63 resultater
Wolden, Knut 0800-3416 2003.001 oppdrag fra Feiring Bruk AS har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjort ... et område mellom E6 og jernbanen sør for Hauerseter Gardermoen. Feltarbeidet har bestått av sonderboringer for å vurdere ... havnivå. I de øverste lagene er massene grove med en del stein og blokk. Mot dypet blir massene gradvis finere, med sand som den ...
... MAREANO 2003.069 Oppdagelsen av et blekt belegg steiner i elva Driva under våren 2003 syntes til å være økologisk truende fordi det virket å ha dødelig påvirkning fiskene. NGU har tatt intiativet for et forskningsprosjekt som skal ... av belegget åg årsaken til dets dannelse, samt effekten det lokale akvatiske økosystemet. Scanning Electron Microscope ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... mijøgifter i overflatejord rundt forbrenningsanlegget Klemetsrud sør i Oslo kommune. Kartleggingen er første ledd i et forsøk å overvåke miljøstanden i overflatejord rundt et stort ... Det planlegges en tilsvarende undersøkelse etter en periode ca. 10 år. Undersøkelsen har omfattet 39 prøver av overflatejord der ...
... Små oppdrag naturstein 2003.085 Forekomstene Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i ... å fortykke enheten med båndede sedimenter. Forekomstene Nonsfjellet og Vassheia er ikke av økonomisk inbteresse. Den massive ...
... vassverk, foretatt grunnvannsundersøkelser ved Sørheim Hølonda i Melhus kommune. Undersøkelsene er utført for å fastslå om ... tid. Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim Hølonda, Melhus kommune ...
... Harald Rønning, Jan Steinar 0800-3416 2003.007 Krokskogen er det, som en del av prosjektet "Miljø- og samfunnstjenelige tunneler", foretatt geofysiske målinger bakken og i en brønn som ble boret i regi av prosjektet. Utgangspunktet ...
... og ikke følsom). Grunnlaget for kriteriene er basert helserisikovurderinger og forskrift om farlig avfall. Forslag til akseptkriterier av PCB-forurenset grunn basert helsevurderinger og forskrift om farlig avfall. ...
... har generelt en granittisk sammensetning og kan grunnlag av mengdeforholdet mellom kvarts, K-feltspat og plagioklas, samt ... del av området hvor videre oppfølgning anbefales med fokus grovkornete pegmatittiske granitter og granittiske pegmatitter som opptrer ...
... Dette fargespillet har gjort steinen svært attraktiv det internasjonale markedet, samme måte som larvikitten i Larvik-området. En rekke forekomster er ... har et potensiale for et uttak av anslagsvis 24 mill. kbm. stein av god kvalitet. Dette er et foreløpig anslag som ikke basert ...
... Torleif Grenne, Tor 0800-3416 2003.003 NGU har oppdrag fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ... undersøkelser av Solem klebersteinsforekomst. NFR ønsket bakgrunn ab kjerneboringer i 2000 å få undersøkt utbredelsen ... er det størst potensiale for lite oppsprukket og massiv stein i dens nordlige halvdel. Kvaliteten av klebersteinen i de tre ...
Wolden, Knut 0800-3416 2003.005 grunn av usikkerhet med hensyn til egenskapene som betongtilslag av ... i det undersøkte området ligger finsand med en mektighet 1-1,5 meter under dagens uttaksnivå. Disse massene er for finkornige og ... rundet materiale og et betydelig høyere innhold av grus og stein. Disse massene er tolket til å være morene. Ut fra de undersøkelsene ...
... for tapt mulighet for å utnytte sand- og grusressursene sine eiendommer. Fylkesmannens miljøvernavdeling har defor engasjert ... de øverste 8-10 meterne inneholder sand og grus med en del stein. Videre består massene hovedsakelig av sand, men med noe grus til 12-15 ...
... mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, ... nær Aksdal, og av brudd og et nytt uttaksområde til Norsk Stein A/S i Berakvam nær Jelsa. Begge prosjekt er utført med et ...
... subordinate sheets of pegmatite, respectively. Since Norsk Stein A/S wish to extract rocks down to a level of -50 m in the present quarry, ...
... Elvebakk, Harald 0800-3416 2003.036 NGU har oppdrag for Sykehusprosjektene i Akershus vurdert muligheten for ... av et større borehullbasert energilager ved det nye Ahus Lørenskog. En N-S-orientert knusningssone fylt med leire går gjennom ...
... er det ønsket å gjennomføre en undersøkelse med tanke oppvarming ved hjelp av oppumpet grunnvann mot varmepumpe. I perioden 1. ... vært foretatt prøvepumping av en Ø 270 mm rørbrønn Terningmoen. Brønnen ble først pumpet med et uttak 20 l/s. Uttaket ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 2003.059 NGU deltok en internasjonal Workshop arrangert av Avinor Gardermoen, Juni 2003. Resultater av NGU's målinger med et pendelapparat ...
... Rolf Tore Volden, Tore 0800-3416 2003.058 oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns ... der det ble påvist PCB-forurensning i puss og maling husfasadene, og også i jorden rundt bygningene. Det er påvsit ... ligger over Folkehelseinstituttets anbefalte tiltaksgrense 0,5 mg/kg i jord fra lekeplassene ved to skoler og ett borettslag. Tiltak ...
... 2003.045 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag fra Trondheim kommune kartlagt PCB-forurensning i grunnen Okstadbrinken boligfelt. Det er samlet inn 38 prøver fra overflatejord og ...
... en garbenskifer fra Hurre som uvanlig vakker. Skiferområdet Hurre (Sørområdet) ble besøkt og skiferen prøvetatt. Kun en liten del ... i forbindelse med kartleggingen av kleberforekomstene Boarta. I nordområdet ble det funnet to atskilte områder med ...
... opptrer med en rødfarge som gjør den attraktiv med tanke natursteinsdrift. Det finnes to nedlagte brudd den røde sandsteinen i Ljørdalen (Skorabruddet & Steinbrottet), begge ...
... frå havbotnen - såkalla backscatter. Dette gir et mål hardheit og/eller ruheit botnen som er viktig informasjon for tolking av botntyper. I den andre ...
Wanvik, Jan Egil 0800-3416 2003.047 Ved Nasafjell Saltfjellet opptrer en større forekomst av hydrotermal kvarts like opp mot ... utført med bl.a. laserablasjon for å fastlegge nivået gitterbundne forurensninger. Forekomsten inneholder 2-3 millioner tonn, ...
... undersøkelse i 1998. Undersøkelsene viste seg å by interessante resultater i og med at lagdelte sedimentære bergarter med en mektighet flere hundre meter ble funnet i Ternholmfjorden og Stabbfjorden i et 40 km ...
... og gjennomføring gjennomgås i korthet. Det pekes også noen forslag til videre arbeid. Resultater og produkter er sortert etter ... for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser land og i fjordene er undersøkt regional skala, og i detaljert skala i ...
... 2003.034 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag laget en rapport som ... kan være av kommersiell interesse. Rapporten er basert den informasjon og kunnskap NGU har, uten ytterligere innsamling av data i ...
... 2003.068 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Inderøy tingrett innehentettilleggsopplysninger i forbindelse ...
... 2003.010 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er ... byggematerialer. Dette ble gjennomført en prøvetaking 10 bygg som er bygd mellom 1955 og 1980. Alle prøvene ble analysert for ...
... Rapporten gir en oppsummering av det arbeidet som er utført mineralkarakterisering av talk/kleberstein innsamlet under feltarbeidet ... mineralbestemmelser med XRD og mineralkjemiske analyser SEM. Det er gjennomført en beregning av talkinnholdet i klebersteinern ...
... nord for Hellvik. Det er her et potensielt bruttovolum nær 1 million kubikkmeter som kan utnyttes som naturstein. Kartleggingen ... i løpet av 2-3 dager. Kartleggingen kan foregå en skala 1:50 000 eller bedre og gjøres nok mest nøyaktig flyfotogrunnlag med overføring til økonomiske kart. Labradoriserende ...
... fra fjellsletten Boarta i NV fram til riksgrensen fjellgryggen Gaskavarre i SØ. Det er gjort magnetiske modellberegninger av ... utgående av ultramafittlinsen ved Cohkul. Det er modellert et utplukk fra det magnetiske griddet (med programvare for 2 1/2D ...
... Naturstein for Statskog 2003.083 Undertegnede har oppdrag fra Statskog befart en nyoppdaget klebersteinsforekomst nord for ... Den blotlagte del av forekomsten gir ikke indikasjoner noe stort økonomisk potensial for kleberstein som blokkstein. Dertil er ...
... Guri Storrø, Gaute 0800-3416 2003.062 Basert feltbefaring i de aktuelle områdene og med bakgrunn i gjennomgang av ... der det var ønsket. Brønnplasseringene er angitt kart (Figur 2 - Figur 12) og markert med stikke i felt ved noen av ...
... (gnr/bnr 320/124) for grunnforurensning innen 15. mai 2003. naboeiendommen har Jensen Glass AS drevet med produksjon av bl. a isolerglass. Det er derfor mistanke om PCB-forurensning tomten. Hensiktem med undersøkelsen var å påvise eventuelle ... ble 60 jordprøver og 3 vannprøver innsamlet og analysert polyklorinerte bifenyler (PCB) og tungmertaller. Tomten ble oppdelt i to ...
... er volumberegnet til å ha et totalt volum sand og grus ca. 28 mill.m3. Av dette har NGU vurdert ca. 15 mill.m3 å være utnyttbart ... det utbyttbare volumet beregnet til 7,6 mill.m3. Kvaliteten massene varierer en del, men generelt er det høyt innhold av svake ...
... til sammen 21 massetak. Mange av disse er avsluttede uttak elveørene i og langs Skauga. I dag er det sporadiske uttak fra fire ... i kommunen er 15 bergmyran med et utnyttbart volum 8,6 mill.m3. Forekomsten inneholder masse som kan brukes til de fleste ...
... og samfunnstjenelige tunneler" (2001-2003) er det lagt vekt forbedre forundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjente teknikker en ny måte. Denne rapporten beskriver hvordan detaljerte ...
... der er eller kan være utsatte for leirskred. Detlegges vekt å avklare utbredelsen av leirige hav- og fjordavsetninger ogløsmassenes generelle oppbygging. Det legges også vekt at finne tegn påtidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der ...
... i Norge i 2002 var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2002. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.