ledd i de regionale malmundersøkelser i Finnmark. Det undersøkte området utgjør 850 - 900 km2. I tillegg til de regionale undersøkelser ble det utført detaljert blokkleting og geologisk kartlegging i et begrenset område på Gæssemaras. For undersøkelsene på Gæssemaras henvises til GM Rapport nr. 254 B.
Forfattere
Skjerlie, Finn J.
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket