HELIKOPTERMÅLING

Magnetiske og elektromagnetiske målinger fra helikopter i Grongfeltet.

NGU-RAPPORT
1136
Publikasjonstype
docid
31275
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler det første måleoppdrag som NGU ledet med geofysiske målinger fra helikopter i Norge. Målingene ble utført over to større og to mindre områder i Grongfeltet med innleid utstyr og operatør fra Sander Geo- physics, Ltd., Canada. Det ble fløyet 4 000 km profil og tilsammen dekker områdene ca. 500 km2. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 125 meter. Deler av området med dårligst topografi ble fløyet med 250 m profilavstand. Resultatene er presentert som kotekart og profilkurvekart i samme målestokk som fotomosaikken som ble benyttet som kart- og navigasjons- grunnlag. (1:20 00).
Forfattere
Håbrekke, Henrik
Kommune
GRONG
RØYRVIK
NAMSSKOGAN
LIERNE
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetiske og elektromagnetiske målinger fra helikopter over MASI i Kautokeino, Finnmark.

NGU-RAPPORT
1270
Publikasjonstype
docid
32105
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over et ca. 250 km2 stort område ved Masi i Kautokeino kommune, Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske og elektromagnetiske målinger og målehøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Resultatene er fremstilt som kotekart i målestokk 1:20 000. Som navigasjonsgrunnlag og kartgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet.
Forfattere
Håbrekke, Henrik
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetiske og elektromagnetiske målinger fra helikopter over Harsjø- feltet som omfatter deler av kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag og Tolga, Os i Hedmark.

NGU-RAPPORT
1306
Publikasjonstype
docid
32081
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/1306.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Harsjøfeltet vest for Røros. Det ble utført magnetiske- og elektromagnetiske målinger over et 85 km2 stort område, og tilsammen ble det fløyet 510 km profil. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:15 000 benyttet, og resultatene fra målingene er også tegnet ut som kotekart i sammemålestokk. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 150 meter.
Forfattere
Håbrekke Henrik
Kommune
TOLGA
OS HEDMARK
RØROS
HOLTÅLEN
Fylke
INNLANDET
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetiske og elektromagnetiske målinger fra helikopter over Cierte, Nordreisa, Troms og Kautokeino, Finnmark.

NGU-RAPPORT
1271
Publikasjonstype
docid
30997
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Cierte i Nordreisa og Kautokeino kommuner, Troms- og Finnmark fylker. Området dekker ca. 100 km2 og det ble fløyet ca. 550 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble en fotomosaikk i målestokk 1:16 000 benyttet. Resultatene ble presentert som håndtrukne konturkart i samme målestokk.
Forfattere
Håbrekke, Henrik
Kommune
NORDREISA
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Utprøving av nye radiometriske og magnetiske helikopter instrumenter, Kongsbergområdet, Buskerud fylke.

NGU-RAPPORT
1387
Publikasjonstype
docid
31141
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
I forbindelse med anskaffelse av nye geofysiske instrumenter (gamma spektro- meter, protonmagnetometer og digital datalogger) for bruk i helikopter og fly ble utstyret montert i et Lama helikopter og testet over et område med kjent uranmineralisering (alunskifer) og thoriummineralisering syd for Kongs- berg. Rapporten gir tekniske data fra denne prøve målingen.
Forfattere
Håbrekke, Henrik
Kommune
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prospektering på kartblad Cier'te 1974.

NGU-RAPPORT
1243/1A-I
Publikasjonstype
docid
32462
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Resultatene fra geokjemi og helikoptermålinger gir vel definerte og sammen- fallende anomaliområder i Råg'gejav'ri - Niei'daav'zi - og Mir'kujåkka- områdene. Mineraliseringen ved Råg'gejav'ri er undersøkt med korthulls diamantboringer, som har vist at magnetkismalmen her er så fattig at den ikke har noen økono- misk interesse. I de andre to områdene er overdekningsgraden stor, og det er ikke mulig å vurdere anomaliens verdi ut fra det som kan ses på overflaten. Den videre undersøkelse bør derfor innbefatte morene-geokjemi og fastfjellsprøvetaking, fortrinnsvis med korthulls diamantboring, geofysiske bakkemålinger bør også vurderes. Uranmineraliseringen i Njallav'zi blir revurdert av diplomkandidat fra NTH (M.Often). Alle bekkesedimentprøver fra 1974 blir analysert på Fe, Mn og U. Ut fra dette blir prøvene vurdert på nytt av diplomkandidaten som avslutter arbeidet i 1976. Staten har 53 mutingsområder på kartblad Cier'te, mutet i 1974/75. Et nytt mutingsområde vil bli tatt ut i 1976.
Forfattere
Lindahl, I.
Kommune
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske helikoptermålinger i Skjomenområdet.

NGU-RAPPORT
1416/16
Publikasjonstype
docid
29465
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/1416-16.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er målt magnetiske og radiometriske rekognoserende profiler med helikopter i Skjomen-området. Det er målt over prekambriske bergartsenheter i Rombak- vinduet. Det er kommet fram at forskjellige enheter gir anomal høy radioaktiv stråling, og dette sammen med de tidligere undersøkelsene i feltet tilsier at området bør måles systematisk fra helikopter med kombinerte målemetoder.
Forfattere
Håbrekke, H.
Lindahl, I.
Often, M.
Kommune
NARVIK
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske målinger i Uranprosjektets regi 1975. Samlerapport.

NGU-RAPPORT
1389/10
Publikasjonstype
docid
32515
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1975. Radiometriske bilmålinger og måling til fots med scintillometer ble utført i Troms og Finnmark, Ofoten og Skjomen, Gildeskål - Meløyområdet, Seterdalsområdet, Sørlandet og Telemark og på kysten av Sør-Trøndelag til Nordfjord. Radiometriske helikoptermålinger ble foretatt på et prøvefelt ved Kongsberg. Systematiske helikoptet målinger ble foretatt i et område i Sørli i Nord- Trøndelag. Bekkesedimentprøver fra kartblad Cier'te og prøver fra fjellkjederanden i Syd-Norge ble reanalysert på uran.
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Hysingjord, Jens
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter over den delen av Kvænangenvinduet som tilhører Alta kom. i Finnmark fylke

NGU-RAPPORT
1594 I-II
Publikasjonstype
docid
33580
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler geofysiske målinger utført fra helikopter over en del av KVÆNANGENVINDUET, ALTA kommune. Det ble målt med radiometriske, elektromag- netiske og magnetiske instrumenter. Det ble dekket ca. 300 km2 og antall profilkilometer fløyet ca. 1460. Flyhøyde var 200 fot og profilavstand 200 m Navigasjonsgrunnlag: Fotomosaikk målestokk 1:20.000. Alle data registrert både anlogt og digitalt. Resultatene fremstilt som magnetiske og elektromag- etiske kotekart. Resultatene fra de radiometriske målinger er ved rapportens utgivelse ikke ferdig opptegnet. Disse resultatene er ment å skulle tegnes som profilkurvekart fra HP 3000 datamaskinens nye Calcomp plotter når denne blir innstallert og tatt i bruk.
Forfattere
Håbrekke, H.
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetiske-, elektromagnetiske-, radiometriske- og VLF-målinger fra helikopter over et område syd for Kautokeino

NGU-RAPPORT
1734
Publikasjonstype
docid
28839
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et 200 km2 stort område syd for Kautokeino tettsted i Finnmark fylke. Det ble fløyet 1 000 km profil, og flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 m. Det ble benyttet vanlige topografiske kart i målestokk 1:50 000 serien som grunnlagskart. Disse ble først oppfotografert til målestokk 1:20 000. Det ble bare benyttet analog registrering på grunn av feil ved det digitale registreringsutstyret. Magnetiske- og radiometriske måledata er etter på digitalisert og tegnet ut på NGU's Calcompplotter.
Forfattere
Håbrekke, Henrik
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket