URAN

Veileder: radon fra pukk - grenseverdier og prøvetaking

NGU-RAPPORT
2023.024
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
334300
Summary
Det er kjent at radon er et problem i inneluft i Norge, og er den andre største årsaken til lungekreft etter røyking. Radon dannes kontinuerlig fra uran som forekommer naturlig i berggrunnen. Grunnen, både berggrunnen og løsmasser er en kilde til utstråling av radongass til bygninger. En mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som brukes som pute under og dreneringsmasser rundt bygninger. Uranholdig bergart kan også bli benyttet i bygningsmaterialet (betong). Disse massene kan komme fra masseuttak med forhøyet urankonsentrasjoner, som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus, under bygninger kan også gi en "tunneleffekt" for radongassen, fra berggrunnen og massene under og inn i bygningen hvor radongassen kan bli stående "stille" i rom med lite ventilasjon. Dette prosjektet, Radontrygge Byggeråstoff, er et samarbeid mellom Direktorat for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) og NGU. Prosjektet vurderer forskjellige målemetoder for bestemmelse av urankonsentrasjon i og utslipp av radongass fra pukkbergarter i Norge. En veileder for prøvetaking og grenseverdier for byggematerialet pukk er beskrevet i denne rapporten.
Forfattere
Erichsen, Eyolf
Venvik, Guri
Finne, Tor Erik
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Radontrygge byggeråstoffer

Oppfølging av geokjemiske urananomalier

NGU-RAPPORT
1416/12
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme. Analyser av bergartsprøver bekrefter at bekkesedimentanomaliene gjenspeiler en naturlig forskjell i innhold av radioaktive elementer i de to bergartskomplekser innen området. Det ble funnet to radiometriske anomalier.
Forfattere
Often, Morten
Furuhaug, Leif
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Teknisk rapport, Øksnanuten, Høyland herred

NGU-RAPPORT
361/A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1962
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten inneholder kun tekniske data for oppboringen av uranforekomsten Øksnanuten. Det er i alt satt 3 hull med en samlet lengde på 120 m. Det gis ingen borlogger eller analyser av malm.
Forfattere
Gausdal, O.
Kommune
SANDNES
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Oversikt over det rapportmateriale NGU har ang. mineralske råstoffer, bygningsstein og U-Th-mineraliseringer i Troms fylke.

NGU-RAPPORT
939 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
Summary
Formålet med rapporten er å bringe en oversikt over det rapportmateriale NGU har i sine arkiver vedrørende mineralske råstoffer, bygningsstein og U-Th-mineraliseringer, samt å berette om resultater fra undersøkelser i 1969. Det gis en forekomstoversikt for følgende mineraler og bergarter: Dolomitt (dolomittmarmor), olivin, serpentin, kleberstein, talk, asbest, kalk- stein, kvartsitt, kvarts, grafitt, skifer, uran. Deretter trekkes konklusjoner vedrørende de enkelte råstoffers potensiale basert på rapportmateriale og publikasjoner. Sammendrag av undersøkelser utført sommeren 1969: Sørstraumen i Kvænangen kommune; drift på skifer. Vaddas: skifer. Småfallen skifer med- fører evt. rasjonell brytning og foredling. Steinsvik; skifersone av en slik størrelse at den må følges opp videre. Holmevann; feltet karakteriseres som lovende. Reisadalen; forekomsten ved Holmbo prioriteres ved videre under- søkelser. Olderdalen; ikke egnet for skiferproduksjon. Nordkjosbotn; befaring vil finne sted etter prøvedrift. Storbukt; drift i liten skala, videre under- søkelser blir ikke foretatt. Møllerhaugen; videre undersøkelser prioriteres lavt. Videre ble en rekke uran-forekomster befart, og opplegg for videre undersøkelser gitt.
Forfattere
Sverdrup, Thor L.
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet II.

NGU-RAPPORT
1157
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Summary
Prospekteringen er fortsettelse av det arbeid som ble påbegynt i 1971 (Rapport nr. 1104). Ved flymålinger ble det i 1961 funnet ca. 90 radioaktive anomalier i det syd- lige Oslofelt. Ved bilmålinger ble det i 1971-1972 registrert ytterligere 10 anomalier. Av disse var det 13 anomalier (urananomalier) i alunskifre. De øvrige thoriumdominerte anomalier i permiske eruptiver. Disse anomalier er interresante på grunn av sitt innhold av niob og sjeldne jordarter. Denne rapport omhandler 8 anomalier i permiske eruptiver. Anomali Herkelås, Tjønn ineholder 0,22 % Nb, 0,018 % Y, 0,78 % Zr og 900 ppm Ce.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske målinger langs fjellranden i Syd-Norge. Felt- og laboratoriemålinger.

NGU-RAPPORT
1284/1
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Summary
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter. Arbeidet gir ikke svar på om det er sammenheng mellom radioaktive elementer og bly i det undersøkte området.
Forfattere
Thorkildsen, Chr. D.
Fylke
VIKEN
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospekteringskartlegging i Cierte-området.

NGU-RAPPORT
1164/8A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Summary
Arbeidet omfatter en geologisk kartlegging av de prekambriske bergartene (grunnfjellet) på kartbladene 1733 I Mållesjåkka og 1733 II Cier'te. Fra dette området var det tidligere kjent kobber- og uranmineralisering, og ved kart- leggingen ble det lagt spesiell vekt på soner som kunne tenkes å ha økonomisk interesse. Den mest utbredte bergartsgruppen er prekambriske granittiske gneiser med kvartsittiske soner. Det regionale strøk er NV-SØ, men med en dom- struktur i Gied'deoai'vi-området. I disse eldre gneisene opptrer antatte ned- foldede suprakrustalbergarter som belter som danner en H-form. Suprakrustalene er grønnsteiner, glimmerskifer og kalkrike sedimenter som inneholder noen mindre instrusivkropper av gabbroid til syenittisk sammen- setning. En mektig rustsone som kan følges omkring 2 km ved og like nord for Råg'gejav'ri er interessant. Det foreslås da BEKKESEDIMENTGEOKJEMI langs hele det vestlige grønnsteins- beltet fra nord for Råg'gejav'ri til Dædnumout'ki, videre østover mot Njallaav'zi, slik at Av'zevarri-området og Niei'daav'zi dekkes. I disse Det kan også være ønsket med GEOFYSIKK i form av elektromagnetiske (magnetiske og radiometriske målinger over de nevnte grønnsteinsbeltene.
Forfattere
Fareth, E.
Lindahl, I.
Kommune
NORDREISA
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospekteringskartlegging på kartblad Raisjavvre (18333).

NGU-RAPPORT
1243/1A-II
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Summary
Det ble utført kartlegging av de prekambriske bergarter på en del av kbl. Raisjavrre. Ved kartleggingen ble det lagt vekt på å finne soner av mulig økonomisk interesse. Hovedbergartene i gneisområdet er granittiske gneiser og mer massive granitter av mulig instrusiv opprinnelse. Det regionale strøk i gneisene er omkring NNV-SSØ med steilt fall. I gneisene opptrer linser og bånd av amfibolitter og mørke gneiser. Enkelte av disse kan være av instrusiv opprinnelse. Også en nedfoldet del, tilhørende Cas'kejasgruppen opptrer ved Æppergielas. Tynne kvartsittbånd av sedimentær opprinnelse finnes også i gneis området, mest utbredt vest for Raisjavrre. Det er ikke ved undersøkelsen funnet noen mineraliseringer av interesse inne i gneisområdet (Rai'sædnokomplekset). I tilknytning til Cas'kejasgruppens grønnsteiner, er det kjent flere kismineraliseringer hvorav noen opptrer helt i grensesonen mot gneisene. Forekomstene er ikke i dette arbeidet undersøkt nærmere. I tillegg til kismineraliseringene er det i grensesonen kjent en uran-anomali, og en forekomst med molybdenglans. Grensesonen kan ha interesse som potensielt område for uranmineraliseringer, og en radiometrisk under- søkelse langs denne grense-sonen bør gjennomføres.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Kommune
NORDREISA
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospektering på kartblad Cier'te 1974.

NGU-RAPPORT
1243/1A-I
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Summary
Resultatene fra geokjemi og helikoptermålinger gir vel definerte og sammen- fallende anomaliområder i Råg'gejav'ri - Niei'daav'zi - og Mir'kujåkka- områdene. Mineraliseringen ved Råg'gejav'ri er undersøkt med korthulls diamantboringer, som har vist at magnetkismalmen her er så fattig at den ikke har noen økono- misk interesse. I de andre to områdene er overdekningsgraden stor, og det er ikke mulig å vurdere anomaliens verdi ut fra det som kan ses på overflaten. Den videre undersøkelse bør derfor innbefatte morene-geokjemi og fastfjellsprøvetaking, fortrinnsvis med korthulls diamantboring, geofysiske bakkemålinger bør også vurderes. Uranmineraliseringen i Njallav'zi blir revurdert av diplomkandidat fra NTH (M.Often). Alle bekkesedimentprøver fra 1974 blir analysert på Fe, Mn og U. Ut fra dette blir prøvene vurdert på nytt av diplomkandidaten som avslutter arbeidet i 1976. Staten har 53 mutingsområder på kartblad Cier'te, mutet i 1974/75. Et nytt mutingsområde vil bli tatt ut i 1976.
Forfattere
Lindahl, I.
Kommune
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske bilmålinger i Setesdalsområdet.

NGU-RAPPORT
1389/8
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Summary
Radiometriske Bilmålinger ble utført på 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt 46 anomalier, hvorav 8 så sterke at de er særskilt beskrevet. De fleste av disse ligger i pegmatitt. I en av disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
BYGLAND
ÅMLI
FROLAND
ÅSERAL
EVJE OG HORNNES
BYGLAND
VALLE
BYKLE
KVITESEID
TOKKE
Fylke
AGDER
VESTLAND
ROGALAND
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket