Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

180 resultater
... og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i ... over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt ...
... med analyseresultater fra diamantboringene (Pack-Sack) Haugesundsgangen og Harald Haarfagres gang, (to av Lyklingområdets) ... lavt og av begrenset økonomisk intresse. Gullforekomster Bømlo, Diamantboringer. ...
... ansees som lite økonomisk lovende. Gullforekomster Bømlo. ...
... i Hordaland ble NGU bedt om å vurdere et kalksteinsfelt ute Storsøy i Stord kommune. Kalksteinsmassivet dekker ca. 70% av øyas totale areal som er ca. 210 mål. Kalksteinen er blågrå av farge, finkornet til tett og ...
... for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging ...
... Bård Sandven ble en serpentinittforekomst i Mødalen Kvamskogen befart. I området er det flere forekomster, men kun den klart største ble nærmere undersøkt. Den har et dagareal omkring 500 x 300 m og består av en mørk grønn serpentinitt. Bergarten ...
... uten behandling). Vannforsyning til Andersplassen Salbu ...
Soldal, Oddmund 0800-3416 94.068 Prøvepumping Dalegården, Vaksdal kommune ...
... for vannforsyning til enebolig. Grunnvann til enebolig Hylkje. ...
... er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås Radøy. ...
... er bundet til rutil (TiO2) som er vesentlig mere verdifullt. nordlige Holsnøy er det påvist en stor fore- komst (Husebø) med et utgående over 100.000 m2, samt flere mindre fore- komster. Rutilgehalten i ...
... så mye i disse bergartene. Vannforsyning til boligfelt Nord - Strøno. ...
... brønn som er forurenset av diesel. Forurenset brønn Sotra, anbefalte tiltak. ...
... 0800-3416 Skjellsanduttak i Hordaland - påvirkning havbunnen i utvalgte konsesjonsområder 2016.044 I 2015 og 2016 blei ... blant anna for å kartlegge areal og volum utatt skjelsand. Generelt ser det ut til å være bra samsvar mellom ... er fjerna i dei forskjellige konsesjonsområda. Effekt havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland ...
... til glattkjøringsbane, antatt drikkevannsbehov ca. 200 l/t. mot ujevningsmagasin. To fjellboringsalternativ er anvist. Grunnvannsmuligheter for glattkjøringsbane Sotra, Fjell kommune i Hordaland. ...
... Brunhild GB-H, serie 1300 G, krystallstørrelse 75 x 35 mm. banestrekningen Oslo-Bergen ble det registrert 51 radioaktive anomalier, 20 ... Langs Bolstadfjorden i Hordaland ble det over en strekning 7 km registrert utslag 150-300 i/s. i granittoide gneiser. Foruten ...
... av sisterne. Vannforsyning til planlagt bolig, Utkilen Bakkøy, Austrheim kommune ...
... vannforsyning til feriehjem. Vannforsyning til feriehjem Askøy, Bergen jern og metall. ...
... Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning Kleppe og Rusås, Baldersheim. ...
... ’Aktsomhetskart for steinsprang’ som nå er tilgjengelig www.skrednett.no. For Askøy er det imidlertid benyttet detaljerte ... er gjort befaringer i utvalgte områder Askøy. I disse områdene var det godt samsvar mellomaktsomhetssonene fra ... områder med potensiell fare for steinsprang. Eksempler dette er vist i rapporten. Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for ...
... 0800-3416 90.004 I forbindelse med NGUs undersøkelser rutilførende eklogitter Vestlandet er det utført petrofysiske og geofysiske undersøkelser ved ...
... av (1) rutilførende eklogittiske bergarter i gneisregionen Vestlandet mellom Nordhordland og Nord-Møre og (2) Proterozoiske ... biprodukter. Flere av de undersøkte forekomster kan ligge grensen til å kunne utnyttes. Videre undersøkelse bør i første rekke ...
... (PAH) i 21 barnehager, barneparker og lekeplasser Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en ... øverste jordlaget i barnehager, barneparker og lekeplasser Nordnes, Jekteviken og Dokken er i varierende grad forurenset med bly og ...
... er helt eller delvis frarådet. Rapport etter befaringer Osterøy og Sotra 10. - 11. april 1986. ...
... eiendommer. Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster statsgrunn fra Østfold til Nordland ...
... mekanisk sammensetning, profiltype, humussjikttykkelse, stein-innhold og jordart. Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland ...
... Detaljerte undersøkelser har vært utført flere lokaliteter, med prøvebryting i Kinsedal under krigen og omfattende ... anvendelsesområder, og meget store kvanta med utmerket stein er her tilstede. Flere av de ressursmessig mest interessante partiene av ...
Meisfjord, Norodd 0800-3416 1801/1 1. Bømlo ble det totalt boret 147.4 m fordelt 12 hull. Senterkoordinatene for borområdet er UTM 2. I Bergfeltet ble det ...
... 0800-3416 942 A Det ble boret to vertikale hull henholdsvis 39,25 og 40,00 m. for undersøkelse av prosjekterte brufundamenter begge sider av Nore Straumsund, Ovågen i Øygarden kommune. Hullene er ...
... l/t, antas å kunne skaffe dette vannet ved boringer i fjell anviste steder. Bergartene er middels kornet foliert, hhv massiv grågrønn ... Foreløpig kommentar etter kort befaring: Vannbehov 15 m3 er trolig umulig å skaffe rimelig måte fra grunnvann i fjell ...
... Knut HY-00560 Brev: 4486/70G I knusningssone tvers av strøkretningen i finlaminert vekslende mørk og lys grå gneis, ble det anvist loddrett boring for å dekke vannbehovet 5m³/døgn. Vannforsyning til Fanaseter ...
Sandvik, Karl O. 0800-3416 1161 - Oppdraget gikk ut å undersøke mulighetene for å plassere et vannbasseng ca. 500 m3 i fjell. - Befaring er gjort og sammenstilt med tidliger ...
... 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2002.085 oppdrag fra Modalen kommune v/ landskapsarkitektfirma Riss Landskap AS har ... en begrenset undersøkelse av sand- og grusressursene Helland og Krossdal i Modalen, kommune, Hordaland. Hensikten har vært å ...
... for A/S Vigsnes Kobberverk. Skiferforekomsten i åsdraget nordsiden av Jonshornet i Jondalen har vært intens drevet. I området vest for A kartet i rapporten er feltet sterkt tilskrotet, og det er lite trolig at en ...
... bru over Nore Straumsund er det boret to diamantborhull henholdsvis 39,25 m. og 40,00 m. BORHULL NR. 1 er boret i brufestet Straumøy, og har her en grå finkornet, finstripet gneis med enkelte smale ...
... 0800-3416 281 Under et sentralt beliggende platå Litlabø var det ønskelig å skaffe seg et best mulig bilde av fjellets beliggenhet med sikte aktuelle byggeprosjekter. I den anledning ble GM engasjert for å utføre ...
... geologisk og geografisk informasjon om eklogittbergarter Vest- landet. Hele materialet foreligger diskett i form av 3 Lotus (wk 1) tabeller. Titanium in the eclogites ...
Kirkhusmo, Lars A. O-75319 Vannforsyning 3 boliger, Li Sotra. Vannforsyning boligfelt Li, Sotra. ...
Ragnhildstveit, Jomar 0800-3416 94.007 oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om ... Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk kartlegging av ... østlige del av tunnelen. Geologi og svakhetssoner er vist vedlagt kart. Berggrunnsgeologien langs Folgefonntunnelen ...
... Rolf Tore Volden, Tore 0800-3416 2003.058 oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns ... der det ble påvist PCB-forurensning i puss og maling husfasadene, og også i jorden rundt bygningene. Det er påvsit ... ligger over Folkehelseinstituttets anbefalte tiltaksgrense 0,5 mg/kg i jord fra lekeplassene ved to skoler og ett borettslag. Tiltak ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.