266 resultater
Antall profilkilometer 8200. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot o. terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Undersøkelsene som NGU har utført i kommunen siden 1969 har vært en del av NGU's Nord-Norge prosjekts geologiske ressursinventeringsprogram. Det er blitt lagt størst vekt på undersøkelsen av bygningsstein, mineralske råstoffer og løsmasser (stein, sand og grus) da malmprospekteringen stort sett ble utført av bergverkselskapene. Et kvartærgeologisk oversiktskart Nordreisa 1:250 000 fører med.
Geologisk kartlegging i Grongfeltet i kartbladene Harran 1824 III, Grong 1823 IV, Andorsjøen 1823 I, Namsskogan 1824 II og Tunnsjøen 1924 III. Petrografisk og strukturgeologisk beskrivelse av bergartene. Beskrivelse av sulfidmineralisering og mulig porfyr Mo forekomst ved Fremstfjell.
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Firma Drag Feltspatbrudd A/S gjorde våren 1975 en henstilling til NGU om å få befart en ny kvartsanvisning på Lillebakkmyra, Drag i Tysfjord. Etter befaring i april ble diamantboring foreslått. Diamantboringen viser at fore- komsten har drivbar kvarts i en mengde av 2500-3000 tonn. Forekomsten er derfor så liten at den ikke fortjener nevneverdige anleggsomkostninger. Forholdene for drift ligger likevel så greit tilrette at det lille som er, bør tas ut.
Antall profilkilometer 23000. Profilavstand varierende 1 - 4 km. Flyhøyde 1500 fot o.h. Sjøkart nr 306, 307 og 308, målestokk 1:350 000 Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for kontinentalsokkelen. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse i et ca. 160 km2 stort område ovenfor Reisadalen, på grensen mot Finnland. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. Prøvene ble analysert på Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb og Zn. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geo- kjemiske resultatene av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet ble det på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføring og resultater av undersøkelsene.
Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom Vargsundet og Repparfjorden. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenstilt med resul- tatene fra de tidligere undersøkelsene i området, oppdragsnr. 375, 417, 528, 566, 762 og er gjengitt i denne rapporten. Prøvene er analysert på Cu, Ni, Zn og Pb.
The previously defined Sandøla and østre Skorovas Cu, Pb and Zn provinces are united and enhanced by new high-metal samples in the Fremstfjellet and Neså- piggen districts, which also define a new Mo province. The Østre Skorovas province is extended up to Tunnsjøen. Mo, Cu and Zn mineralisation has been found in the Fremstfjellet area; these elements show a good correlation between high-metal concentration in stream sediment samples and the principal underlying bedrock type.
Grunnvannsforsyning til bolig, Grefsenkollveien, Oslo. Forekomstens koordinater: 0048
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Det er tidligere utført undersøkelser i de to områder og de publikasjoner/rapporter i NGU's arkiv som er aktuelle er listet opp i nærværende rapport. De nye målingene foregikk på vanlig måte og på basis av stikningsnett brukt ved tidligere undersøkelser. Målingene viser at den kjente mineralisering ved Godejord har en utstrekning langs fallet på minst 130 - 150 meter. Ved Skiftesmyr har hovedmalmen en strøklengde på ca. 500 meter og en sannsynlig utstrekning mot dypet på 400 - 500 meter.
En gårdbruker som henter vann fra en ile klaget over at den ble tom når naboen vannet jordene med vann fra borebrønn i fjell ca. 400 m. unna. Det blir gitt en vurdering av årsakssammenhengen.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Cierte i Nordreisa og Kautokeino kommuner, Troms- og Finnmark fylker. Området dekker ca. 100 km2 og det ble fløyet ca. 550 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble en fotomosaikk i målestokk 1:16 000 benyttet. Resultatene ble presentert som håndtrukne konturkart i samme målestokk.
Rapporten fremlegger en nyberegning for Østmalmen i Bruvannsfeltet etter resultatene av diamantboringene foretatt i 1975 utelukkende på denne delen av forekomsten. Beregningen benytter 40 av 62 hull boret i østfeltet 1971-75 samt ett hull fra 1960, og det antas at omtrent hele østmalmen er nå avgrenset av boringene. Bergningen viser 19,6 mill. tonn med gjennomsnittlig 0,33% sulfidnikkel etter en cut off på vanligvis 0,15% Ni, en økning på 2,3 mill.
Målingene hadde tilknytning til planleggingen av et vannverk på Oppdal, hvor det var aktuelt å finne et sted for plassering av høydemagasin i fjell. Hensikten med seimikken var primært å finne mektigheten av overdekket og helst også opplysninger om fjellets kvalitet.
Vannforsyning 3 boliger, Li på Sotra.
Forundersøkelser for grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Verdalsøra.
Vurdering av grunnvannsforsyning til hytte, Feiring. Bergarten er steilt- stående kalkstein og skifer.
Anvisning av borested for vannforsyning til prosjektert enebolig.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist.
To boreplasser ble tatt ut.
Vannforsyning bolig Løtveidt.
Anvisning av borested for vannforsyning til 4 hytter.
Vann til enebolig, eventuelt også til noen naboer. Grovkornet gneis. Bore- plass ble tatt ut.
Bakgrunnen for dette undersøkelsesprogrammet er den vanskelige sysselsett- ingssituasjonen i dette området, hvor det tidligere var betydelig aktivitet i forbindelse med drift på kvarts- og feltspatførende pegmatitter. Den utførte kjerneboring i 1975 viste at det i eller i tilknytning til de gamle brudd kan finnes meget store kvarts/(feltspat)-reserver. I tilknytning til Nedre Øyvoll-forekomsten ble det påvist et antatt minimum på 260 000 tonn kvarts.
Som meddelt i brev av 5/3-1974 til Regionplanrådet for Valdres, påtok NGU seg å foreta en befaring av kalk-glimmerskifer ved Jevne sommeren 1974. Den undersøkte forekomst av kalk-glimmerskifer ved Jevne i Vang kommune, er tilsynelatende av liten dimensjon, og vil neppe ha råstoff nok for noen industriell virksomhet. Materialet er kleberlignende og lett å knuse, men det nedmalte produkt er for sterkt gråfarget til normalt bruk som fyllstoff.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut i grovkornet øyegneis. Grunn- vannsforsyning til en enebolig.
Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. Vannforsyning til et hus.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.

Sider