Veiledning: Kartlegging av fjellblotninger og grunnlendte områder som grunnlag for reduksjon av aktsomhetsområder for kvikkleireskred

NGU-RAPPORT
|
2024.010
|
Forfattere
Solberg, Inger-Lise
Bøe, Lina
Flobak, Trine
Gislefoss,
Lina
Hansen, Louise
Haugan, Ellen E. Davis
Høgaas, Fredrik
Romundset, Anders
Rubensdotter, Lena
van-Boeckel, Mikis
|
Utgivelsesår
2024
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
404700
Summary
Områder under marin grense kan være utsatt for kvikkleireskred. Dagens aktsomhetskart for disse områdene hos NVE er basert på NGUs løsmassekart og marin grense-datasettet. I
områder med løsmassekart grovere enn målestokk 1:50 000 er alt areal under marin grense
markert som aktsomhetsområder, noe som fører til store kostnader til utredning av
reguleringsplaner og byggesaker. For disse områdene vil utelukking av berg i dagen og tynne
løsmassedekker redusere aktsomhetsarealet betydelig.
Denne veiledningen presenterer en framgangsmåte for kartlegging av berg i dagen og tynne
løsmassedekker, med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon. Datasett som produseres
leveres til NVE og kan brukes til å redusere aktsomhetsarealet under marin grense, som vises
i NVEs temakart «Kvikkleire».
Veiledningen gir først en oversikt over landskapstyper hvor det kan finnes marine avsetninger.
Deretter presenteres metode for kartlegging. Her gjennomgås ulike datakilder og hvordan
disse brukes (LiDAR-data, foto, AR5 Grunnforhold, marin grense og løsmassedata, NADAG
m.m.). Framgangsmåte for kartlegging og tegning i GIS er beskrevet, sammen med attributttabeller og kodelister knyttet til polygon- og punktleveransene. Det er også foreslått hvordan
resultatet skal dokumenters og rapporteres
Tilgjengelig
NGU-biblioteket