NIOB

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet.

NGU-RAPPORT
1104
Publikasjonstype
docid
32416
Utgivelsesår
1972
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ved radiometriske målinger fra fly ble det i 1961 registrert 90 radioaktive anomalier i det sydlige Oslofelt. En del anomalier ble prøvetatt i 1967 og 1968. Anomaliene skyldes uranholdige alunskifre og hovedsakelig thorium dominerte permeruptiver. På grunnlag av en antatt sammenheng mellom opptreden av thorium og niob/sjeldne jordarter ble en nærmere undersøkelse av anomaliene igangsatt. Undersøkelsen bekrefter sammenhengen i opptreden mellom disse elementer. Særlig høye niobgehalter ble funnet i en trakytt, Sæteråsen øst for Lagendalen (Gjennomsnitt av 17 prøver: 0,29 % Nb2 o5) og i albititt, Langtangen, mellom porsgrunn og Larvik (0,56 % Nb2 05). Denne forekomst inneholder også 0,15 % Y2o3. Thoriumanomaliene er knyttet til pegmatitten dyperumptiver og lavaer.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet III.

NGU-RAPPORT
1248
Publikasjonstype
docid
32469
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). På grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås på Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr på Herkelås holder 0,21 % Nb2o5. Lokalt (150 m2) holder kvarts- porfyren 0,94 % Nb2o5, 0,42 % 1/2o3 og 200 ppm Sn.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
FÆRDER
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet IV.

NGU-RAPPORT
1249
Publikasjonstype
docid
32470
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport nr 1104) og videreført i 1972 (rapp nr. 1157) og i 1973 (rapport nr. 1248). På grunnlag av sammenhengen i opptreden mellom det radioaktive thorium og opptreden av niob og sjeldne jordarer, er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport omhandler de radioaktive anomalier Holjum og Lerungen i Brunlanes kommune, Skisjøen, Siljan, Sæteråsen, Hedrum og Herkelås i Tjøme kommune. De mest interessante forekomster er Sæteråsen (0,29 % Nb2 o5) og Herkelås (0,21 % Nb2 o5).
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
SILJAN
LARVIK
FÆRDER
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

En kvalitativ undersøkelse av opptreden av Nb og Ce ved bruk av mikroskop og røntgenmikroanalysator.

NGU-RAPPORT
1800/76D
Publikasjonstype
docid
34149
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prøver fra Sæteråsen er undersøkt med mikroskop og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og Ce-innholdet høyest i orthit. Nb- og Ce-mineralene har kornstørrelse mindre enn 50 mikron, vanligst under 20 mikron.
Forfattere
Malvik, Terje
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Niobforekomsten i Sæteråsen. Knusningsforsøk med fordeling av niob etter kornstørrelse og spesifikk vekt på de forskjellige fraksjoner.

NGU-RAPPORT
1800/76 C
Publikasjonstype
docid
32659
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
For en eventuell økonomisk utnyttelse av niobinnholdet i Sæteråsenforekomsten har en undersøkt mulighetene for en flotasjonsprosess. En typisk prøve av bergarten er nedknust, vannsiktet med ultralyd og tørket. Tungmineralsepara- sjon er utført med metylenjodid, sp.v. 3,3. Nedknusing til minus 20 my er nødvendig for å frilegge niobmineralene. Da oppnås 1,0 % Nb i tungfraksjon som utgjør 24 % av total pågang. 69 % av total nærværende niob anrikes da i tungfraksjonen. Utgangsmaterialet inneholdt 0,24 % Nb. Undersøkelsen viser at en mekanisk oppredningsprosess neppe er mulig.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Kommune
SANDEFJORD
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Syreekstraksjon av niob i prøver fra Sæteråsen, Hedrum.

NGU-RAPPORT
1800/76 F
Publikasjonstype
docid
32660
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Mineraliseringen i Sæteråsen inneholder ca. 0,3 % niob. Niob sammen med REE- elementene tilsvarer en verdi på ca. 300-600 kroner pr. tonn rågods ved 100 % utbytte. Prøver fra forekomsten ble oppsluttet med svovelsyre eller saltsyre. Begge syrer gir omtrent samme ekstraksjonsutbytte. I prøver med kornstørrelse mindre enn 208 my kan inntil 78 % av niobinnholdet utlutes med 6 normal syre ved koking i 1 time. Ekstraksjonsutbyttet øker enda noe ved lengre reaksjons- tid. Ved valg av saltsyre 1:1 synes ikke kjemikaliekostnadene avskrekkende i forhold til malmverdien. Svovelsyre synes utelukket av økonomiske årsaker. Varmgjennvinning og mulighet for å finne konstruksjonsmaterialer som motstår syreangrep over lengere tid er avgjørende for prosessens økonomi.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Wolden, Odd
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske målinger og prøvetaking

NGU-RAPPORT
1800/76E
Publikasjonstype
docid
32078
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er gjort radiometriske målinger med gammaspektrometer samt prøvetaking med tanke på oppredningsforsøk. Det er videre gjort systematisk prøvetaking i stikningsnett for å få et bedre grunnlag for vurdering av gjennomsnitts- gehalter av de økonomiske interessante elementer. Resultatene er framstilt i symbol-kart.
Forfattere
Furuhaug, Leif
Sørdal, Torbjørn
Kommune
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Styreektraksjon av NIOB i prøver fra Sæteråsen, Hedrum.

NGU-RAPPORT
1850/76F
Publikasjonstype
docid
30645
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Mineraliseringen i Sæteråsen inneholder ca. 0,3% niob. Niob sammen med REE-elementene tilsvarer en verdi på ca. 300-600 kroner pr. tonn rågods ved 100% utbytte. Prøver fra forekomsten ble oppsluttet med svovelsyre eller saltsyre. Begge syrer gir omtrent samme ekstraksjonsutbytte. I prøver med kornstørrelse mindre enn 208 my kan inntil 78% av niobinnholdet utlutes med 6 normal syre ved koking i 1 time. Ekstraksjonsutbytte øker enda noe ved lengre reaksjonstid. Ved valg av saltsyre 1:1 synes ikke kjemikaliekostnadene avskrekkende i forhold til malmverdien. Svovelsyre synes utelukket av økonomiske årsaker.
Varmegjenvinning og mulighet for å finne konstruksjonsmaterialer som motstår syreangrep over lengere tid er avgjørende for prosessens økonomi.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Wolden, Odd
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Statusrapport mai 1982, prosjektnr. 1800 Sæteråsen Niobforekomst - kjemiske undersøkelser.

NGU-RAPPORT
1800/76
Publikasjonstype
docid
32661
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
De kjemiske undersøkelser av niobmalmen i Sæteråsen er videreført siden oktober 1981. Det vises til rapportens skjellett som gir et kortfattet resyme av innholdet.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Wolden, Odd
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske og petrokjemiske resultater fra diamantboring på Sæteråsen niob-forekomst.

NGU-RAPPORT
1800/76B
Publikasjonstype
docid
32092
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/1800_76B.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Sæteråsen Nb-forekomst utgjøres av to afyriske trakytt-strømmer som opptrer innenfor en sekvens av porfyriske trakytter og rombeporfyr lavaer. Petrografiske og petrokjemiske undersækelser av de Nb-førende trakytter viser at de økonomisk interessante elementene Nb,Ce,La,Y og Nb er konsentrert i mineralene euxenitt, pyroklor, chevikinitt, ferqusonitt og apatitt. Et grovt estimat av mulige malmreserver i Sæteråsen basert på analyser av fire diamantborhull gir en total tonnasje på ca. 8 mill. tonn med 0.245% Nb, 0.18% Ce, 0.11% La, 0,075% Y, 0,069% Nd og 0,049% Th. Mulighetene for å finne lignende forekomster innenfor Vestfolds lavaplatå er gode.
Forfattere
Ihlen, P. M.
Kommune
LARVIK
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket