SJELDNE JORDARTER

Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer (RE) i Fensfeltet, Ulefoss.

NGU-RAPPORT
820
Publikasjonstype
docid
34751
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten inneholder resultatene fra: 1. Innsamling og analysering av prøver. 2. Radiometriske målinger. 3. Mineralogiske målinger. 4. Forsøk med utleiting av RE fra Fenfeltets bergarter. 5. Vurdering av resultatene. 6. Forslag til videre undersøkelser.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Kommune
NOME
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer i Fensfeltet, Ulefoss.

NGU-RAPPORT
776
Publikasjonstype
docid
34747
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1960-1969/776.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen etter RE i Fensfeltet sommeren 1968:
1. Tidligere undersøkelser.
2. Analyseresulteter fra innsamlede prøver. Analyseresulteter fra prøver på kjerner fra tidligere borhull.
3. Mineralogiske undersøkelser av prøvemateriale.
4. Kart og profiler.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Kommune
NOME
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer i Fensfeltet, Ulefoss.

NGU-RAPPORT
820 B
Publikasjonstype
docid
34750
Utgivelsesår
1969
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/820B.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten inneholder dels en oppsumering av tidligere undersøkelser og dels resultatene fra nye undersøkelser av innsamlede prøver bl.a. fra vegskjering mellom Søve Gruver og Fehn gruver, skjerp i Bolladalen og jernmalmgang ved grunnstollen i Fehngruvene. Rapporten inneholder også følgende bilag: I. Analyserapporter fra IFA. II. Analyserapporter fra NGU. III. Rapport angående oppredningsforsøk fra Ing. Krogh, NTH. IV. Mineralogiske undersøkelser utført ved NGU under ledelse av T. L. Sverdrup.
Forfattere
Svinndal, Sverre
Kommune
NOME
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet.

NGU-RAPPORT
1104
Publikasjonstype
docid
32416
Utgivelsesår
1972
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ved radiometriske målinger fra fly ble det i 1961 registrert 90 radioaktive anomalier i det sydlige Oslofelt. En del anomalier ble prøvetatt i 1967 og 1968. Anomaliene skyldes uranholdige alunskifre og hovedsakelig thorium dominerte permeruptiver. På grunnlag av en antatt sammenheng mellom opptreden av thorium og niob/sjeldne jordarter ble en nærmere undersøkelse av anomaliene igangsatt. Undersøkelsen bekrefter sammenhengen i opptreden mellom disse elementer. Særlig høye niobgehalter ble funnet i en trakytt, Sæteråsen øst for Lagendalen (Gjennomsnitt av 17 prøver: 0,29 % Nb2 o5) og i albititt, Langtangen, mellom porsgrunn og Larvik (0,56 % Nb2 05). Denne forekomst inneholder også 0,15 % Y2o3. Thoriumanomaliene er knyttet til pegmatitten dyperumptiver og lavaer.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet II.

NGU-RAPPORT
1157
Publikasjonstype
docid
32433
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er fortsettelse av det arbeid som ble påbegynt i 1971 (Rapport nr. 1104). Ved flymålinger ble det i 1961 funnet ca. 90 radioaktive anomalier i det syd- lige Oslofelt. Ved bilmålinger ble det i 1971-1972 registrert ytterligere 10 anomalier. Av disse var det 13 anomalier (urananomalier) i alunskifre. De øvrige thoriumdominerte anomalier i permiske eruptiver. Disse anomalier er interresante på grunn av sitt innhold av niob og sjeldne jordarter. Denne rapport omhandler 8 anomalier i permiske eruptiver. Anomali Herkelås, Tjønn ineholder 0,22 % Nb, 0,018 % Y, 0,78 % Zr og 900 ppm Ce.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet III.

NGU-RAPPORT
1248
Publikasjonstype
docid
32469
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). På grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås på Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr på Herkelås holder 0,21 % Nb2o5. Lokalt (150 m2) holder kvarts- porfyren 0,94 % Nb2o5, 0,42 % 1/2o3 og 200 ppm Sn.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
FÆRDER
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet IV.

NGU-RAPPORT
1249
Publikasjonstype
docid
32470
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport nr 1104) og videreført i 1972 (rapp nr. 1157) og i 1973 (rapport nr. 1248). På grunnlag av sammenhengen i opptreden mellom det radioaktive thorium og opptreden av niob og sjeldne jordarer, er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport omhandler de radioaktive anomalier Holjum og Lerungen i Brunlanes kommune, Skisjøen, Siljan, Sæteråsen, Hedrum og Herkelås i Tjøme kommune. De mest interessante forekomster er Sæteråsen (0,29 % Nb2 o5) og Herkelås (0,21 % Nb2 o5).
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
SILJAN
LARVIK
FÆRDER
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

En kvalitativ undersøkelse av opptreden av Nb og Ce ved bruk av mikroskop og røntgenmikroanalysator.

NGU-RAPPORT
1800/76D
Publikasjonstype
docid
34149
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prøver fra Sæteråsen er undersøkt med mikroskop og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og Ce-innholdet høyest i orthit. Nb- og Ce-mineralene har kornstørrelse mindre enn 50 mikron, vanligst under 20 mikron.
Forfattere
Malvik, Terje
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske målinger og prøvetaking

NGU-RAPPORT
1800/76E
Publikasjonstype
docid
32078
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er gjort radiometriske målinger med gammaspektrometer samt prøvetaking med tanke på oppredningsforsøk. Det er videre gjort systematisk prøvetaking i stikningsnett for å få et bedre grunnlag for vurdering av gjennomsnitts- gehalter av de økonomiske interessante elementer. Resultatene er framstilt i symbol-kart.
Forfattere
Furuhaug, Leif
Sørdal, Torbjørn
Kommune
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket