21 resultater
Spenningsbyfeltet består av kontaktmetamorfe kambro-silur sedimenter. Det er kjent noen Zn-forekomster i skarnomvandlede kalksteiner, samt en flusspatforekomst. Feltet ble befart og prøvetatt for å undersøke uran-, molybden- og vanadiuminnholdet i alunskiferhornfelsene, samt for å sjekke eventuelle mineraliseringer i alunskiferen. Kjemiske analyser viser at de ca. 40 øverste metrene av alunskiferen har de høyeste uran-, molybden- og vanadiumgehalter.
Under den regionale geokjemiske kartlegging på kartblad 19154 Hurdal ble det påvist sterke Mo-anomalier i prøvene fra Skrukkelia i det nord-vestre hjørne av kartbladet. Oppfølgende blokkleting sommeren 1978 førte til funn av Mo- mineraliseringer i fast fjell og løsblokker i et område ved Aurtjern. I dreneringsfeltet til en anomalibekk ved Vesle Svartungen var oppfølgings- resultatene mindre lovende, idet ingen synlig Mo-mineraliseringer kunne på- vises der.
Ved boring i lavabergarter har en kommet inn i en uanminnelig massiv porfyr som opptrer i Lommedalsområdet ( rombeporfyr nr. 6 ). Det er vanlig at en må bore gjennom denne bergarten uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget på 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative borplass som ble tatt ut under befaringen.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB- tegnede kart, redusert inn på A4-format.
Anbefalinger for utbedring av gravet brønn, for vannforsyning til hytter og teltleir.
Det var ønsket vann til to familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. (Feilmerket O-76068)
Skarnlinsene i alunskifer i tre mindre skjerp omkring Elsjøkongen i Elsjø- feltet ble kartlagt i løpet av sesongen 1979. Skarnlinsene har tildels svært uregelmessig form som gjør bestemmelse av bergartenes strøk og fall vanskelig, men lagene i alle tre skjerp så ut til å ha strøk N-NØ - S-SV og fall mot V. Skarnet er tildels rikt, men svært uregelmessig mineralisert. Det dominerende ertsmineral er sinkblende, mens svovelkis er sett i små mengder, magnetkis og blyglans forekommer kun aksessorisk.
Grunnvannsproblemer i forbindelse med et etablert boligfelt, ca 50 hus. Vannstanden stiger opp i kjellere og kan ved forhold som i 1967 stige opp og fylle kjellerne i området. Problemet løses ved kanalisering.
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv. 2.96 g/cm3) av grov- fraksjonen (-600 +180) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett. og tungfraksjon.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Grunnvannsproblemer i forbindelse med et etablert boligfelt, ca. 50 hus. Vannstanden stiger opp i kjellere og kan ved forhold som i 1967 stige opp og fylle kjellerne i området. Problemet løses ved kanalisering.
Prøver av mose i bekker som drenerer kjente molybdenforekomster på kartblad Hurdal viser ingen særskilt høye gehalter av Mo, Cu, Pb, Zn eller Cd. Bekke- moser er sansynligvis ikke noe godt alternativ til bekkesedimenter i dette tilfelle.
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv.>2.96g/cm3) av grov- fraksjonen (-600my + 180 my) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien fremkommer ikke i lettfraksjonen. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett- og tungfraksjon.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til 3 hus- stander i 2 hus.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
740 bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 meters avstand i alle bekker. Prøvene ble analysert på Cu, V, Ni, Co, Mn og Fe. Resultatkartene viser ano- malier for Cu, V, Co og Ni.
Beskrivelsen finnes på kartet.