THORIUM

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet.

NGU-RAPPORT
1104
Publikasjonstype
docid
32416
Utgivelsesår
1972
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Ved radiometriske målinger fra fly ble det i 1961 registrert 90 radioaktive anomalier i det sydlige Oslofelt. En del anomalier ble prøvetatt i 1967 og 1968. Anomaliene skyldes uranholdige alunskifre og hovedsakelig thorium dominerte permeruptiver. På grunnlag av en antatt sammenheng mellom opptreden av thorium og niob/sjeldne jordarter ble en nærmere undersøkelse av anomaliene igangsatt. Undersøkelsen bekrefter sammenhengen i opptreden mellom disse elementer. Særlig høye niobgehalter ble funnet i en trakytt, Sæteråsen øst for Lagendalen (Gjennomsnitt av 17 prøver: 0,29 % Nb2 o5) og i albititt, Langtangen, mellom porsgrunn og Larvik (0,56 % Nb2 05). Denne forekomst inneholder også 0,15 % Y2o3. Thoriumanomaliene er knyttet til pegmatitten dyperumptiver og lavaer.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet II.

NGU-RAPPORT
1157
Publikasjonstype
docid
32433
Utgivelsesår
1973
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er fortsettelse av det arbeid som ble påbegynt i 1971 (Rapport nr. 1104). Ved flymålinger ble det i 1961 funnet ca. 90 radioaktive anomalier i det syd- lige Oslofelt. Ved bilmålinger ble det i 1971-1972 registrert ytterligere 10 anomalier. Av disse var det 13 anomalier (urananomalier) i alunskifre. De øvrige thoriumdominerte anomalier i permiske eruptiver. Disse anomalier er interresante på grunn av sitt innhold av niob og sjeldne jordarter. Denne rapport omhandler 8 anomalier i permiske eruptiver. Anomali Herkelås, Tjønn ineholder 0,22 % Nb, 0,018 % Y, 0,78 % Zr og 900 ppm Ce.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet III.

NGU-RAPPORT
1248
Publikasjonstype
docid
32469
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). På grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås på Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr på Herkelås holder 0,21 % Nb2o5. Lokalt (150 m2) holder kvarts- porfyren 0,94 % Nb2o5, 0,42 % 1/2o3 og 200 ppm Sn.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
FÆRDER
HOLMESTRAND
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske målinger langs fjellranden i Syd-Norge. Felt- og laboratoriemålinger.

NGU-RAPPORT
1284/1
Publikasjonstype
docid
32484
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter. Arbeidet gir ikke svar på om det er sammenheng mellom radioaktive elementer og bly i det undersøkte området.
Forfattere
Thorkildsen, Chr. D.
Fylke
VIKEN
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk prospektering i Oslofeltet IV.

NGU-RAPPORT
1249
Publikasjonstype
docid
32470
Utgivelsesår
1975
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Prospekteringen er en fortsettelse av den undersøkelse som ble påbegynt i 1971 (rapport nr 1104) og videreført i 1972 (rapp nr. 1157) og i 1973 (rapport nr. 1248). På grunnlag av sammenhengen i opptreden mellom det radioaktive thorium og opptreden av niob og sjeldne jordarer, er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport omhandler de radioaktive anomalier Holjum og Lerungen i Brunlanes kommune, Skisjøen, Siljan, Sæteråsen, Hedrum og Herkelås i Tjøme kommune. De mest interessante forekomster er Sæteråsen (0,29 % Nb2 o5) og Herkelås (0,21 % Nb2 o5).
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
SILJAN
LARVIK
FÆRDER
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske bilmålinger i Tysfjord. Hamarøy-området.

NGU-RAPPORT
1389/3
Publikasjonstype
docid
32506
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det ble målt på 6 kartblad i Hamarøy - Tysfjordområdet. Av disse ble 4 kart- blad ferdigmålt. Det ble funnet 26 radioaktive anomalier, hvorav 3 sterke anomalier er alle knyttet til pegmatitten. Deler av Tysfjordgranitten må ansees som et radioaktivt anomaliområde. Radioaktiviteten er størst på de sydligste kartblad. Thoriumgehalten er vel dobbelt så høy som urangehalten i granittene. Det foreslås at deler av kartblad Innhavet tas ut som forsøksområde for radio- metriske flymålinger.
Forfattere
Hysingjord, Jens
Kommune
HAMARØY
SØRFOLD
STEIGEN
LØDINGEN
TJELDSUND
EVENES
NARVIK
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordprøvetaking og radonmåling.

NGU-RAPPORT
1575/20D
Publikasjonstype
docid
34078
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført radonmålinger og jordprøvetaking i et felt ved Laksådal- Oterstrand molybdenfelt. Måling og prøvetaking er gjort i det geofysiske stikningsnettet i området. Det er første gang radonmålinger for uranprospektering er brukt i Norge. Resultatene av dette er positive og målingene har gitt en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordsmonn. Jordprøvene er i tillegg analysert på Cu, Mo, Pb og Zn.
Forfattere
Lindahl, I.
Furuhaug, L.
Kommune
GILDESKÅL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Radiometriske bilmålinger på Hinnøya i området Harstad-Lødingen-Gullesfjord.

NGU-RAPPORT
1850/1E
Publikasjonstype
docid
30911
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er målt på 6 l:50 000 kartblad, hvorav ingen er ferdigmålt. Ingen anomalier over 600 i/s er registrert. 2 middel-sterke anomalier, 470 i/s og 350 i/s ble funnet og er beskrevet i rapporten. Det ble ikke registrert områder som bør undersøkes nærmere.
Forfattere
Often, Morten
Fylke
NORDLAND
TROMS
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jordprøvetaking og radonmåling.

NGU-RAPPORT
1750/20H
Publikasjonstype
docid
34134
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er utført radonmplinger og jordprøvetaking øst for hovedgruven ved Laksådal-Oterstrand molybdenfelt. Målingene er gjort i det geofysiske stikningsnett. Resultatene gir en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordprøvene, som i tillegg er analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. Reproduserbarhet av radonmålinger fra 1977 og 79 er overraskende god.
Forfattere
Sørdal, T.
Lindahl, I.
Kommune
GILDESKÅL
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket